Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy"— Transkript prezentace:

1 Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy
Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace

2 Nová legislativa pro elektroenergetiku
Směrnice 2003/54/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice 2004/8/EC na podporu kogenerace Novela energetického zákona Nařízení (EC) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu k sítím pro přes-hraniční obchod s elektřinou Směrnice 2001/77/EC na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z Obnovitelných zdrojů energie Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

3 Nová legislativa pro plynárenství
Směrnice 2003/55/EC o společných pravidle pro vnitřní trh s plynem Směrnice 2004/67/EC o bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu Novela energetického zákona Připravované nařízení o podmínkách přístupu k přepravním sítím Připravované GPP pro přístup k podzemním zásobníkům plynu Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

4 Změny v kompetencích ERÚ
Uznávací orgán odborné kvalifikace zahr. osob pro splnění podmínek pro vydání licence. Definuje účtové rozvrhy pro regulované činnosti elektroenergetice a plynárenství. Rozšíření působnosti v oblasti podpory obnovitelných zdrojů druhotných zdrojů a kogenerace. Vykonává působnost regulačního úřadu podle nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přes-hraniční výměny elektřiny (dále jen „Nařízení“). Rozhoduje o výběru držitele poslední instance. Rozhoduje o dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran k přepravní soustavě v plynárenství (t – o – p). Provádí monitorovací činnost v oblasti dodržovaní požadavků směrnic a nařízení. Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

5 Monitorovací činnost ERÚ
Nediskriminační přístup k přenosové, přepravní a distribučním soustavám Aktivity provozovatelů podzemních zásobníků plynu Řešení „Congestion Management“ Kvalita soutěžního prostředí v elektroenergetice a plynárenství Bezpečnost dodávek elektřiny a plynu (SoS) Kvalita plnění povinnosti veřejné služby (PSO) Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

6 Energy Business Breakfast
Vyhlášky ERÚ I. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb; způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence; způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen podle zvláštního právního předpisu; podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny; Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem (dále jen „Pravidla trhu s plynem“); Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

7 Energy Business Breakfast
Vyhlášky ERÚ II. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny, pravidla při sestavení finančního příspěvku držitelů licence do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu, podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance, podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů pro jednotlivé druhy licencí pro regulované činnosti a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti, způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro účely regulace, Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

8 Energy Business Breakfast
Vyhlášky ERÚ III. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a plynu; podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků k plynárenské soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru plynu. náležitosti a členění regulačních výkazů a pravidlas pro jejich sestavování, povinné náležitosti účtových rozvrhů při účtování o nákladech a výnosech při licencovaných činostech Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

9 Energy Business Breakfast
Další kompetence ERÚ I. rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy; vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud se týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství nebo nejsou utajovanou skutečností; vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle zvláštního zákona a za tím účelem pověřuje své zaměstnance k oprávnění vstupovat do objektu sloužícího k výkonu licencovaných činností; rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu, prvotní akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny; Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

10 Další kompetence ERÚ II.
schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou a Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy a Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu v plynárenství; ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona; zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy. Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

11 Energy Business Breakfast
Změny v licencích Reakce na možnost podnikání zahraničních osob Zpřísněny podmínky pro žadatele – nesmí být dlužníkem na povinných odvodech státu Definování doby platnosti licence ve vazbě na splnění podmínek pro udělení licence Maximální snaha použití institutů živnostenského zákona Snaha o zajištění větší ochrany zákazníků Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

12 Energetický regulační fond
Týká se pouze výrobců a distributorů tepelné energie Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše Kč. ERÚ vyměřuje a předepisuje, vybírá, vymáhá, vede evidenci příspěvků a provádí jejich kontrolu včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o Kč. Přeplatky do výše 100 Kč úřad nevrací. Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

13 Energy Business Breakfast
Unbundling Snaha o zajištění právního, funkčního a informačního unbundlingu. Implementace požadavků výkladového stanoviska DG TREN v minimálním rozsahu. Definovány vztahy mezi orgány ovládané a ovládající společnosti z pohledu vykonavatele regulované činnosti v rámci vertikálně integrovaných společností. Zpracování Comp. – programu a vyhodnocování jeho plnění. Zohlednění nutnosti zajištění podkladů pro regulaci Uznání minimálních nutných nákladů do regulovaných cen Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

14 Energy Business Breakfast
Zákon o podpoře OZE I. Schéma podpory – návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Výrobcem volitelný systém Povinný výkup za pevné ceny Vykupuje ČEPS a PRDS Zelené bonusy – příspěvek k tržní ceně Hradí ČEPS a PRDS Směsné spalování biomasy Pouze v systému zelených bonusů Výrazná cenová diferenciace podle výkonu a druhu splavané směsi Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

15 Energy Business Breakfast
Zákon o podpoře OZE II. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: Termíny oznámení rozhodnutí o režimu podpory na kalendářní rok příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy; Podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení; Způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie. Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

16 Energy Business Breakfast
Smělé cíle … Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

17 Energy Business Breakfast
… možné důsledky Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

18 Energy Business Breakfast
KVET a druhotné zdroje Podpora KVET pouze na bázi příspěvků k tržní ceně, podobně směsné spalování biomasy od Druhotné zdroje - pouze na bázi příspěvků k tržní ceně, zatím dle individuálního posouzení. Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

19 Harmonogram novelizace vyhlášek ERÚ
Novelizováno ještě v letošním roce: pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (č. 373/ Sbírka zákonů, částka 142 ze dne ve znění vyhl. č. 12/2003 a č. 459/2003) obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (č. 438/2001- Sbírka zákonů, částka 165 ze dne ) Novelizováno po novel energetického zákona: podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (č. 154/ Sbírka zákonů, částka 61, ze dne ) podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky (č. 297/ Sbírka zákonů, částka 112 ze dne ) kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (č. 306/ Sbírka zákonů, částka 117 ze dne ) pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace v energetice (č. 439/ Sbírka zákonů, částka 165 ze dne ) o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu (č. 377/ Sbírka zákonů, částka 129, ze dne ) Praha 8. října 2004 Energy Business Breakfast

20 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy"

Podobné prezentace


Reklamy Google