Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLYNÁRENSTVÍ zákon č. 458/2000 Sb., z hlediska kontrolní činnosti SEI Ing. Otta Hofman vedoucí oddělení plynárenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLYNÁRENSTVÍ zákon č. 458/2000 Sb., z hlediska kontrolní činnosti SEI Ing. Otta Hofman vedoucí oddělení plynárenství."— Transkript prezentace:

1 PLYNÁRENSTVÍ zákon č. 458/2000 Sb., z hlediska kontrolní činnosti SEI Ing. Otta Hofman vedoucí oddělení plynárenství

2 Provozovatel distribuční soustavy  Je povinen: Do šesti měsíců po udělení licence na distribuci plynu vypracovat havarijní plán distribuční soustavy, zaslat na MPO a každoročně ho upřesňovat. Jednou ročně, nejpozději do 1. 3. následujícího kalendářního roku, zpracovávat a předávat na MPO a na ERÚ zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy (metodický pokyn 2

3 MPO č. 1/2006). Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2001 ze dne 27. 2. 2001 se od 1. 4. 2001 účtuje dodané množství energie v MWh. Přepočet dodávek plynu na energetické jednotky řeší vyhláška č. 251/2001 Sb. a TPG 901 01. 3

4 Obchodník s plynem  Je povinen: Řídit se Pravidly provozu (vyhláška č. 251/2001 Sb.), Pravidly trhu s plynem (vyhláška č. 524/2006 Sb.), Řádem provozovatele přepravní soustavy a Řády provozovatelů distribučních soustav. Dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 545/2006 Sb.). 4

5 Oprávněný zákazník  Je povinen: Udržovat odběrné plynové zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit. 5

6 Vlastník nemovitosti, do které je dodáván plyn oprávněným zákazníkům  Je povinen: Tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit. Udržovat společné odběrné plynové zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům (vyhláška č. 85/1978 Sb., vyhláška č. 21/1979 Sb., ČSN 38 6405, ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 800 03).Společné odběrné plynové zařízení je odběrné plynové zařízení v nemovitosti 6

7 vlastníka, jehož prostřednictvím je dodáván plyn konečným zákazníkům. 7

8 Státní autorizace Výstavba vybraných plynových zařízení daných zákonem č. 458/2000 Sb., je možná pouze na základě státní autorizace, kterou uděluje MPO. Držitel státní autorizace je povinen bezodkladně písemně oznámit MPO změny údajů uvedených v rozhodnutí (vyhláška č. 245/2001 Sb. a vyhláška č. 118/2005 Sb.). 8

9 V případě pochybností o nutnosti státní autorizace vydá MPO, na základě písemné žádosti, stanovisko. 9

10 Ochranná pásma Vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ohrozily jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Podnikající osoba neodpovídá za správní delikt jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila (souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu; dodržení povinností, které jsou součástí souhlasu atp.). 10

11 Neoprávněný odběr Při opakovaném neplacení záloh nebo nezaplacení za odebraný plyn. Odběr bez měřicího zařízení. Připojení nebo odběr z části zařízení, kterou prochází neměřený plyn. Porušení zajištění měřicího zařízení proti neoprávněné manipulaci. 11

12 Smlouvy Stávající smlouva o dodávce plynu se dodatkem mění na smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, a je pokračováním dosavadního smluvního vztahu. Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu. 12

13 Bilanční centrum Obsah předávaných a přebíraných bilancí stanovuje vyhláška č. 114/2005 Sb., která určuje podrobnosti o činnosti BC. Na zmíněnou vyhlášku se neodvolává ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., u plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem, pro které tak není závazná. Zmíněná vyhláška je závazná pro oprávněné zákazníky v případě změny dodavatele plynu. 13

14 14 Lokální distribuční soustavy Provozovatel lokální distribuční soustavy musí být držitelem licence na distribuci plynu, nebo může být souběžným držitelem licence na distribuci plynu a obchod s plynem. Na rozdíl od provozovatele regionální distribuční soustavy, který oddělil činnost distribuce a obchodu od 1. 1. 2007, provozovatel lokální distribuční soustavy musí vést jen oddělenou evidenci tržeb, nákladů a výnosů za jednotlivé licencované činnosti (vyhláška č. 404/2005 Sb.).

15 Od 1. 1. 2005 může prodávat zemní plyn konečným zákazníkům pouze držitel licence na obchod s plynem. Licence se podle zákona č. 458/2000 Sb. neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebraný plyn osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup plynu pouze rozúčtuje a nejedné se o podnikání.Lokální distribuční soustavu definuje vyhláška č. 524/2006 Sb. 15


Stáhnout ppt "PLYNÁRENSTVÍ zákon č. 458/2000 Sb., z hlediska kontrolní činnosti SEI Ing. Otta Hofman vedoucí oddělení plynárenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google