Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Martin Pecina MBA náměstek ministra © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Martin Pecina MBA náměstek ministra © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Martin Pecina MBA náměstek ministra © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Energetická legislativa EU v oblasti plynárenství  Přístupová smlouva - Česká republika má sjednané přechodné období na otevření trhu s plynem do 31. 12. 2004.  Směrnice 2003/55/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES - nutno implementovat v státech EU do 1.7.2004  Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Příprava zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo již počátkem roku 2003 tj. s předstihem před schválením nových Směrnic práce na novele příslušné tuzemské legislativy – zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Do těchto prací byli prostřednictvím možnosti zasílat své náměty a připomínky, nebo přímo pracovat v jednotlivých odborných pracovních skupinách aktivně zapojeni i představitelé odborné energetické veřejnosti – především z řad energetických společností, svazů a sdružení nebo významných zákazníků či akcionářů energetických společností.

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Průběh legislativního procesu novely z. č. 458/2000 Sb.  31.12. 2003 odeslání materiálu vládě ČR  26. 2. 2004 projednání v Legislativní radě vlády  14. 4. 2004 vláda ČR – UV č. 333  5. 5. 2004 PSP – 1. čtení  24. 9. 2004 PSP – 2. čtení  21.10. 2004 PSP – 3. Čtení  25.11. 2004 Senát  14.12. 2004 PSP  ? ? ? Prezident ČR  ? ? ? Sbírka zákonů

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Nejvýznamnější změny pro plynárenství v obecná části  Povinnost nad rámec licence  Dodavatel poslední instance  Regulační výkazy  Licence

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Dodavatel poslední instance  Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají (nemají zajištěnou dodávku od jiného dodavatele) – tato povinnost neplatí u zákazníků, u nichž byl zjištěn neoprávněný odběr  Prokazatelná ztráta vzniklá dodavateli poslední instance je hrazena způsobem, stanoveným Energetickým regulačním úřadem.  Dodavatelem poslední instance je držitel licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem vybraný Energetickým regulačním úřadem - do doby jeho rozhodnutí pak obchodník, který je nebo byl součástí REAS nebo RGDS.  malým zákazníkem je konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč,

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Nejvýznamnější změny – plynárenství – I.  Nové rozdělení činností na regulované a neregulované  Nový harmonogram otevírání trhu s plynem  Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením  Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků  Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Nejvýznamnější změny – plynárenství – II.  Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků  Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem  Zrušení připojovacích poplatků  Transformace ÚPD na Bilanční centrum  Bezpečnost a spolehlivost  Úpravy v oblasti omezení dovozu a vývozu plynu  Přechodná ustanovení

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Odchylky od Směrnice 2003/55/EC  Harmonogram otevírání trhu s plynem  Povinnost právního oddělení provozovatele přepravní soustavy od obchodníka s plynem

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Nové rozdělení činností na regulované a neregulované Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky, za volnou akumulaci, za dodávku plynu chráněným zákazníkům a dodávku poslední instance reguluje Energetický regulační úřad.

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – I. Trh s plynem je otevírán postupně takto: • od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3 zemního plynu a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny, spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu, 

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – II. Trh s plynem je otevírán postupně takto:  od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností.  od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy  Směrnice 2003/55/EC Provozovatel přepravní soustavy musí být do 1.7. 2004 právně oddělen od obchodníka s plynem.  Novela energetického zákona Provozovatel přepravní soustavy musí být do 1.1. 2006 právně oddělen od obchodníka s plynem..

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Právní oddělení provozovatelů distribučních soustav  Oddělení činností je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006 mimo integrované plynárenské podnikatele, kteří poskytují služby pro méně než 90 000 připojených zákazníků. Provozovatel distribuční soustavy nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na obchod s plynem.  Provozovatel distribuční soustavy může požádat Komisi o výjimku z povinnosti právního oddělení, pokud na základě jim zpracované a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy prokáže, plně funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční soustavy všem účastníků trhu s plynem týkající se podmínek připojení a distribuce plynu, včetně průhledné tvorby cen za jim poskytované služby.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků  Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitelů licencí umožnit přístup třetích stran k zařízením, na kterých vykonává licencovanou činnost, vzniknout závažné ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené smlouvě typu „odeber nebo plať“, má právo podat Energetickému regulačnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti plynárenských podnikatelů umožnit přístup třetích stran do jimi provozovaných zařízení. Kladné rozhodnutí ERU podléhá souhlasu EK.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Zrušení připojovacích poplatků  Stávající text zákona „Chráněný zákazník je povinen podílet se podle výše požadované dodávky plynu na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky ve výši vypočtené způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem “ byl na základě poslaneckého návrhu zrušen.

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Přechodná ustanovení.  Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Martin Pecina MBA náměstek ministra © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google