Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní registry veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní registry veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Základní registry veřejné správy

2 Současný stav v oblasti dat VS
některé často užívané údaje v informačních systémech veřejné správy (ISVS) jsou získávány a vedeny duplicitně nejsou konzistentní mají rozdílnou kvalitu z z hlediska přesnosti, aktuálnosti a úplnosti používané evidence jsou roztříštěné existují problémy s časovou synchronizací aktualizace užívaných údajů ISVS nejsou dostatečně integrovány, nespolupracují, a tím nelze zajistit efektivní sdílení dat občané jsou často nuceni opakovaně dokládat úřadům různé skutečnosti, které by si úřad mohl ověřit sám

3 Referenční údaje Referenční údaj je jedinečný a důvěryhodný údaj, vedený v příslušném základním registru veřejné správy, který je určen ke sdílení všemi relevantními ISVS podle jednoznačně stanovených pravidel Předáváním referenčních údajů do dalších informačních systémů veřejné správy bude dosažen soulad jejich obsahu v každém příslušném ISVS, a tím tedy bude odstraněna nekonzistence dat i časový nesoulad z hlediska aktualizace

4 Soustava základních registrů VS - účel a užití
Vybrané údaje, často a opakovaně užívané v ISVS, budou vedeny pouze na jednom místě,v jednotlivých definovaných základních registrech veřejné správy bezpečně a flexibilně aktualizovány ve vztahu k ostatním ISVS budou údaji referenčními, budou tedy všemi oprávněnými orgány veřejné správy bezpečně sdíleny = přebírány a využívány v jejich ISVS

5 Význam základních registrů VS
Zavedením základních registrů VS do užívání dojde zejména k efektivnímu, vícenásobnému využívání již jednou pořízených dat ke zrychlení správních procesů k úspoře prostředků státního rozpočtu, mj. i díky integraci stávajících evidencí ke zjednodušení správy a údržby stávajících evidencí a informačních systémů

6 Hlavní principy užívání základních registrů VS
orgány veřejné správy nebudou od občanů nikdy vyžadovat údaje, které budou již vedeny v základních registrech ISVS budou ze základních registrů sdílet/přebírat potřebná data referenční data, vedená v základních registrech, budou považována za důvěryhodná a úřady již nebudou jejich platnost ověřovat základní registry VS budou spolupracovat i mezi sebou, jako, ucelený integrovaný systém jednou z hlavních podmínek pro zajištění bezpečnosti sdílení/přebírání dat orgány veřejné správy bude formulace přesně vymezených, závazných pravidel pro přístup do základních registrů

7 Soustava základních registrů veřejné správy
Registr obyvatel (ROB) Registr osob (ROS) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr práv a povinností (RPP)

8 Legislativní příprava
„Obecný“ zákon, notifikující základní registry veřejné správy a stanovující základní principy práce s nimi, včetně uvedení základních pravidel sdílení dat/přístupu k datům základních registrů každý jednotlivý registr bude dále zřízen samostatným zákonem – buď novelizací stávajících příslušných zákonů, nebo zákonem novým

9 Registr obyvatel registr obyvatel bude obsahovat údaje o
všech občanech ČR cizincích s povolením k pobytu v ČR občanech jiných států, vedených v základních registrech referenční údaje Registru obyvatel: identifikační a lokalizační údaje, vztahujících se k fyzickým osobám do Registru obyvatel budou automatizovaně přebírány také veškeré údaje, týkající se změn adres, např. změna názvu ulice či přečíslování domu základem je Informační systém evidence obyvatel, který je v působnosti Ministerstva vnitra - gestor, spolupracují MPSV a ČSÚ

10 Registr osob (hospodářských subjektů)
registr osob bude obsahovat údaje o všech ekonomických subjektech v ČR, tedy o všech právnických osobách podnikajících fyzických osobách organizačních složkách státu organizačních složkách zahraničních právnických osob referenční údaje Registru osob: identifikační a některé další základní údaje, vztahující se k osobám, vedeným v Registru osob registr osob bude automatizovaně přebírat změny příslušných údajů z ostatních základních registrů veřejné správy gestorem je Ministerstvo spravedlnosti, spolupracují ČSÚ a MPSV

11 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)
v RUIAN budou zachyceny a vedeny základní identifikační a lokalizační údaje, vztahující se ke sledovaným prvkům/objektům v území (linie, plochy, body) a vzájemné časové a územní vazby mezi těmito prvky referenční údaje RUIAN: identifikační a lokalizační údaje, vztahující se k územním prvkům a územně - evidenčním jednotkám dle územně správního členění státu gestorem je Český úřad zeměměřický a katastrální, spolupracují MV, MŽP, MZe, MMR, orgány samosprávy

12 Registr práv a povinností
Registr práv a povinností RPP bude uchovávat informace obecně o právech a povinnostech veřejnosti (občanů, hospodářských subjektů) a orgánů veřejné moci, tedy o právech a povinnostech obyvatel i osob, na základě právních předpisů podzákonných norem rozhodnutí samosprávních orgánů rozhodnutí orgánů veřejné moci smluv, zakládajících práva a povinnosti jak hospodářských subjektů, tak i veřejnosti a orgánů veřejné moci Gestorem je Ministerstvo vnitra, spolupracují všechny ústřední správní úřady i orgány samosprávy

13 Komunikace mezi základními registry veřejné správy
ISVS

14 Prostor pro dotazy!

15 Děkuji za pozornost! RNDr. Pavel Bureš
Ministerstvo vnitra – sekce informatiky odbor informatizace veřejné správy


Stáhnout ppt "Základní registry veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google