Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita
Gas Business Breakfast 2005 Ing. Jan Zaplatílek © 2005 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Legislativa ovlivňující plynárenství
Evropská unie Směrnice Nařízení Rozhodnutí Česká republika Zákony Vyhlášky (Nařízení vlády) Cenová rozhodnutí Řády provozovatelů soustav a zásobníků

3 Energetická legislativa EU – I.
Přístupová smlouva - Česká republika měla sjednané přechodné období na otevření trhu s plynem do Směrnice 2003/55/EC ze dne 26.  o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem

4 Energetická legislativa EU – II.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se restrukturalizují rámcové předpisy Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny Směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění Směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat v souvislosti s energetickými produkty a elektřinou dočasné osvobození nebo snížení úrovně zdanění

5 Energetická legislativa EU – III.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně Směrnice Rady 96/61/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES , ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.

6 Tuzemská legislativa – zákony.
Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění       Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (cenový zákon) v platném Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

7 Sekundární legislativa k EZ v oblasti plynárenství - MPO
Vyhláška č. 165/2001 Sb. o dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky Vyhláška č. 114/2005 Sb. o podrobnostech o činnosti Bilančního centra Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Vyhláška č. 245/2001 Sb. o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení nebo zrušení ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb. Vyhláška č. 375/2005 Sb. o stavech nouze v plynárenství

8 Sekundární legislativa k EZ v oblasti plynárenství – ERÚ I.
Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Vyhláška č. 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Vyhláška č. 673/2005 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky

9 Sekundární legislativa k EZ v oblasti plynárenství – ERÚ II.
Vyhláška č. 438/2001 Sb. kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice ve znění vyhlášek č. 13/2003 Sb. a č. 575/2004 Sb. Vyhláška č. 377/2001 Sb. o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu ve znění vyhlášky č. 366/2002 Sb., Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice ve znění vyhlášky č. 74/2003 Sb.,

10 Cenová rozhodnutí Cenové rozhodnutí ERU č. 5/2005 ze dne 26. srpna 2005 o cenách plynů – platné do Cenové rozhodnutí ERU č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005 o cenách plynů – platné od

11 Řády provozovatelů soustav a zásobníků
Řád provozovatele přepravní soustavy – 1x Řád provozovatele distribuční soustavy – 124x Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu – 4x

12 Problémy, otazníky - EU Evropská legislativa v oblasti plynárenství kopíruje s minimálními výjimkami legislativu v oblasti elektroenergetiky. Její obsah však ne vždy odpovídá skutečné realitě trhu. Státy EU jsou na dovozu plynu závislé a v budoucích letech se má tato závislost ještě prohloubit. Proto určujícím prvkem na trhu s plynem není Evropská Komise, ale rozhodující producenti, pocházející ze zemí mimo EU. Pro největšího světového producenta plynu OAO GAZPROM již není trh EU jediným prioritním trhem, ale má silný zájem umístit svoji produkci i v oblasti Dálného východu (Čína, Korea, Japonsko, Taiwan) a prostřednictvím LNG i v USA.

13 Problémy,nejasnosti, otazníky – ČR I.
Energetický zákon není v oblasti plynárenství ve dvou oblastech zcela kompatibilní se Směrnicí 2003/55/EC Energetický zákon obsahuje některá ustanovení, která způsobují, nebo mohou způsobit praktické problémy (např. skutečnost že ERU neschvaluje Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo definice malého zákazníka v oblasti dodávek poslední instance) Energetický zákon obsahuje některá ustanovení, u kterých nebyla jejich správnost či nesprávnost prověřena praxí (např. ustanovení, že provozovatel přepravní soustavy odpovídá za zúčtování odchylek množství plynu vstupujícího do plynárenské soustavy a vystupujícího z plynárenské soustavy)

14 Problémy,nejasnosti,otazníky – ČR II.
Pravidla trhu s plynem nebylo možné plně prověřit praxí, současně probíhající novela je proto jen dílčí, zaměřená zejména na typové diagramy odběru. Nebylo možné praxí prověřit optimálnost nastavení cen za renominace, odchylky atd. Z důvodu značné finanční zátěže za příslušný správní poplatek není ve všech případech dodržován požadavek aby každý kdo prodává plyn vlastnil licenci na obchod s plynem

15 Problémy,nejasnosti,otazníky – ČR III.
Využití zákona o cenách pro omezení ceny dodávek od společnosti RWE Transgas, včetně ceny služby uskladňování a prodejní ceny od obchodníků, kteří nakupují plyn od RWE Transgas a jeho dopad na tuzemský trh s plynem. Řády provozovatelů soustav a zásobníků nejsou vždy zcela kompatibilní se zákonem resp. vyhláškami (minimální těžební výkon u PZP, podmínky finanční způsobilosti)

16 Situace na trhu s plynem 2005 – představy.
Velcí zákazníci měli představu, že si budou moci vybrat z několika konkurenčních nabídek dodavatelů plynu. Velcí zákazníci měli představu, že statut oprávněných zákazníků se příznivě projeví v ceně za jimi odebíraný plyn. První etapa otevírání trhu s plynem byla koncipována jako etapa pro všechny účastníky trhu poznávací, na základě jejíchž výsledků by bylo korigováno jak jejich jednání v roce 2006, tak i znění některých předpisů (především Pravidla trhu s plynem).

17 Situace na trhu s plynem 2005 – skutečnost - I.
K 1. lednu 2005 se oprávněnými zákazníky stalo cca 35 velkých konečných zákazníků. Aktivně, prostřednictvím vypsaných výběrových řízení, vyhledávalo dodavatele zemního plynu cca 50 % z nich. Žádnému se nepodařilo nalézt nového dodavatele. V roce 2005 došlo k poměrně značnému navýšení cen zemního plynu jak u oprávněných, tak i u chráněných zákazníků. Je to důsledek nárůstu světových cen, za které prodávají tuto energetickou komoditu producenti. Značná část oprávněných zákazníků neakceptovala navýšení ceny zemního plynu a předložila spor k řešení Energetickému regulačnímu úřadu respektive Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Šetření v současnosti probíhají.

18 Situace na trhu s plynem 2005 – skutečnost - II.
Od 1. ledna 2006 bude ERÚ regulovat kromě cen pro domácnosti také ceny pro oprávněné zákazníky, a to z důvodu nefungování již liberalizované části trhu. Úřad proto rozhodl, že omezí cenu dodávek od společnosti RWE Transgas, a. s., včetně ceny služby uskladňování, a prodejní ceny od obchodníků regionálních distribučních společností, kteří nakupují zemní plyn od RWE Transgas, a. s.


Stáhnout ppt "Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita"

Podobné prezentace


Reklamy Google