Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení ERÚ v novele energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení ERÚ v novele energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."— Transkript prezentace:

1 Postavení ERÚ v novele energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace

2 20. září 2004AEM - MSV Brno2 Změny v kompetencích ERÚ Rozšíření působnosti v oblasti podpory obnovitelných a druhotných zdrojů. Vykonává působnost regulačního úřadu podle nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přes- hraniční výměny elektřiny (dále jen „Nařízení“). Rozhoduje o výběru držitele poslední instance. Rozhoduje o dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran podle § 61a.

3 20. září 2004AEM - MSV Brno3 Vyhlášky ERÚI. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb; způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence; způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen podle zvláštního právního předpisu; podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny; Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem (dále jen „Pravidla trhu s plynem“);

4 20. září 2004AEM - MSV Brno4 Vyhlášky ERÚII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny, pravidla při sestavení finančního příspěvku držitelů licence do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu, podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance, podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů pro jednotlivé druhy licencí pro regulované činnosti a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti, způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro účely regulace,

5 20. září 2004AEM - MSV Brno5 Vyhlášky ERÚIII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a plynu; podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků k plynárenské soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru plynu.

6 20. září 2004AEM - MSV Brno6 Další kompetence ERÚI. rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy; vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud se týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství nebo nejsou utajovanou skutečností; vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle zvláštního zákona 4) a za tím účelem pověřuje své zaměstnance k oprávnění vstupovat do objektu sloužícího k výkonu licencovaných činností; rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu, prvotní akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny;

7 20. září 2004AEM - MSV Brno7 Další kompetence ERÚII. schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou a Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy a Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu v plynárenství; dává podněty ke kontrole plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí podle § 17 odst. 6 a podněty k provedení kontroly podle § 93 odst. 1 písm. a) a c) Státní energetické inspekci; ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona; zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy.

8 20. září 2004AEM - MSV Brno8 Změny v licencích

9 20. září 2004AEM - MSV Brno9 Změny v licencích

10 20. září 2004AEM - MSV Brno10 Energetický regulační fond Týká se pouze výrobců a distributorů tepelné energie Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. Příspěvky vyměřuje a předepisuje, vybírá, vymáhá, evidenci a kontrolu příspěvků včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků provádí ERÚ; přitom postupuje podle zvláštního právního předpisu. Vypořádáním přeplatků a nedoplatků, včetně dodatečně vyměřeného příspěvku není dotčena již stanovená výše příspěvků držitelů licencí. Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč Energetický regulační úřad nevrací.

11 20. září 2004AEM - MSV Brno11 Dodavatel poslední instance Složky výsledné ceny uplatněny ve stejné výši jako u ostatních oprávněných zákazníků (distribuce, syst. sl., podpora OZE a KVET, apod.) Cena silové elektřiny bude mírně vyšší než cena vyplývající z ročních smluv (bude zahrnovat riziko nákupu elektřiny na krátkodobých trzích)

12 20. září 2004AEM - MSV Brno12 Oblasti OZE, KVET a druhotných zdrojů U OZE výrobcem volitelný systém Zelené bonusy – příspěvek k tržní ceně (od 1. 1. 2006) Směsné spalování biomasy pouze v systému příspěvků (od 1. 1. 2005) Podpora KVET pouze na bázi příspěvků k tržní ceně Druhotné zdroje - pouze na bázi příspěvků k tržní ceně, zatím dle individuálního posouzení Změna přístupu v systému výběru prostředků na podporu OZE a KVET bude mít výrazný dopad na zdražení lokální spotřeby Oproti dnešnímu stavu nárůst o cca 40 Kč/MWh Samostatně fakturovaná položka pro oprávněné zákazníky

13 20. září 2004AEM - MSV Brno13 Zákon o podpoře OZE Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: Termíny oznámení rozhodnutí o režimu podpory na kalendářní rok příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy; Podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení; Způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie.

14 20. září 2004AEM - MSV Brno14 Harmonogram novelizace vyhlášek ERÚ Novelizováno ještě v letošním roce: pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (č. 373/2001 - Sbírka zákonů, částka 142 ze dne 26. 10. 2001 ve znění vyhl. č. 12/2003 a č. 459/2003) obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (č. 438/2001- Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001) Novelizováno po novel energetického zákona: podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích ( č. 154/2001 - Sbírka zákonů, částka 61, ze dne 3. 5. 2001) podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky ( č. 297/2001 - Sbírka zákonů, částka 112 ze dne 15. 8. 2001) kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (č. 306/2001 - Sbírka zákonů, částka 117 ze dne 30. 8. 2001 ) pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace v energetice (č. 439/2001 - Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001 ) o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu (č. 377/2001 - Sbírka zákonů, částka 129, ze dne 15. 8. 2002)

15 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Postavení ERÚ v novele energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google