Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný a nový systém implementace … aneb jak se poučit z předchozích zkušeností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný a nový systém implementace … aneb jak se poučit z předchozích zkušeností."— Transkript prezentace:

1 Současný a nový systém implementace … aneb jak se poučit z předchozích zkušeností

2 Žádosti o podporu – současný systém programy napsány složitě administrativní náročnost pro žadatele i zprostředkující subjekty komplikovaná žádost s velkým množstvím příloh v některých programech vznik uznatelných nákladů až několik týdnů po předložení projektu

3 Žádost o podporu – návrh řešení zjednodušení programů omezení počtu příloh žádosti vyžádání dokumentů a podkladů až ve chvíli, kdy jsou pro realizaci a podporu skutečně relevantní nový systém „e-account“ - elektronické podání žádostí

4 „e-account“ – využití ICT Podání registrační žádosti skrze internet Uživatelsky příjemnější systém, menší administrativní náročnost Žadatel má on-line přístup ke své žádosti Všechny potřebné formuláře na jednom místě Žadatel bude moci stále průběžně sledovat, v jaké fázi se jeho žádost nachází.

5 Hodnocení a realizace projektu – současný systém hodnocení a schvalování projektů je zdlouhavé a personálně náročné značné množství formulářů vyžadovaných při hodnocení projektů komplikovaný systém podpisu Smlouvy administrativně náročný proces změny Smlouvy v průběhu realizace projektu

6 Hodnocení a realizace projektu – návrh řešení přizpůsobení procesu hodnocení projektů jejich velikosti a komplikovanosti  zjednodušení a zrychlení procesu hodnocení (zejména u malých jednoduchých projektů) zvýšení operativnosti zasedání hodnotitelských komisí využití e-accountu při: - podpisu Smlouvy - žádosti o změnu Podmínek

7 Žádost o platbu – současný systém Komplikovaný formulář žádosti o platbu Opět značné množství dokladů Složité platební postupy Velké množství kontrol na všech úrovních ISPROFIN- administrativně náročné, časté oprav → zdržení žádosti o platbu

8 Žádost o platbu – návrh řešení Zjednodušení samotného formuláře Zjednodušení systému finančních toků Přenesení odpovědnosti za pravdivost údajů na žadatele – čestná prohlášení Kontroly na místě u vzorku projektů Zjednodušení ISPROFIN

9 Očekávané výsledky zvýšení spokojenosti příjemců podpory výrazné zjednodušení a tím i zrychlení procesu administrativy uživatelsky komfortnější systém zlepšení schopnosti ČR vyčerpat prostředky SF EU

10 CHYBY V PŘEDKLÁDANÝCH ŽÁDOSTECH O PODPORU

11 Žádost se musí vztahovat pouze na 1 opatření! Vhodná volba zpracovatele žádosti Konzultace žádosti ještě před podáním Včasné zajištění požadovaných dokumentů Pravomocné územní rozhodnutí, posouzení vlivu na ŽP........... Přípravná fáze žádosti

12 Včasné doručení žádosti oprávněným zástupcem (plná moc pro běžné úkony spojené s administrací – při doplňování, vyzvedávání) Dodání potřebného počtu výtisků požadovaných dokumentů tištěná verze elektronické žádosti – originál x kopie v pevné vazbě s podpisem oprávněného zástupce žadatele na poslední straně disketa nebo CD s finálně uloženou el. verzí žádosti povinné přílohy k žádosti - originál x kopie Podání žádosti

13 Nebyly dodány všechny povinné přílohy v požadovaném formátu viz seznam povinných příloh Pozn. Přílohy, které nejsou relevantní (ačkoli jsou v seznamu povinných příloh) - přiložit volný list s podepsaným čestným prohlášením a vysvětlením, proč není daná příloha dodána Nesoulad mezi žádostí a povinnými přílohami Přílohy žádosti

14 Rozpočet soulad s rozpočtem v žádosti, v ekonomických analýzách dostatečná podrobnost Doklady o právní subjektivitě žadatele pozor na datumy originál × úředně ověřená kopie Obsah jednotlivých příloh

15 Podklady pro ekonomické hodnocení žadatele kvalitně zpracovaná analýza je základem úspěchu !! Výstižnost, ne počet stran!! dodržení závazných osnov ekonomického hodnocení projektu variantní řešení (poskytne zdůvodnění proč zrovna žadatelem vybraná varianta je ta nejlepší) vypočítat ekonomické ukazatele dle požadované osnovy pokud tyto ukazatele nelze spočítat, je nutné tuto skutečnost slovně popsat analýza by měla obsahovat použité vzorce a vlastní výpočty jednotlivých ukazatelů

16 Prokázání vlastnických vztahů u budov a pozemků, které nejsou v majetku žadatele je nutné doložit k výpisu z katastru nemovitostí, souhlas vlastníka s realizací projektu, nájemní smlouvu na dobu určitou přiložit snímek z katastrální mapy, na kterém jsou označeny pozemky a stavby, kterých se projekt týká Obsah jednotlivých příloh

17 Doklad o partnerství doložit smlouvou o sdružení (§ 829 až § 847 Občasného zákoníku) nebo písemnou dohodou s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti partner x dodavatel, dodavatel není partner! základní informace o partnerovi Soulad s rozvojovou strategií uvádět přesnou anotaci PRK, národní priority rozvoje, strategie mikroregionu, obce Obsah jednotlivých příloh

18 Územní rozhodnutí, stavební povolení Pro projekty u nichž je ze zákona vyžadováno dle typu dotačního titulu stavební povolení stačí doložit až před podpisem smlouvy Projektová dokumentace Pro projekty u nichž je ze zákona vyžadována (pro stavební a územní řízení) U technologií technologický popis

19 Začít včas s přípravou žádosti KONZULTOVAT na příslušných kontaktních místech Postupovat podle předepsaných instrukcí – důkladně! se seznámit s podmínkami a možnostmi daného programu Doporučení žadatelům

20 Včas si zajistit všechny potřebné dokumenty Zajistit financování projektu Při zpracování žádosti a jejích příloh externím poradcem průběžně a důsledně kontrolovat jeho práci Dodržovat formální úpravu a náležitosti žádosti i příloh. Tyto důsledně zkontrolovat před finálním odevzdáním projektu Zajistit udržitelnost projektu Doporučení žadatelům

21 Dodržovat pravidla pro zadávání zakázek i před podpisem smlouvy (v případě, že mají být tyto náklady uznatelné), využít konzultace při přípravě zadávací dokumentace) Podložit potřebu realizace projektu solidní analýzou Doporučení žadatelům

22 Jasný popis projektu – žadatelé píší do popisu projektu v projektové žádosti příliš obecné, nepřesvědčivé věty VČAS PŘEDLOŽIT ŽÁDOST NA místo určené k předkládání žádosti Doporučení žadatelům

23 Komplexní informace o programech financovaných ze SF a iniciativ Společenství www.strukturalni-fondy.cz www.kr-vysocina.cz www.jihovychod.cz www.vysocina-finance.cz


Stáhnout ppt "Současný a nový systém implementace … aneb jak se poučit z předchozích zkušeností."

Podobné prezentace


Reklamy Google