Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a limity kontroly obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a limity kontroly obcí"— Transkript prezentace:

1 Možnosti a limity kontroly obcí
MINISTERSTVO FINANCÍ Možnosti a limity kontroly obcí Způsob přezkoumání uloženého zvláštními právními předpisy stanovuje pak zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“), který upravuje výkon přezkoumání hospodaření.

2 Možnosti a limity kontroly obcí
Postavení územních samosprávných celků podle čl. 102 Ústavy ČR Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

3 Možnosti a limity kontroly obcí
Ministerstvo financí je při výkonu kontroly hospodaření územních samosprávných celků limitováno Zákony vymezenou působností Vymezeným předmětem výkonu kontroly Vymezeným kontrolovaným obdobím Zákonným stanovením subjektů, povinných vyvozovat závěry z výsledků kontrol

4 Možnosti a limity kontroly obcí
Kompetence Ministerstva financí v oblasti kontroly hospodaření územních samosprávných celků upraveny Zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

5 Možnosti a limity kontroly obcí
Působnost k přezkoumávání hospodaření ÚSC Podle § 20 zákona o krajích - Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí. Podle § 16a zákona o podpoře regionálního rozvoje - Hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok přezkoumává Ministerstvo financí. Podle § 38 zákona o hlavním městě Praze - Hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí anebo zadá přezkoumání auditorovi. Podle § 42 zákona o obcích - Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.

6 Možnosti a limity kontroly obcí
Limity dané předmětem a hledisky přezkoumání Předmět přezkoumání stanoven § 2 zákona č. 420/2004 Sb. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření ÚSC, tvořící součást závěrečného účtu – taxativně stanoveno 15 oblastí hospodaření, zejména plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

7 Možnosti a limity kontroly obcí
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, vedené účetnictví.

8 Možnosti a limity kontroly obcí
Hlediska přezkoumání taxativně stanovena § 3 zákona dodržování povinností stanovených zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích.

9 Možnosti a limity kontroly obcí
Časové limity Přezkoumává se hospodaření ÚSC za uplynulý kalendářní rok. Časový průběh a rozložení výkonu přezkoumání je plně podřízeno termínu projednávání závěrečného účtu ÚSC. V uzavřeném přezkoumání, završeném projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, nelze provádět další šetření.

10 Možnosti a limity kontroly obcí
Limity dané oprávněním vyvozovat závěry z výsledků přezkoumání Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků na základě výsledku přezkoumání hospodaření je povinen územní samosprávný celek. Přezkoumávajícímu orgánu ÚSC podává nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech ÚSC písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě a lhůtě, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění přijatých opatření.

11 Možnosti a limity kontroly obcí
Závěr Působnost přezkoumávajícího orgánu je omezena pouze na kontrolní činnost, bez oprávnění zasahovat do samosprávné působnosti ÚSC v případě zjištění závažných nedostatků ani formou ukládání opatření k nápravě ani formou vyvozování důsledků vůči odpovědným osobám. Podle zákonů o ÚSC přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a vyvozuje závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku případnou škodu, zastupitelstvo, které tato opatření přijímá v rámci projednávání a schvalování závěrečného účtu ÚSC.

12 Možnosti a limity kontroly obcí
Dozor nad přezkoumáváním Podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb. dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání. Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor. Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy se postupuje podle zákonů o krajích a hlavním městě Praze upravujících kontrolu samostatné působnosti Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem Ministerstvo financí provádí pouze u příslušného územního celku. Písemnou zprávu o výsledku dozoru nad přezkoumáním předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu.

13 Možnosti a limity kontroly obcí
Závěr Předmětem dozoru jsou výlučně činnosti přezkoumávajících krajských úřadů a auditorů. U územního samosprávného celku jsou pouze ověřovány na podkladě originálních dokladů ty skutečnosti, které byly předmětem vlastního přezkoumání. Nelze prověřovat hospodaření územních samosprávných celků, které je již v té době uzavřeno projednáním závěrečného účtu územního samosprávného celku. Výstupy z dozoru nemají na hospodaření žádný vliv a slouží Ministerstvu financí k jednáním s Komorou auditorů a s přezkoumávajícími orgány k usměrňování výkonu přezkoumání v celé územní samosprávě.

14 Možnosti a limity kontroly obcí
Podle § 7 zákona o finanční kontrole Ministerstvo financí vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory Jsou-li ÚSC žadateli či příjemci prostředků ze státního rozpočtu, z Národního fondu, či prostředků poskytnutých na základě aktů práva členského státu Evropské unie, vykonávají příslušné útvary MF veřejnosprávní kontrolu těchto prostředků u ÚFO Předmětem kontroly jsou pouze skutečnosti rozhodné při hospodaření s touto veřejnou finanční podporu nikoliv celý rozsah hospodaření ÚSC.

15 Přezkoumání hospodaření za rok 2010
Jak již bylo řečeno, Ministerstvo financí plně odpovídá za celý proces přezkoumání hospodaření všech územních celků. Přezkoumání hospodaření obcí, DSO a městských částí zabezpečují na základě žádosti obcí a DSO příslušné krajské úřady a u městských částí hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy nebo na základě písemně uzavřené smlouvy auditoři a auditorské společnosti. Přezkoumání hospodaření obcí, DSO a městských částí zabezpečovaly na základě žádosti obcí a DSO příslušné krajské úřady a u městských částí hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy (dále jen Magistrát hl. m. Prahy), nebo na základě písemně uzavřené smlouvy auditoři a auditorské společnosti. Výsledky jejich činnosti, zahrnuté do zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření, se následně staly předmětem jednání zastupitelstev obcí a orgánů DSO a měly dokumentovat zákonnost postupu jednotlivých orgánů v roce 2010.

16 Zabezpečení přezkoumání hospodaření za rok 2010
Za rok 2010 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření u 7 093 územních celků, tj. u 13 krajů (Ministerstvem financí), 6 245 obcí (včetně hl. m. Prahy), 57 městských částí hl. m. Prahy, 771 dobrovolných svazků obcí a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti (Ministerstvem financí). Ministerstvo financí plně odpovídá za celý proces přezkoumání hospodaření všech územních celků. Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“) a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 131/2000 Sb.“), byla přenesena část příslušných kompetencí k vlastnímu výkonu přezkoumání hospodaření na krajské úřady a na Magistrát hl. m. Prahy. Tyto přezkoumávající orgány vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti. Mimo to mohou obce, DSO a městské části uplatnit svoji pravomoc stanovenou příslušnými zákony a zadat výkon přezkoumání hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti na základě smlouvy.

17 Přezkoumání hospodaření - obce
Na základě porovnání počtu obcí přezkoumávaných krajskými úřady a auditory lze konstatovat v jednotlivých letech v podstatě neměnný počet těchto subjektů.

18 Přezkoumání hospodaření - DSO
Na základě porovnání počtu DSO přezkoumávaných krajskými úřady a auditory lze též konstatovat v jednotlivých letech v podstatě neměnný počet těchto subjektů.

19 Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních a chyby obsažené ve zprávách pro zastupitelstva Přezkoumání hospodaření je vykonáváno do konce kalendářního roku jako dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok. Na základě uskutečněných dílčích přezkoumání hospodaření (a jejich výsledků) je vytvořen časový prostor pro možné odstranění zjištěných chyb a nedostatků. Institut dílčích přezkoumání umožňuje přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Rozhodující výsledky přezkoumání hospodaření, na jejichž základě jsou projednávány závěrečné účty, jsou obsaženy v  příslušných zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření (vyhotovených v dubnu až červnu následujícího roku). V nich je počet zjištěných chyb a nedostatků nižší. Potvrzuje se preventivní působení přezkoumávání hospodaření.

20 Výsledek z dílčího přezkoumávání hospodaření za rok 2010 - obce
Zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok obce Stejná problematika jako v předchozím případě Přezkoumání hospodaření je vykonáváno do konce kalendářního roku jako dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok. Na základě uskutečněných dílčích přezkoumání hospodaření (a jejich výsledků) je vytvořen časový prostor pro možné odstranění zjištěných chyb a nedostatků. Institut dílčích přezkoumání umožňuje přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Rozhodující výsledky přezkoumání hospodaření, na jejichž základě jsou projednávány závěrečné účty, jsou obsaženy v  příslušných zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření (vyhotovených v dubnu až červnu následujícího roku). V nich je počet zjištěných chyb a nedostatků nižší. Potvrzuje se preventivní působení přezkoumávání hospodaření.

21 Přezkoumání hospodaření za rok 2010 - obce
Odlišné jsou výsledky přezkoumání hospodaření obcí, DSO a městských částí hl. m. Prahy zajišťovaných auditory a auditorskými společnostmi. Auditoři v některých případech zjištěné chyby a nedostatky neuváděli do zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření, nýbrž je zahrnovali do jiných písemností předávaných přezkoumávanému subjektu (např. v průvodních dopisech ke zprávě, v souvislosti s poradenskou činností, apod.). Tyto skutečnosti potvrzují i poznatky Ministerstva financí z dozorů nad výkonem přezkoumání hospodaření uskutečněných v hodnoceném období.

22 Počet porušení podle právních předpisů v roce 2010, kde přezkoumání vykonaly krajské úřady
Přezkoumáním hospodaření, které v současné době představuje jedinou možnost prověření „zákonnosti“ hospodaření stát ověřuje, zda územní celky hospodaří s veřejnými finančními prostředky a se s veřejným majetkem v souladu se zákony. Výsledkem přezkoumání hospodaření však není kvantitativní ani kvalitativní hodnocení dosažených výsledků, ani hodnocení efektivnosti a hospodárnosti. Nejčastěji bylo zjištěno nerespektování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále pak porušování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů.

23 Počet porušení v roce 2010 podle právních předpisů, kde přezkoumání vykonaly krajské úřady
Výsledky přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hl. m. Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2010 vykonaných krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy lze shrnout následovně: bylo zjištěno více než 11,2 tis. chyb a nedostatků, největší podíl zjištěných chyb a nedostatků byl méně závažného charakteru, z pohledu předmětu přezkoumání se chyby a nedostatky týkaly předmětu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 písm. h), které představovaly více než 88 % zjištění (tj. předmět přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků a předmět přezkoumání účetnictví vedené územním celkem).

24 Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření - oblasti, kde přezkoumávající pochybil při přezkoumání hospodaření v letech 2007, 2008, 2009 Věcnou správnost uskutečněných přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hl. m. Prahy a DSO je možné posoudit pouze prostřednictvím dozorové činnost. Povinnost k této činnosti je pro Ministerstvo financí stanovena v § 20 zákona č. 420/2004 Sb., a je zaměřena na prověřování výsledků přezkoumání hospodaření uskutečněných krajskými úřady, Magistrátem hl. m. Prahy a privátním sektorem auditorů. Její uskutečňování vychází ze zásady, že není podstatné, kdo přezkoumání hospodaření vykonal, ale „jak a v jaké kvalitě“ bylo přezkoumání hospodaření zajištěno. Dozory nad přezkoumáním hospodaření jsou zcela specifickou následnou kontrolní činností, kterou lze realizovat až nad ukončeným přezkoumáním hospodaření za celý uplynulý kalendářní rok. Dozory byly zaměřeny především na kontrolu přezkoumání hospodaření vykonaných auditory a auditorskými společnostmi, které tyto kontrolní činnosti provádějí na základě smluvního vztahu s územním celkem, a to z důvodu, že správnost přezkoumání vykonaných auditory nelze jinými mechanismy postihnout. Na základě výsledků dozorové činnosti lze konstatovat: ne vždy bylo přezkoumání hospodaření zabezpečeno ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.; zprávy o výsledků přezkoumání hospodaření často neobsahovaly náležitosti stanovené zákonem č. 420/2004 Sb.; přezkoumání hospodaření nebylo vykonáváno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. především v předmětech přezkoumání: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

25 Děkuji za pozornost. Ing
Děkuji za pozornost. Ing. Jan Málek ředitel odboru 17 - Kontrola Ministerstvo financí České republiky


Stáhnout ppt "Možnosti a limity kontroly obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google