Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v průběhu realizace projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v průběhu realizace projektů"— Transkript prezentace:

1 Změny v průběhu realizace projektů
Pavel Mohaupt Změny v průběhu realizace projektů

2 Změny v projektech - realizace
Smlouvy o poskytnutí dotace, Legislativy ČR a EU, Příručky pro příjemce – PPP, příloha č.11A Příručky pro žadatele – PPŽ, Pravidel způsobilých výdajů – příloha č.1 PPP, Metodických pokynů ŘO ROP SZ.; EMP č.62 z 07/2013

3 Změny v projektech - druhy
Podstatné (15 dnů před před realizací – cíl, indikátory, rozpočet), Nepodstatné ( s MH, MZ – formální změny) , Rozpočtové ( 15 dnů před ukončením realizace etapy/projektu, spojené s VZ), Neplánované podstatné ostatní

4 Základní pravidla způsobilých výdajů – příručka č.1 PPP
musejí být vynaloženy v souladu s příslušnými předpisy ES a ČR, musejí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP, Severozápad a navazujícími dokumenty, musejí být přiměřené, tj. musejí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým, musejí být vynaloženy v souladu s principy 3E: 1. hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu, 2. účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu, 3. efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

5 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (rozpočtová pravidla), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o finanční kontrole),

6 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

7 Metodika změn projektů - příloha č.11 PPP
upřesnění podmínek provádění změn v projektech realizovaných v rámci ROP Severozápad, bod 2. Změny projektu ve vztahu k veřejným zakázkám

8 Změny projektu ve vztahu k veřejným zakázkám
Příjemce/ žadatel je povinen se řídit zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Přílohou č. 5 Příručky pro žadatele – Pokyny pro zadávání zakázek.

9 Zápočet méněprací a víceprací
Vzájemné započtení víceprací a méněprací je žadatel/příjemce oprávněn provést, splní-li následující kritéria: zápočet méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) je prováděn v rámci stavby a nejedná se o změny zásadního charakteru (podstatné změny – hodnocení projektu, dispoziční změny, změny mající vliv na indikátory, cíl a rozpočet v IS Benefit), možnost vzájemného zápočtu víceprací s méněpracemi musí být podložen smluvním vztahem mezi žadatelem/příjemcem a dodavatelem,

10 každá vícepráce a méněpráce je řádně zdokumentována, zaznamenána ve
každá vícepráce a méněpráce je řádně zdokumentována, zaznamenána ve stavebním deníku či jiném adekvátním dokumentu, Změnovém listu a podepsána oprávněnými zástupci všech zúčastněných stran (AD,TDI, I, D), vícepráce nemá vliv na již uzavřené výběrové řízení z hlediska transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace nedostatečně zdokumentované vícepráce jsou nezpůsobilým výdajem

11 Poskytovatel dotace rozhodne, zda se jedná o způsobilý, či nezpůsobilý výdaj. V případě, že se jedná o způsobilé výdaje, jsou hrazeny z rozpočtu projektu. V případě, že se jedná o nezpůsobilé výdaje, hradí je příjemce z vlastních zdrojů. Pro všechny změny platí povinnost dodržení podmínek a postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele - Pokynů pro zadávání zakázek (příjemci, kteří nejsou zadavateli dle zákona).

12 V případě dodatečných stavebních prací a služeb (ve smyslu zákona č
V případě dodatečných stavebních prací a služeb (ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) je třeba zejména dbát následujících dvou podmínek: potřeba změny vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (žadatel/příjemce je nemohl předpokládat) změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb nebo původních dodávek (nezbytnost pro dokončení projektu). (např. z požadavku třetích stran - správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči, Policie ČR, změna technických norem apod., POZOR na § 23 odst.7 a )

13 Nezpůsobilost výdajů vícepráce, které jsou v rozporu s legislativou, vícepráce, které překročí schválenou dotaci ve Smlouvě o poskytnutí dotace, vícepráce, které nejsou nezbytné pro úspěšné dokončení projektu, vícepráce, které nesouvisí s aktivitami projektu, vícepráce, které vzniknou v důsledku nedostatečné přípravy projektu (důslednost na precizní přípravu prováděcí dokumentace)

14 Zásahy do investice bližší komentář v následující prezentaci vydán Externí metodický pokyn č.59 – udržitelnost projektu

15 Tabulka finančních oprav – Projekt a jeho změny
Externí metodický pokyn č.58 bližší komentář v následující prezentaci Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy – 0,5% z dotace (max. 250tis.), Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení v souladu s PPP- 0,5% z dotace, Provedení podstatné změny bez oznámení v souladu s PPP a za předpokladu negativního stanoviska ŘO – 100% z dotace Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 10% až 30% včetně – 0,5% z dotace

16 Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 30% - 100% z dotace,
Provedení úprav projektu, které sice nevedou k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou k chybovosti napříč celým projektem

17 Děkuji za pozornost Pavel Mohaupt, projektový manažer, ORKP ÚL
Tel , Berní 2261/1, Ústí nad Labem

18

19


Stáhnout ppt "Změny v průběhu realizace projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google