Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 458/2000 Sb., v oblasti plynárenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 458/2000 Sb., v oblasti plynárenství"— Transkript prezentace:

1

2 Novela zákona č. 458/2000 Sb., v oblasti plynárenství
Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Zákon č. 670/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb
Zákon č.670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

4 Energetická legislativa EU v oblasti plynárenství
Přístupová smlouva - Česká republika má sjednané přechodné období na otevření trhu s plynem do Směrnice 2003/55/EC ze dne 26.  o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES - nutno implementovat v státech EU do Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem

5 Příprava zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo již počátkem roku 2003 tj. s  předstihem před schválením nových Směrnic práce na novele příslušné tuzemské legislativy – zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Do těchto prací byli prostřednictvím možnosti zasílat své náměty a připomínky, nebo přímo pracovat v jednotlivých odborných pracovních skupinách aktivně zapojeni i představitelé odborné energetické veřejnosti – především z řad energetických společností, svazů a sdružení nebo významných zákazníků či akcionářů energetických společností. Tato energetická veřejnost také v průběhu odborného semináře organizovaného Senátem v listopadu 2004 vyjádřila s výslednou podobou zákona spokojenost.

6 Průběh legislativního procesu zákona č.670/2004 Sb.
odeslání materiálu vládě ČR projednání v Legislativní radě vlády vláda ČR – UV č. 333 PSP – 1. čtení PSP – 2. čtení PSP – 3. Čtení Senát PSP Prezident ČR Sbírka zákonů

7 Nejvýznamnější změny v obecné části
Rozšíření a upřesnění pojmů Podrobnější stanovení kompetencí MPO a ERU Povinnosti státu vůči Komisi Rozšíření počtu licencovaných činností Doba trvání licence, náležitosti žádosti Dodavatel poslední instance      Povinnost dodávek nad rámec licence, Fond ERU Regulační výkazy

8 Dodavatel poslední instance
Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají (nemají zajištěnou dodávku od jiného dodavatele) – tato povinnost neplatí u zákazníků, u nichž byl zjištěn neoprávněný odběr Prokazatelná ztráta vzniklá dodavateli poslední instance je hrazena způsobem, stanoveným Energetickým regulačním úřadem. Dodavatelem poslední instance je držitel licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem vybraný Energetickým regulačním úřadem - do doby jeho rozhodnutí pak obchodník, který je nebo byl součástí REAS nebo RGDS. malým zákazníkem je konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč,

9 Dodavatel poslední instance – II.
Dodavatel poslední instance je též povinen dodávat elektřinu ostatním oprávněným zákazníkům, kteří využili práva volby dodavatele, ale jejichž dodavatel elektřiny pozbude v průběhu výkonu licencované činnosti oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny oprávněným zákazníkům a tito oprávnění zákazníci nemají ke dni přerušení nebo ukončení činnosti dodavatele zajištěnu dodávku jiným způsobem. V tomto případě je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektřinu těmto oprávněným zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne, kdy tomuto dodavateli operátor trhu s elektřinou neumožní účast na jím organizovaných trzích s elektřinou.

10 Nejvýznamnější změny – plynárenství – I.
Nové rozdělení činností na regulované a neregulované Nový harmonogram otevírání trhu s plynem Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav

11 Nejvýznamnější změny – plynárenství – II.
Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem Transformace ÚPD na Bilanční centrum Bezpečnost a spolehlivost Úpravy v oblasti omezení dovozu a vývozu plynu Přechodná ustanovení

12 Odchylky od Směrnice 2003/55/EC
Harmonogram otevírání trhu s plynem Povinnost právního oddělení provozovatele přepravní soustavy od obchodníka s plynem

13 Nové rozdělení činností na regulované a neregulované
Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky, za volnou akumulaci, za dodávku plynu chráněným zákazníkům a dodávku poslední instance reguluje Energetický regulační úřad. Ostatní ceny jsou ceny sjednané mezi účastníky trhu s plynem.

14 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – I.
Trh s plynem je otevírán postupně takto: • od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m3 zemního plynu a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny, spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu,

15 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – II.
Trh s plynem je otevírán postupně takto: od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností. od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.

16 Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků.
Chráněný zákazník má právo na zajištění dodávky plynu za regulované ceny; do 31.prosince 2004 je dodávka chráněnému zákazníkovi uskutečňována na základě licence na přepravu plynu nebo licence na distribuci plynu a od 1.ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na obchod s plynem. Na rozdíl od oblasti elektroenergetiky není povinnost zajišťovat dodávku chráněným zákazníkům pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než odběrných míst konečných zákazníků prodloužena až do 31. prosince 2005

17 Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy
Směrnice 2003/55/EC Provozovatel přepravní soustavy musí být do právně oddělen od obchodníka s plynem. Novela energetického zákona Provozovatel přepravní soustavy musí být do právně oddělen od obchodníka s plynem. Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel, který je držitelem licence na přepravu plynu, je povinen rozhodnout o způsobu oddělení toto své rozhodnutí do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona písemně oznámit ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

18 Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků
Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitelů licencí umožnit přístup třetích stran k zařízením, na kterých vykonává licencovanou činnost, vzniknout závažné ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené smlouvě typu „odeber nebo plať“, má právo podat Energetickému regulačnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti plynárenských podnikatelů umožnit přístup třetích stran do jimi provozovaných zařízení. Kladné rozhodnutí ERU podléhá souhlasu EK.

19 Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem
Smlouva o dodávce plynu Smlouva o sdružených službách dodávky plynu Smlouva o připojení Smlouva o přepravě plynu Smlouva o distribuci plynu Smlouva o uskladňování plynu

20 Sekundární legislativa k EZ v oblasti plynárenství - MPO -
vyhláška č. 165/2001 Sb. (Dispečerský řád) Novela vyhláška č. 166/2001 Sb. (činnosti ÚPD) Nová vyhláška o Bilančním centru vyhláška č. 167/2001 Sb. (stavy nouze) vyhláška č. 245/2001 Sb. (autorizace) vyhláška č. 251/2001 Sb. (Pravidla provozu) Nyní větší část ERU, pouze část MPO  vyhláška, kterou se stanoví zásady tvorby technických pravidel pro odvětví plynárenství

21 Otevírání trhu s plynem v ČR
Přestože je trh s plynem pro část zákazníků od 1. ledna 2005 liberalizován, k žádným změnám oproti předcházejícím obdobím – s výjimkou určitých změn v oblasti cen – doposud nedošlo. Důvody: 1. Oproti elektroenergetice jiná organizace mezinárodního obchodu 2. Připravenost tuzemských zákazníků i plynárenských podnikatelů na liberalizaci trhu 3.Oprávnění zákazníci nevyužili plně všech práv, které jim dává tuzemská legislativa.

22

23 Ceny zemního plynu Ceny plynu nejsou na rozdíl od elektřiny tolik závislé na konkurenci obchodníků, ale na jiných faktorech Závisí na světové ceně, která kopíruje se zpožděním světové ceny ropy (ropných derivátů, především topných olejů) Závisí na kursu USD a Kč Mezinárodní obchod s plynem je oproti trhu s elektřinou méně flexibilní – jsou zde rozšířené dlouhodobější kontrakty, existují zde omezení reexportu.

24 Připravenost tuzemských zákazníků i plynárenských podnikatelů na liberalizaci trhu – I.
Datum první etapy liberalizace trhu s plynem v České republice je dlouhodobě známo a v legislativě je podchyceno již od listopadu 2000 kdy byl schválen zákon č. 458/2000 Sb., přesto uvědomování si některých praktických problémů spojených s tímto procesem přišlo poměrně pozdě a z účastníků trhu zde byli rychlejší (důraznější) plynárenští podnikatelé, kteří se svým pohledem, svými problémy a návrhy na jejich řešení poměrně intenzivně seznamovali v průběhu procesu tvorby a schvalování zákona č. 670/2004 Sb. jak státní správu, tak i Poslaneckou sněmovnu – představitelé významných zákazníků toto nečinili, tudíž existovala představa, že nemají s textem zákona žádné problémy.

25 Připravenost tuzemských zákazníků i plynárenských podnikatelů na liberalizaci trhu – II.
Proces schvalování nové legislativy, přestože byl zahájen s dostatečným časovým předstihem, byl ukončen až těsně před (EZ i vyhláška ERU Pravidla trhu s plynem). K prvnímu kroku liberalizace trhu došlo uprostřed topného období, kdy měnit dodavatele není pro oprávněného zákazníka úplně bez rizika.

26 Oprávnění zákazníci nevyužili plně všech práv, které jim dává tuzemská legislativa – I.
Přístup do soustav a zásobníků – zákon taxativně stanovuje: - kdy je možné odmítnout přístup do přepravní soustavy, distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu nemožnost odmítnout z důvodu nedostatku kapacity přístup k té části kapacity soustavy či zásobníku, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky zákazníka v době, kdy byl ještě zákazníkem chráněným, pokud zákazník projeví o její využití zájem v termínech určených zákonem (nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005) .

27 Oprávnění zákazníci nevyužili plně všech práv, které jim dává tuzemská legislativa – II.
Zákon stanovuje, že Energetický regulační úřad rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy a dále spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě či podzemním zásobníkům. Zatímco v oblasti smluv mezi držiteli licence a jejich zákazníky zde alespoň u některých zákazníků existoval zájem na předložení sporu ERU, v oblasti přístupu do soustav a zásobníků takový případ znám není.

28 Oprávnění zákazníci nevyužili plně všech práv, které jim dává tuzemská legislativa – III.
Pokud oprávněný zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného obchodníka s plynem neprojevil zájem o další využívání té části kapacity distribuční soustavy, přepravní soustavy či podzemního zásobníku plynu, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným a to nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků, kteří se stali oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005, podáním žádosti o uzavření smlouvy na distribuci plynu nebo přepravu plynu nebo uskladnění plynu, tak tento zákonný nárok ztratil!

29 „Bourání mýtů“ Zemní plyn bude po otevření trhu pro oprávněné zákazníky levnější, tak jako tomu bylo u elektřiny. Od začátku roku 2005 se bude o možnost dodávat plyn oprávněným zákazníkům ucházet celá řada obchodníků s plynem. Cena plynu pro oprávněné zákazníky je cenou na kterou se nevztahuje regulace a de facto ani konkurence.

30   Od 1.1. 2007 mohou být uzavírány nové smlouvy o souběžné dodávce elektřiny a plynu
RWE ČEZ E.ON

31 ZP a spotřební daň Dle Směrnice rady 2004/74/EC kterou se mění směrnice 2003/96/EC, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat v souvislosti s energetickými produkty a elektřinou dočasné osvobození nebo sníženou úroveň zdanění je České republice umožněno uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od zdanění nebo snížené úrovně zdanění elektřiny, pevných paliv a zemního plynu do 1. ledna Minimální výše této daně bude u ZP činit 0,15 Euro na GJ spalného tepla pro obchodní použivání a 0,3 Euro na GJ spalného tepla pro neobchodní použivání. Společným cílem plynárenských podnikatelů a zákazníků by mělo být, aby byla uplatněna pouze minimální sazba daně.

32 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 458/2000 Sb., v oblasti plynárenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google