Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k ukončování projektů FS Vzorové obsahy 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k ukončování projektů FS Vzorové obsahy 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 Seminář k ukončování projektů FS Vzorové obsahy 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 Obsah ZZ z •1. Identifikace opatření •1.1 Název opatření •1.2 Organizace odpovědná za implementaci •1.3 Konečný příjemce •1.4 Zhotovitel opatření •1.5 Správce stavby •1.6 Generální projektant •1.7 Spolufinancování •1.8 Platnost Finančního memoranda •1.9 Skutečné zahájení a ukončení projektu

3 Obsah ZZ z •2. Popis opatření •2.1 Popis projektu a jeho cílů podle Finančního memoranda •2.2 Základní organizační struktura projektu •2.3 Popis provedených prací •2.4 Změny oproti projektové dokumentaci •2.5 Náklady stavby •2.5.1 Náklady v průběhu realizace projektu bez DPH •2.5.2 Konečné náklady projektu s DPH •2.5.3 Uznatelné náklady projektu podle podmínek programu FS/ISPA bez DPH •2.5.4 Údaje o financování stavby

4 Obsah ZZ z •3. Informace o opatřeních týkajících se publicity projektu •3.1 Prohlášení konečného příjemce dotace o dodržení pravidel pro publicitu •3.2 Billboardy •3.3 Pamětní deska •3.4 Oficiální informace sdělované konečným příjemcem dotace na internetových stránkách •3.5 Články v tisku

5 Obsah ZZ z •4. Potvrzení, že práce, dodávky a služby jsou v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí podpory, Zadávací dokumentací a fakturami předloženými k proplacení •4.1 Splnění Specifických podmínek projektu dle článku 8 Finančního memoranda •4.2 Prohlášení konečného příjemce dotace, že provedené práce jsou v souladu s podmínkami Finančního memoranda •4.3 Prohlášení projektanta stavby, že stavba je provedena podle zadávací dokumentace •4.4 Prohlášení správce stavby •4.5 Protokol o předání a převzetí díla ze dne … •4.6 Protokol o odstranění vad a nedodělků ze dne … •4.7 Potvrzení o provedení díla ze dne … •4.8 Potvrzení konečné platby •4.9 Plnění cílů projektu a souladu s územně plánovací dokumentací (územní plán a PRV…)

6 Obsah ZZ z •5. Předběžné posouzení, zda je pravděpodobné, že bude dosaženo předpokládaných výsledků uvedených v čl. 13 nařízení Rady č. 1164/1994 •5.1 Skutečné datum zahájení realizace opatření a jeho ukončení •5.2 Způsob řízení projektu po jeho dokončení •5.3 Hodnocení účinnosti opatření •5.4 Vyhodnocení cílů •5.5 Vyhodnocení ekonomické analýzy a analýzy nákladů •5.6 Vyhodnocení hlavních prvků finanční analýzy •5.7 Vyhodnocení analýzy dopadů na životní prostředí •5.8 Vyhodnocení principu „platí ten, který znečišťuje“

7 Obsah ZZ z •6. Informace o souladu s pravidly pro udělování veřejných zakázek (soulad s ustanovením čl. 8/1 nařízení č.1164/1994) •6.1 Prohlášení konečného příjemce dotace o veřejných zakázkách •6.2 Zadání veřejných zakázek a uzavřené smlouvy •6.3 Zhotovitel stavby •6.4 Správce stavby

8 Obsah ZZ z •7. Informace o provedených hodnoceních projektu •7.1 Hodnocení správcem stavby •7.2 Hodnocení projektu kontrolními orgány •7.2.1 Kontrola projektu Ministerstvem životního prostředí •7.2.2 Kontrola projektu Evropským úřadem pro boj proti podvodům •7.2.3 Kontrola projektu Ministerstvem pro místní rozvoj •7.2.4 Kontroly projektu Státním fondem životního prostředí ČR

9 Obsah ZZ z •Přílohy: •1. Subdodavatelský systém •2. Závěrečná monitorovací tabulka – Informace o postupu realizace projektu ve fyzických a finančních ukazatelích •3. Pozvánka na slavnostní zahájení projektu •4. Pozvánka na slavnostní ukončení projektu •5. Výpočet konečné ceny stavby v EURECH •6. Informace SFŽP ČR ze dne 15.8.07 o výsledku prověření správnosti faktur – stanovení neuznatelných nákladů •7. Prohlášení konečného příjemce dotace, že provedené práce jsou v souladu s opatřením (s podmínkami Finančního memoranda) •8. Prohlášení projektanta stavby, že stavba byla provedena podle projektové dokumentace •9. Prohlášení správce stavby •10. Protokol o předání a převzetí díla ze dne … •11. Protokol o odstranění vad a nedodělků ze dne …

10 Obsah ZZ z •12. Protokol o provedení díla ze dne …. •13. Potvrzení konečné platby ze dne …. •14. Kolaudační rozhodnutí na objekty stavby povolované vodoprávním orgánem •15. Kolaudační rozhodnutí na objekty stavby povolované stavebním úřadem Soulad realizace opatření s územně plánovací dokumentací (PRVK…) •16 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací … kraje (PRVK…) •17 Potvrzení KÚ … kraje, že stavba proběhla v souladu s PRVK •18. Prohlášení konečného příjemce dotace o veřejných zakázkách •19. Prohlášení konečného příjemce dotace o dodržení pravidel pro publicitu •20. Dodatek č.1 ke SoD se zhotovitelem stavby •21. Podklady pro hodnocení účinnosti opatření •22. Finanční a ekonomická část - výpočty •23. Stanovisko ČIŽP k definitivnímu přiznání podpory ze SFŽP ČR •24. CD nosič s fotodokumentací postupu stavby z jednotlivých měsíčních zpráv správce stavby •25. CD nosič se zněním Závěrečné zprávy

11 Obsah ZZ d •1. Popis provedených prací v porovnání s původními předpoklady, včetně plnění věcných a finančních indikátorů •1.1. Identifikační údaje projektu •1.2. Plnění a financování smlouvy •1.3. Obecný popis a cíle projektu •1.3.1. Základní organizační struktura projektu •1.3.2. Popis provedených prací •1.3.2.1. Dílčí projekt A - Správce stavby •1.3.2.2. Dílčí projekt B - … •1.3.2.3. Dílčí projekt C -…. •1.3.2.4. Dílčí projekt D - …. •1.3.2.5. Dílčí projekt E - …..

12 Obsah ZZ d •1.4. Zhodnocení kvality práce •1.5. Věcné a finanční indikátory •1.5.1. Věcné indikátory - porovnání dosažených parametrů stavby s projektovanými parametry •1.5.2. Finanční indikátory •1.6. Specifické podmínky •1.6.1. Specifická podmínka dle bodu 1 článku 8 Finančního memoranda •1.6.2. Specifická podmínka dle bodu 2 článku 8 Finančního memoranda •1.6.3. Specifická podmínka dle bodu 3 článku 8 Finančního memoranda •1.6.4. Specifická podmínka dle bodu 4 článku 8 Finančního memoranda •– pro konečnou platbu •1.7. Stavební povolení, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí

13 Obsah ZZ d •2. Informace o opatřeních týkajících se publicity projektu •2.1. Opatření týkající se publicity jako součást nákladů projektu •2.1.1. Billboardy a pamětní desky •2.2. Opatření týkající se publicity realizované z vlastních zdrojů a aktivit •2.2.1. Publikace článků, konference a tiskové zprávy •2.2.2. Tiskové konference, veřejné prezentace, DVD prezentace •2.2.3. Webové stránky •2.3. Prohlášení učiněná Objednatelem nebo osobou oprávněnou zastupováním Objednatele, že byla dodržována všechna pravidla pro publicitu dle evropské legislativy

14 Obsah ZZ d •3. Potvrzení, že práce jsou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory •3.1. Potvrzení učiněná Objednatelem nebo osobou oprávněnou zastupováním Objednatele, že opatření je dokončeno, bylo provedeno a cíle byly splněny v souladu s Finančním Memorandem

15 Obsah ZZ d •4. Předběžné posouzení, zda je pravděpodobné, že bude dosaženo předpokládaných výsledků •4.1. Skutečné datum zahájení projektu •4.2. Způsob řízení projektu po jeho dokončení •4.2.1. Zkušební provoz podle obecných obchodních podmínek •4.2.2. Zkušební provoz stanovený vodoprávním povolením •4.2.3. Provoz po dokončení projektu •4.3. Potvrzení finančních prognóz, zejména provozních nákladů a očekávaných výnosů

16 Obsah ZZ d •4.4. Potvrzení socioekonomických odhadů, zejména předpokládaných nákladů a výnosů •4.5. Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené, včetně souladu s principem „znečišťovatel platí“ •4.5.1. Opatření na ochranu životního prostředí při realizaci (výstavbě) •4.5.2. Opatření provozu projektu •4.5.3. Princip znečišťovatel platí

17 Obsah ZZ d •5. Informace o souladu s pravidly pro udělování veřejných zakázek [čl. 8 (1) nařízení Rady (ES) č. 1164/1994] •5.1. Prohlášení učiněné Objednatelem nebo osobou oprávněnou zastupováním Objednatele, týkající se souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek •5.2. Potvrzení učiněné Realizačním orgánem, týkající se souladu s pravidly pro zadávání veřejné zakázky

18 Obsah ZZ d •6. Informace o provedených hodnoceních projektu

19 Obsah ZZ d •PŘÍLOHY: •1. Fakturační průběh projektu •2. a) Prohlášení o dokončení zhotovovacích prací •b) Protokoly o předání a převzetí díla – regiony B, C, D, E •3. a) Zpráva o stavu příprav •b) Přehled vodohospodářských plánů území - regiony B, C, D, E •c) Sdělení k dokončení projektu Krajského úřadu kraje … •d) Stanovisko Krajského úřadu … kraje •4. a) Zpráva o likvidaci kalů •b) Potvrzení Odboru fondů EU •5. Aktualizace finanční a ekonomické analýzy, udržitelnost projektu •6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí České republiky


Stáhnout ppt "Seminář k ukončování projektů FS Vzorové obsahy 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google