Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České plynárenství a otevření trhu s plynem po vstupu do EU. Ing. Jan Zaplatílek © 2005 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České plynárenství a otevření trhu s plynem po vstupu do EU. Ing. Jan Zaplatílek © 2005 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 České plynárenství a otevření trhu s plynem po vstupu do EU. Ing. Jan Zaplatílek © 2005 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Dopady vstupu ČR do EU na tuzemské plynárenství Okamžité od data vstupu Nutnost implementace legislativy EU v termínech platných pro členské státy Přenesení části rozhodovacích pravomocí na Evropskou komisi Informativní povinnost členského státu vůči Evropské komisi Možnost členského státu ovlivňovat přípravu nové legislativy EU

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Okamžité dopady vstupu ČR do EU na tuzemské plynárenství Zrušení dovozního monopolu tehdejší a.s. Transgas Otevření trhu – přechodné období do 1.1. 2005 Uplatnění spotřebních daní na plyn – přechodné období do 1.1. 2008 Jednotný celní sazebník EU Okamžitá platnost všech Nařízení EU

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Nutnost implementace legislativy EU Směrnice 2003/55/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES – nutnost implementovat do 1.7. 2004 nesplnila ani drtivá většina členských států (ČR splnila 29.12. 2005 publikací zákona č. 670/2004 Sb. ve Sbírce zákonů) Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem – nutnost implementovat do 19.5. 2006. (ČR splnila částečně již v EZ, zbytek ve vyhlášce o stavech nouze v plynárenství platné od 1.10. 2005) Evropská komise má právo vést proti členskému státu, pokud nesplní implementační povinnost, vytýkací řízení.

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Přenesení části rozhodovacích pravomocí na Evropskou komisi Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran - Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení oznamuje Energetický regulační úřad účastníkům řízení a Komisi. Požádá-li Komise do 8 týdnů ode dne doručení rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení o jeho změnu nebo zrušení, Energetický regulační úřad takové rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení zruší nebo změní. Při zrušení nebo změně rozhodnutí dbá Energetický regulační úřad na to, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena. Výstavba vybraných plynových zařízení - Pokud bude udělena autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení žadateli, který žádal o dočasné vyjmutí, je povinno ministerstvo oznámit své rozhodnutí včetně potřebných informací vztahujících se k žádosti Komisi. Požádá-li Komise do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o udělení autorizace o jeho zrušení, ministerstvo takovéto rozhodnutí o vydání autorizace zruší. Při zrušení dbá na to, aby práva nabytá v dobré víře, byla co nejméně dotčena. Skupima evropských regulátorů pro elektřinu a plyn – ERGEG (Evropean Regulators Group for Elektricity and Gas) zřízena Rozhodnutím EK z 11.11. 2003.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Informativní povinnost členského státu vůči Evropské komisi Národní zpráva o situaci v plynárenství – vyžaduje vždy do 31.7.dle Směrnice 2003/55/EC Investiční hlášení o kapacitách v elektroenergetice, plynárenství a rafinerském průmyslu – vyžaduje vždy do 31.3.dle Nařízení Rady č.96 / 736 / ES o informování Komise o investičních projektech v zájmu Společenství v sektoru ropy, zemního plynu a elektřiny

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Možnost členského státu ovlivňovat přípravu nové legislativy EU Šance na ovlivnění legislativy EU zde existuje, do značné míry je však dána vahou příslušné země eventuelně schopností nalézt spojence mezi ostatními členskými státy.

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Situace na trhu s plynem 2005 – I. V souladu s ustanoveními energetického zákona se od 1. ledna 2005 oprávněnými zákazníky stávají všichni koneční zákazníci, kteří mají roční spotřebu vyšší než 15 mil. m 3, dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu. K 1. lednu 2005 se oprávněnými zákazníky stalo cca 40 velkých konečných zákazníků. Jejich spotřeba by měla představovat cca 25 % celkové roční spotřeby zemního plynu v České republice. Aktivně vyhledávalo dodavatele zemního plynu cca 50 % oprávněných zákazníků prostřednictvím vypsaných výběrových řízeních. Žádnému z oprávněných zákazníků se nepodařilo nalézt nového dodavatele. Značná část oprávněných zákazníků neakceptovala navýšení ceny zemního plynu a předložila spor k řešení Energetickému regulačnímu úřadu respektive Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Prakticky žádný z oprávněných zákazníků neuplatnil v zákonem stanovené lhůtě požadavek na povinnou kapacitu v oblasti přepravy, distribuce či uskladnění plynu.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Situace na trhu s plynem 2005 – II. V roce 2005 došlo k poměrně značnému navýšení cen zemního plynu jak u oprávněných, tak i u chráněných zákazníků. Je to důsledek nárůstu světových cen, za které prodávají tuto energetickou komoditu producenti. Cena komodity je odvozována od cenových formulí uvedených v kupních smlouvách mezi dovozcem plynu a zahraničním producentem. Parametry, které cenové formule obsahují a ovlivňují rozhodující měrou výši ceny zemního plynu, jsou ceny konkurenčních paliv (lehký topný olej, těžký topný olej), jejichž vývoj se odvozuje od světových cen ropy, a dále kurz české koruny vůči americkému dolaru a vůči euru.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Vývoj ceny lehkého topného oleje od poloviny roku 2004 s výhledem do prvního čtvrtletí roku 2006.

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Vývoj ceny těžkého topného oleje od poloviny roku 2004 s výhledem do prvního čtvrtletí roku 2006.

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Váha jednotlivých činností na cenu za pořízení plynu

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Uskladnění plynu – I. Na území České republiky je organizován trh s plynem na základě práva přístupu třetích stran k podzemním zásobníkům plynu. Uskladnění plynu nepodléhá cenové regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Otázka sjednaného nebo regulovaného přístupu k PZP není rozhodující pro reálné otevření tuzemského trhu s plynem. Pokud by provozovatel PZP odmítl přístup k zásobníkům, je pro zákazníka možnost obrátit se na ERU. Pokud by provozovatel PZP požadoval po novém zákazníkovi výrazně jiné ceny než-li hradí zákazník, který je s provozovatelem PZP majetkově propojen, je možnost obrátit se na ERU nebo ÚHOS.

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Uskladnění plynu – II. Cena za uskladnění plynu nehraje v celkové ceně za pořízení plynu zdaleka rozhodující úlohu Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu nepodléhá souhlasu Energetického regulačního úřadu,přesto zákon ukládá všem účastníkům trhu povinnost Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu dodržovat.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Výhled 2006 – I. Od 1. ledna 2006 se stanou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností. Oprávněnými zákazníky se tak nově stane cca 187 tisíc konečných zákazníků. Většina z nich bude mít právo požádat o dodávku poslední instance. Stane-li se chráněný zákazník podle § 55 EZ oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Výhled 2006 – I I. Provozovatel přepravní soustavy bude oddělen od obchodníka s plynem. Veškeré vztahy mezi těmito dvěma současnými částmi RWE Transgas musí být dány standardními smlouvami. Trh s ropou je v současnosti velmi nestabilní a nepředpokládá se, že by v dohledné době došlo k uklidnění situace a snížení cen ropy a topných olejů. Proto bude i v roce 2006 pokračovat snaha o zvýšení jak regulovaných, tak i neregulovaných cen plynu, nemělo by však jít o skokové nárůsty. Vyhláška ERU č. 673/2004 Sb. Pravidla trhu s plynem bude platit v novelizované podobě (minimálně kvůli typovým diagramům odběru a pravidel jejich přiřazení konečným zákazníkům).

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Ustanovení EZ, jejichž správnost doposud nebylo možné v r. 2005 prověřit praxí Provozovatel přepravní soustavy odpovídá za zúčtování odchylek množství plynu vstupujícího do plynárenské soustavy a vystupujícího z plynárenské soustavy – k reálnému otevření trhu doposud nedošlo. Ustanovení, kdy je možné odmítnout přístup do přepravní soustavy, distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu a kdy to naopak možné není – k reálnému otevření trhu doposud nedošlo, prakticky všichni současní oprávnění zákazníci propásli lhůty, kdy si mohli ze zákona zablokovat kapacitu, kterou využívali v době kdy byli chránění.

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Poslanecká novela EZ – I. Zaměřena na: zrušení připojovacích poplatku (elektroenergetika), úhradu přípojky do délky 50 m pro domácnosti distributorem (plynárenství a teplárenství), úhradu přeložek distributorem Problémy v plynárenství v případě přijetí - pokud by přípojky hradil vždy výhradně pouze příslušný distributor, promítly by se zcela nutně negativně do regulovaných cen a zvýšení těchto cen by de facto uhradili všichni koneční zákazníci. Současně v EZ zavedený princip vede konečné zákazníky k tomu, aby racionálně uvažovali o zřízení přípojky a nežádali o vybudování přípojky pouze za účelem zvýšení hodnoty své nemovitosti, aniž by měli zájem přípojku skutečně využívat

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Poslanecká novela EZ – II. V energetickém zákoně je v oblasti přeložek zakotven princip, že přeložku energetických zařízení platí ten, kdo ji vyvolal. Uvedený princip je uplatněn nejen v oblasti energetiky, ale i telekomunikací a jiných liniových staveb. Jeho porušení v energetickém zákonu by mělo negativní dopad i do těchto oblastí a ve svých důsledcích by vyvolalo snahu masivně překládat uvedená zařízení s negativním dopadem na bezpečnost, spolehlivost, kvalitu dodávky a v neposlední řadě – pokud by náklady na přeložky byly nuceny nést energetické společnosti – i na cenu energií pro všechny konečné zákazníky.

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "České plynárenství a otevření trhu s plynem po vstupu do EU. Ing. Jan Zaplatílek © 2005 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google