Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajský úřad kraje Vysočina Velké Meziříčí 2005 Nejčastější chyby v předkládaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajský úřad kraje Vysočina Velké Meziříčí 2005 Nejčastější chyby v předkládaných."— Transkript prezentace:

1 Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajský úřad kraje Vysočina Velké Meziříčí 2005 Nejčastější chyby v předkládaných žádostech do Společného regionálního operačního programu

2 Nebyl podán potřebný počet výtisků požadovaných dokumentů  tištěná verze elektronické žádosti – 3 x originál  v pevné vazbě s podpisem na poslední straně  disketa nebo CD s finálně uloženou el. verzí žádosti – 1 x  povinné přílohy k žádosti  1 x originál nebo ověřená kopie + 1 x kopie  viz. příloha č. 1 Příručky pro žadatele: Povinné přílohy k žádosti  očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh v žádosti, pokud obsahují více než 1 list, pevně svázané  formulář ISPROFIN – 2 x originál + 1 x kopie

3 Chyby v předložených projektech Nebyly dodány všechny povinné přílohy  viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele Přílohy, které nejsou relevantní  přiložit volný list s vysvětlením, proč není daná příloha dodána Elektronická žádost byla odevzdána ve špatném formátu  musí být předložena finálně uložená žádost ve formátu.xml ne ben Nebyla doložena projektová dokumentace  ke každé žádosti jejích charakter to vyžaduje, musí být přiložena dokumentace nejméně do úrovně k územnímu rozhodnutí

4 Chyby v předložených projektech Nebyly vyjasněny majetkové vztahy  u budov a pozemků, které nejsou v majetku žadatele je nutné doložit kromě výpisu z katastru nemovitostí i nájemní smlouvu na dobu určitou a souhlas vlastníka s realizací projektu Nebyl doložen snímek z katastrální mapy  Přiložit snímek z katastrální mapy, na kterém jsou označeny pozemky a stavby, kterých se projekt týká Nesoulad mezi žádostí a povinnými přílohami Záměna typů ekonomických analýz  Doložit požadované analýzy dle celkových způsobilých výdajů  Přílohou PPŽ jsou doporučené osnovy těchto analýz s metodickými příručkami pro jejich zpracování

5 Chyby v předložených projektech Nevypočítané ukazatele u ekonomických analýz  vypočítat ekonomické ukazatele dle požadované osnovy  pokud tyto ukazatele nelze spočítat, je nutné tuto skutečnost slovně popsat  analýza by měla obsahovat použité vzorce a vlastní výpočty jednotlivých ukazatelů Neplatné územní rozhodnutí/stavební povolení  bez nabytí právní moci Nedoložen doklad o posouzení vlivu na životní prostředí  pokud charakter projektu nevyžaduje toto posouzení, musí to být uvedeno v „košilce“ přílohy

6 Chyby v předložených projektech Doklad o partnerství  doložit smlouvou o sdružení (§ 829 až § 847 Občasného zákoníku) nebo písemnou dohodou s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti  partner x dodavatel Uvádět přesnou anotaci u přílohy „Soulad s rozvojovou strategií“  PRK, národní priority rozvoje, strategie mikroregionu, obce

7 Doporučení žadatelům Začít včas s přípravou žádosti KONZULTOVAT NA SEKRETARIÁTU REGIONÁLNÍ RADY Dodržovat pravidla pro zpracování a předkládání žádosti Věnovat zvýšenou pozornost elektronické verzi žádosti Předkládat doklad o partnerství s předepsanými náležitostmi Ve studii proveditelnosti a Analýze nákladů a přínosů dodržovat doporučenou strukturu Zajistit soulad údajů v žádosti, Studii proveditelnosti a v Analýze nákladů a přínosů Uvádět přesnou anotaci u přílohy Soulad s rozvojovou strategií Postupovat podle předepsaných instrukcí - důkladně se seznámit s podmínkami a možnostmi programu

8 Doporučení žadatelům Před konečným odevzdáním projektu společně se zpracovatelem absolvovat finální konzultaci na sekretariátu regionální rady v takovém termínu, aby bylo možné odstranit případné nedostatky Včas si zajistit všechny potřebné dokumenty Zajistit financování projektu Při zpracování žádosti a jejích příloh externím poradcem průběžně a důsledně kontrolovat jeho práci. Dodržovat formální úpravu a náležitosti žádosti i příloh. Tyto důsledně zkontrolovat před finálním odevzdáním projektu Zajistit udržitelnost projektu (smlouva o nájmu nejméně na 5 let)

9 Doporučení žadatelům Dodržovat pravidla pro zadávání zakázek i před podpisem smlouvy ( v případě, že mají být tyto náklady uznatelné), využít konzultace CRR při přípravě zadávací dokumentace) Podložit potřebu realizace projektu solidní analýzou Kvalitně zpracovaný rozpočet projektu (dostatečně podrobný pro zjištění adekvátnosti plánovaných výdajů, do rozpočtu zahrnovat pouze uznatelné výdaje

10 Doporučení žadatelům Jasný popis projektu – žadatelé píší do popisu projektu v ELZE příliš obecné, nepřesvědčivé věty (může to působit negativně v tom smyslu, že žadatel nemá jasnou představu o projektu. Z této části žádosti je generován předmět smlouvy o financování, v případě, že je popis projektu obecný, musí se dodatečně s žadatelem upřesňovat) VČAS PŘEDLOŽIT ŽÁDOST NA SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY

11 Komplexní informace o SROP www.strukturalni-fondy.cz www.kr-vysocina.cz >Finanční zdroje z EU  poradenský tým pro zpracování projektů  seznam zpracovatelů projektů do strukturálních fondů  informace o proběhlých a chystaných seminářích  informace o ostatních operačních programech, programu PHARE, iniciativách, Fondu soudržnosti, GS kraje

12 Informace o 3. kole výzvy SROP Plné znění výzvy naleznete na:  www.kr-vysocina.cz > Finanční zdroje z EU > Společný regionální operační program  www.kr-jihomoravsky > Granty a dotace > Granty a dotace z EU Podrobné informace nutné pro zpracování žádosti jsou uvedeny v „Příručce pro žadatele“, která je uveřejněna na webové stránce www.strukturalni-fondy.cz

13 Informace o 3. kole výzvy SROP Místem předkládání projektů je Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a kontaktními osobami pro poskytování informací o programu jsou jeho pracovníci (dle místa realizace projektu): pro kraj Vysočina: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava Petr Kukla, tel.: 564 602 539, e-mail: kukla.p@kr-vysocina.cz Martina Pernicová, tel.: 564 602 548, e-mail: pernicova.m@kr-vysocina.cz Zdeňka Ganzwohlová, tel.: 564 602 547, e-mail: ganzwohlova.z@kr-vysocina.cz Jaromíra Moudrá, tel.: 564 602 545, e-mail: moudra.j@kr-vysocina.cz

14 Děkuji Vám za pozornost! Jaromíra Moudrá Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajského úřadu kraje Vysočina


Stáhnout ppt "Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajský úřad kraje Vysočina Velké Meziříčí 2005 Nejčastější chyby v předkládaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google