Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak na to? Povinné přílohy a Elektronická žádost Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak na to? Povinné přílohy a Elektronická žádost Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k."— Transkript prezentace:

1 Jak na to? Povinné přílohy a Elektronická žádost Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k vyhlášení 3. kola výzvy“ 9. května 2006

2  POSTUP PŘI TVORBĚ ŽÁDOSTI 1. Prostudovat Pokyny pro žadatele pro 3. kolo výzvy (ke stažení na www.kr-plzensky.cz)www.kr-plzensky.cz 2. Pečlivě vypracovat Projektovou dokumentaci – povinná příloha žádosti (podrobnější informace v odpolední části semináře) 3. Průběžně připravovat ostatní povinné přílohy žádosti 4. Vyplnit a vytisknout elektronickou žádost ELZA

3  KDE VÁM PORÁDÍ A POMOHOU?   Kontaktním místem je: Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat Škroupova 18, 306 13 Plzeň  Kontaktní osobou je: Mgr. Magdaléna KOLÁŘOVÁ e-mail: magdalena.kolarova@plzensky-kraj.cz tel: 377 195 644 Mob. tel: 724 525 203

4  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 1/3 Podrobný popis povinných příloh je uveden v příloze Pokynů pro žadatele (PPŽ) č. 1 1) Seznam příloh (tato příloha bude automaticky vygenerována programem ELZA jako součást vytištěné žádosti); 2) Čestné prohlášení (tato příloha bude automaticky vygenerována programem ELZA jako součást vytištěné žádosti); 3) Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu také v OP RLZ (tato příloha bude automaticky vygenerována programem ELZA jako součást vytištěné žádosti); 4) Doklad o prokázání vlastnických vztahů (čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze PPŽ č. 6); 5) Soulad s rozvojovou strategií (popis souladu projektu se strategickým dokumentem dle vzorového formuláře uvedeného v příloze PPŽ č.7); 6) Doklady o právní subjektivitě žadatele (doklad o přidělení IČ a další doklady dle právní subjektivity);

5  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 2/3 7) Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (obce - doklad o dluhové službě, ostatní - daňová přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky); 8) Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí (většina projektů nemusí tuto přílohu předkládat. Je nutné toto ověřit dle Seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000 - ke stažení na www stránkách PK); 9) Doklad o partnerství (ve formě smlouvy/dohody o partnerství – vzor ke stažení na www stránkách Plzeňského kraje); 10) Podrobný rozpočet projektu (dle vzoru uvedeného v příloze Pokynů pro žadatele č. 2); 11) Projektová dokumentace (dokument podrobně popisující projekt – podrobnější informace v odpolední části semináře – je nutné dodržet při jeho zpracování povinnou osnovu uvedenou v příloze PPŽ č. 5);

6  NEPOVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  Jakékoli dokumenty podporující argumentaci o potřebnosti realizace akce.  Zřetelně odděleny od povinných příloh a označeny nadpisem „doplňující přílohy“ - musí být uvedeny v seznamu příloh akce.  Část hodnocení akce je založena právě na těchto nepovinných přílohách (např. reference již realizovaných projektů) 1) Smlouva o vedení účtu (jedná se o zvláštní účet žadatele určený výhradně pro platby realizované v rámci projektu); 2) Doklady o zajištění finančního krytí akce (výpis z účtu nebo závazný úvěrový příslib či úvěrová smlouva, obce - usnesení o závazku profinancování); 3) Podrobný finanční plán projektu (předkládají pouze žadatelé, kteří realizují více-etapové projekty – je třeba vyplnit jej do vzorového formuláře v příloze PPŽ č. 8).  PŘÍLOHY NUTNÉ K PODPISU SMLOUVY

7  POVINNÉ PŘÍLOHY - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY   Povinné i nepovinné přílohy nejsou doloženy ve 2 pare: Pokud je to možné, musí jednat o 1x originál (úředně ověřenou kopii) a 1x prostou kopii  Originál nejčastěji chybí v případě přílohy „Daňové přiznání“: Originál opatřit na příslušném FÚ, kde pracovníci zpětně vyhotoví kopii, a každou stranu kopie potvrdí razítkem FÚ  Častou chybou je, že přílohy nejsou: Očíslované nebo jsou chybně očíslované V případě, kdy má příloha více listů - pevně spojené Seřazené dle seznamu příloh  Seznam příloh - automaticky se vytiskne jako poslední stránka žádosti: Musí být podepsán statutárním zástupcem Musí být pevně spojen s ostatními listy žádosti → je tedy součástí tištěné žádosti! Přílohu lze vypořádat odkazem na poslední listy žádosti, opětovným vytištěním žádosti nebo vypracováním nového seznamu → vždy musí být podepsán!

8  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY – ROZPOČET   Rozpočet musí být vyplněn do formuláře, který je přílohou č. 2 Pokynů pro žadatele (tabulka Excel)  Nejčastější chyby rozpočtu: rozpočet není rozetapizován nejsou dodrženy limity některých položek (řešení = dobře prostudovat seznam uznatelných nákladů v Pokynech pro žadatele) neuznatelnost nákladů (řešení = konzultovat rozpočet před odevzdáním žádosti) neodůvodněné náklady (řešení = náležitě odůvodnit náklady rozpočtu → k tomu je určena jedna z kapitol Projektové dokumentace)

9  JAK ZKOMPLETOVAT ŽÁDOST?  Samotná žádost se vyplňuje v elektronickém formuláři ELZA (v nejbližších dnech bude k dispozici na www.plzensky-kraj.cz)www.plzensky-kraj.cz  Vyplněna musí být v souladu s údaji v Projektové dokumentaci (PD) - je možné kopírovat jednotlivé pasáže z PD do elektronické žádosti.  ELZA je unikátní pro každé kolo výzvy – žádost vyplnit do formuláře pro 3. kolo výzvy  V případě nejasností použít nápovědu programu ELZA – je k dispozici ke každému políčku na každé záložce (ikona „knihy“ v pravém horním rohu)  Nejčastější chyby při vyplňování se týkají záložek ….

10 Zadávání délky etap a uznatelných nákladů etap - záložka „Harmonogram“ – etapy se nesmí překrývat a musí navazovat. Akce musí být ukončena nejpozději k 30. 4. 2008. Výčet a objem uznatelných nákladů musí odpovídat povinné příloze Rozpočet.

11 Výběr monitorovacích ukazatelů z přednastavených číselníků – záložka „Ukazatel“. V GS se sledují pouze 3 monitorovací ukazatele: počet Podpořených osob a Vytvořených pracovních míst a Úspěšnost absolventů kurzů (viz PPŽ str. 46)!

12 V V záložce „Zdroje financování“ rozčlenit výši požadované dotace v poměru: NNO = 80% ze strukt. fondů, 10% ze stát. rozpočtu a 10% z kraj. rozpočtu Ostatní žadatelé = 80% ze strukt. fondů, 8% ze stát. rozpočtu, 2% z kraj. rozpočtu a 10% soukr.spolufinancování/v případě obce – 10% z obec.rozpočtů

13 Záložku „Veřejné zakázky“ vyplňuje žadatel pouze v případě, kdy bude vybírat dodavatele zakázky dražší než 500 tis. Kč. V tomto případě je třeba dodržet postup pro zadávání zakázek ve SROP (viz příloha PPŽ č. 4).

14 Záložku „Veřejná podpora“ žadatelé předkládající žádost do GS „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ nevyplňují!

15 Záložka „Přílohy“ – je nutné doplnit počet listů (ne stránek), potvrdit, že je příloha přiložena. Nepovinné přílohy nejsou v seznamu předem nastaveny a je nutné je do seznamu doplnit pomocí tlačítka „nová“!

16  JAK ZKOMPLETOVAT ŽÁDOST? Kritické fáze při vyplňování ELZY: průběžná archivace zpracované žádosti (soubor průběžná archivace zpracované žádosti (soubor rozpracované žádosti má koncovku.BEN) rozpracované žádosti má koncovku.BEN) PROJEKT.srop-akce.ben PROJEKT.srop-akce.ben finální uložení žádosti (soubor finálně uložené finální uložení žádosti (soubor finálně uložené žádosti má koncovku.XML) žádosti má koncovku.XML) pro úspěšné finální uložení žádosti musí být pro úspěšné finální uložení žádosti musí být vyplněna všechna žlutě označená povinná pole vyplněna všechna žlutě označená povinná pole kopírování finálně uložené žádosti na CD kopírování finálně uložené žádosti na CD ELZA-1-4_I_PRJ_IbZoCB.XML ELZA-1-4_I_PRJ_IbZoCB.XML NENECHAT VŠE NA POSLEDNÍ CHVÍLI A PRUBĚH PŘÍPRAVY ŽÁDOSTI KONZULTOVAT!!!

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Magdaléna KOLÁŘOVÁ Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat


Stáhnout ppt "Jak na to? Povinné přílohy a Elektronická žádost Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k."

Podobné prezentace


Reklamy Google