Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s prokazováním původu elektřiny z druhotných a obnovitelných zdrojů elektřiny Ladislav Havel © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s prokazováním původu elektřiny z druhotných a obnovitelných zdrojů elektřiny Ladislav Havel © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s prokazováním původu elektřiny z druhotných a obnovitelných zdrojů elektřiny Ladislav Havel © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2  Zákon č. 458/2000 Sb.  § 31 Obnovitelné zdroje  (1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.  (2) Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají, pokud o to požádají a pokud splňují podmínky stanovené prováděcím právním předpisem, podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové soustavy a Pravidlech provozování distribuční soustavy, právo k přednostnímu připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám za účelem přenosu nebo distribuce.

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3  (1) Odchylky výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny z důvodu přirozené povahy těchto zdrojů nesmí být důvodem odmítnutí práva podle odstavce 2.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4  Zákon č. 458/2000 Sb.  druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5  Výrobci provozující zařízení na výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů mají, pokud o to požádají a technické podmínky to umožňují, právo k přednostnímu zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami, s výjimkou přidělení kapacity mezinárodních přenosových nebo distribučních propojovacích vedení.  Dále mají právo na přednostní připojení svého výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud o to požádají a pokud splňují podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem *).

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6  Tato práva se vztahují na elektřinu  vyrobenou v zařízeních využívajících druhotné energetické zdroje v množství odpovídajícím podílu energetického potenciálu druhotných energetických zdrojů vstupujících do výrobního procesu,  Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7  Příspěvky k ceně elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů hradí výrobcům provozovatelé distribučních soustav přímo připojených k přenosové soustavě, ke kterým jsou připojeni, nebo provozovatel přenosové soustavy, pokud je výrobce k přenosové soustavě přímo připojen.  Výši příspěvku stanoví Energetický regulační úřad.  Množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů eviduje Energetický regulační úřad.

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8  Podrobnosti způsobu určení množství elektřiny druhotných energetických zdrojů stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu prováděcím právním předpisem.  Osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů (dále jen „osvědčení“), které je nezbytným předpokladem pro uplatnění elektřiny z druhotných energetických zdrojů na trhu s elektřinou vydává MPO na základě žádosti o vydání osvědčení

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9  žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, identifikační údaje výrobny, popis a schéma výrobního zařízení a technologického procesu výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů  V případě, že údaje uvedené v žádosti nesouhlasí se skutečností, MPO osvědčení nevydá, nebo bylo-li již vydáno, jeho platnost zruší. Podrobnosti žádosti a vzor žádosti o vydání osvědčení stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí být provozovatelem výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů podána nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10  Vyhláška č.439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů  (1) Za elektřinu z druhotných energetických zdrojů se považuje elektřina vyrobená z energetických zdrojů využívajících zcela nebo zčásti energetický potenciál druhotných energetických zdrojů ve výrobnách elektřiny, pro něž bylo vydáno ministerstvem osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z druhotných energetických zdrojů.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11  (2) Výpočet množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část. U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu. Výpočet se provede podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Nelze-li provést výpočet podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, vychází se z postupu navrženého výrobcem.

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15  Vyhláška č. 541/2005, o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona  § 33 Předávání údajů o uskutečněné výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a účtování podpory elektřiny  (1) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů předává podle zvláštního právního předpisu 25) příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy zvlášť za jednotlivé výrobny elektřiny naměřené nebo vypočtené údaje o uskutečněné výrobě v daném kalendářním měsíci, a to nejpozději do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Vzor měsíčního výkazu o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Tento výkaz se nevztahuje na společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje podle zvláštního právního předpisu 26).

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16  Cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny účtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za veškerou elektřinu skutečně dodanou konečným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k této soustavě, včetně spotřeby konečných zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy a lokální spotřeby výrobců, jejichž zařízení je připojeno k této soustavě, a v případě provozovatele distribuční soustavy také za ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav. Provozovatel regionální distribuční soustavy účtuje tuto cenu provozovateli lokální distribuční soustavy za elektřinu dodanou konečným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k této lokální distribuční soustavě, včetně lokální spotřeby výrobců, jejichž zařízení je připojeno k této distribuční soustavě, a za ostatní spotřebu provozovatele lokální distribuční soustavy. Provozovatel lokální distribuční soustavy sděluje množství elektřiny, za které je cena účtována, provozovateli regionální distribuční soustavy; konečnou hodnotu zašle provozovateli regionální distribuční soustavy do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se vyúčtování ceny podle tohoto odstavce provádí.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17  (3) Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny se nehradí za elektřinu spotřebovanou při provozu přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za elektřinu spotřebovanou konečnými zákazníky ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu.

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18  Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  Základní pojmy  (1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19  Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  § 5  Odst. 13  Operátor trhu s elektřinou vydává na písemnou žádost výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů potvrzení původu elektřiny z obnovitelných zdrojů – záruka původu.

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20  Odst. 14  Záruku původu vydá operátor trhu s elektřinou do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti.  Vzor žádosti o vydání záruky původu a vzor záruky původu stanoví prováděcí právní předpis

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Uznání záruky původu vydané v jiném členském státě Evropských společenství provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz havel@ mpo.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti s prokazováním původu elektřiny z druhotných a obnovitelných zdrojů elektřiny Ladislav Havel © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google