Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní energetická inspekce Vliv novely energetického zákona na činnost Státní energetické inspekce Ing. Petr Holoubek Žofín 22.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní energetická inspekce Vliv novely energetického zákona na činnost Státní energetické inspekce Ing. Petr Holoubek Žofín 22.10.2008."— Transkript prezentace:

1 Státní energetická inspekce Vliv novely energetického zákona na činnost Státní energetické inspekce Ing. Petr Holoubek Žofín 22.10.2008

2 Státní energetická inspekce § 92 (1) Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce a její územní inspektoráty jsou správními úřady. Územní inspektoráty jsou podřízeny ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce. Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. (2) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel. (3) Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

3 Státní energetická inspekce §93 Působnost SEI (1) Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování a) tohoto zákona, b) zákona o hospodaření energií, c) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, d) podmínek přístupu k sítím (Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie, Nařízení ES 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28.září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám), e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

4 Státní energetická inspekce (2) Státní energetická inspekce na základě vlastního zjištění ukládá pokuty za porušení právních předpisů podle odstavce 1. (3) Při výkonu kontroly se Státní energetická inspekce řídí zvláštním právním předpisem. (4) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek Státní energetické inspekce.

5 Státní energetická inspekce (1) Státní energetická inspekce je oprávněna a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění, b) rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o lhůtách, c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje, d) kontrolovat shodu energetického spotřebiče, e) rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce stáhl z trhu nevyhovující energetické spotřebiče, f) vyžádat si od dotčených stran veškeré informace potřebné k posouzení shody energetických spotřebičů, g) odebírat na náklad kontrolovaných subjektů vzorky výrobků energetických spotřebičů a provádět u nich kontroly shody, h) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

6 Státní energetická inspekce i) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení energetické účinnosti a o jejich finančních a správních rámcích, j) vyžadovat informace potřebné k výkonu její činnosti. (2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení, (3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran týkající se shody výrobků energetických spotřebičů. (4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření. (5) Rozhodnutí vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.

7 Státní energetická inspekce Ukládání pokut (1) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za nichž k porušení došlo. (2) Právnická osoba a fyzická osoba podnikající za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. (3) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád. Pokuty ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát.

8 Státní energetická inspekce (4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky. (5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává Státní energetická inspekce podle zvláštních právních předpisů. (6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

9 Státní energetická inspekce Pokuty HLAVA TŘETÍ SPRÁVNÍ DELIKTY § 90 – Přestupky – pro fyzické osoby § 91 - Správní delikty právnických osob – pro držitele licencí §91a - Správní delikty právnických osob – pro ostatní

10 Státní energetická inspekce Přechodná a závěrečná ustanovení 11) Výkon kontroly a) podle § 93 v objektech a zařízeních Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby provádí Státní energetická inspekce způsobem dohodnutým ministerstvem s příslušnými ministerstvy a v souladu se zvláštními právními předpisy, b) podle § 93 odst. 1 písm. a) týkající se ustanovení § 46, 68, 69 a 87 a § 93 odst. 1 písm. b) ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních, vojenských záchranných útvarech a u právnických osob zřízených nebo založených Ministerstvem obrany provádí energetická inspekce Ministerstva obrany způsobem dohodnutým ministerstvem a Ministerstvem obrany v souladu se zvláštními právními předpisy.

11 Státní energetická inspekce Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Státní energetická inspekce Vliv novely energetického zákona na činnost Státní energetické inspekce Ing. Petr Holoubek Žofín 22.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google