Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost SEI v nových podmínkách energetického zákona, zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 Petr Holoubek Jelenovská 2013 Státní energetická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost SEI v nových podmínkách energetického zákona, zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 Petr Holoubek Jelenovská 2013 Státní energetická."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost SEI v nových podmínkách energetického zákona, zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 Petr Holoubek Jelenovská 2013 Státní energetická inspekce 22. – 24. ledna 2013

2 Státní energetická inspekce
Změna kompetencí SEI po novele zákona č. 458/2000 Sb. – zákonem č. 211/2011 Sb. s účinností od 18. srpna 2011 se projevila v §§ 18, 92, 93, 94 a 95 § 18 - kontrolu v energetických odvětvích vykonává Státní energetická inspekce ERÚ vykonává dozor nad dodržováním - EZ v odvětvích ektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství

3 Státní energetická inspekce
Změna § 92 … Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hl. m. Prahy. Ústřední inspektorát a územní inspektoráty jsou správními úřady. … Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami Státní energetické inspekce. Sídla územních inspektorátů stanoví ústřední ředitel. organizační změny – snížení počtu územních inspektorátu ze 14 na 10

4 Státní energetická inspekce
Působnost SEI ke kontrole – § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: a) energetického zákona, b) zákona o hospodaření energií, c) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, d) nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie (ES/1228/2003) a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (ES/1775/2005) e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) zákona o hospodaření energií zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

5 Státní energetická inspekce
Novela EZ obsahuje i novelu § 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen § 3 odstavce 3 a 4 znějí: SEI provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. SEI ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty … Z tohoto pohledu § 93 odst. 1 obsahuje následující odkaz: SEI kontroluje dodržování …… …… zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen – novela EZ – zákonem č. 165/2012 Sb.

6 Státní energetická inspekce
Změny v § 94 a § 95 EZ Rozhodnutí v prvním stupni vydává územní inspektorát Státní energetická inspekce. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu Státní energetické inspekce rozhoduje ústřední inspektorát ředitel Státní energetické inspekce. Pokuty ukládá v prvním stupni územní inspektorát Státní energetická inspekce. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát ředitel Státní energetické inspekce.

7 Státní energetická inspekce
Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO, ERÚ a z vlastního podnětu (podněty fyzických a právnických osob) plán činnosti x namátkové kontroly x kontroly z podnětů při vlastním výkonu kontrolní činnosti se SEI řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (zákon č. 255/2012 Sb. – kontrolní řád s účinností od ) interními předpisy SEI

8 Státní energetická inspekce
Zaměření kontrolní činnosti v roce 2012 – zákon č. 406/2000 Sb. Energetické štítky : povinnosti dodavatelů dodávat energetický štítek a informační list, uchovávat technickou dokumentaci a předkládat ji kontrolnímu orgánu povinnosti dodavatelů uvádět ve štítcích a informačních listech správné údaje založené na metodách měření podle prováděcího předpisu kontrola obsahu technické dokumentace kontrola povinností obchodníků vystavovat štítky v požadované formě a rozsahu informací včetně naplnění tohoto požadavku při jiné formě nabízení výrobku kontrolu uváděné třídy energetické účinnosti výrobku na reklamních a informačních materiálech

9 Státní energetická inspekce
Ekodesign : Kontroly budou zaměřeny na povinnosti výrobců a jejich zplnomocněných zástupců zda: uvádějí na trh nebo do provozu pouze výrobky, které splňují požadavky na ekodesign nepřipojují označení, které by mohlo uvádět v omyl konečného spotřebitele uchovávají technickou dokumentaci a poskytují je při kontrole SEI je oprávněna nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav, nebo stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může SEI nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho znehodnocení

10 Státní energetická inspekce
Další činnosti ze zákona o hospodaření energií kontroly energetických auditů resp.auditorů činnosti dotčeného orgánu státní správy pro stavební úřady k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a zajištění vydávání stanovisek a závazných stanovisek kontroly dodržování účinnosti energetických zařízení, vnějších a vnitřních rozvodů určených na distribuci tepla chladu z hlediska účinnosti užití energie, včetně jejich povinného vybavení z hlediska regulace a měření kontroly dodržování vnitřních teplot ve vytápěných místnostech podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. kontroly plnění požadavků u budov z hlediska PENB kontrola vybavení budov regulačními přístroji kontrola u vlastníků, zda se řídí pravidly vytápění a chlazení a u dodávky TV § 6a odst. 11 kontrola měrných ukazatelů spotřeby tepla, chlazení a pro přípravu TV

11 Státní energetická inspekce
Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE č. 180/2005 Sb.: kontrola povinností PDS a PPS pro přednostní připojení zdrojů OZE a splnění příslušných podmínek provádění změn způsobů podpory (povinný výkup, respektive zelený bonus) kontrola výkupu elektřiny a jejího smluvního zajištění kontrola rozsahu podpory při společné výrobě elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje měření vyrobené elektřiny z OZE vykazování výroby elektřiny z OZE při spoluspalování biomasy a fosilních paliv uplatnění zeleného bonusu a uzavření smlouvy s jiným účastníkem trhu uplatnění zeleného bonusu na ostatní vlastní spotřebu elektřiny výrobcem vykazování vlastní technologické spotřeby elektřiny a ostatní vlastní spotřeby

12 Státní energetická inspekce
Celkový přehled kontrolní činnosti SEI v roce 2012: počet kontrol: počet zahájených správních řízení: počet vydaných rozhodnutí: výše prvoinstančně uložených pokut: Kč z toho : počet kontrol - 406: počet kontrol - 180:

13 Státní energetická inspekce
Zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 – zákon č. 165/2012 Sb. výrobu elektřiny z POZE u stávajících a nových zařízení – správnost zatřídění OZE, spoluspalování a paralelní spalování biomasy výrobu elektřiny a tepla z KVET u stávajících a nových zařízení – prokázání osvědčení výrobci, zda el. a teplo je vyráběno ve vysokoúčinné KVET výrobu elektřiny z druhotných zdrojů, monovýrobního nebo kombinovaného typu zdroje – účinnost, UPE a výší příspěvků dle CR ERÚ výrobu tepelné energie z POZE u stávajících nebo nových zařízení – množství a způsob stanovení užitečného tepla při spalování OZE, při spoluspalování stanovení jednotlivých podílů paliv uplatňování podpory na elektřinu vyrobenou z POZE – nárokovaná podpora na vyrobenou nebo spotřebovanou el., nikoli na krytí vlastní technologické spotřeby – BPS, ČOV

14 Státní energetická inspekce
dodržování přednostního připojení POZE provozovateli distribučních soustav a registraci výrobny – plnění povinnosí provozovatele soustavy při vyřizování požadavku na připojení, nepřekročení oprávnění při zamétnutí žádosti, povinnost registrovat předávací místo výrobny, kde vniká nárok na podporu dodržení podmínek pro využití podpory formou zeleného bonusu nebo výkupní ceny plnění požadavků na uplatnění podpor pro jednotlivé typy POZE – FVE, MVE, BPS, VE, biomasa a další – respektování požadavků dle §§ 4, 5 a 11 odst. 8 zákona dodržování povinností výrobců el. energie z POZE – zajištění měření vyrobené el. při podpoře formou zeleného bonusu, předávání hodnoz OTE, používání stanovených měřidel – zajištění měření nebo výpočet vyrobené el. z OZE a DZE společně s neobnovitelnými zdroji - při spoluspalování OZE a neobnovitelného zdroje vykazovat zvlášť množství elektřiny z nich vyrobené a skutečné nabytí a využití OZE a jeho kvalitu

15 Státní energetická inspekce

16 Státní energetická inspekce
Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost SEI v nových podmínkách energetického zákona, zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 Petr Holoubek Jelenovská 2013 Státní energetická."

Podobné prezentace


Reklamy Google