Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ 1.kolo výzvy (Podrobné informace v Pokynech pro žadatele)

2  ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU  Vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu organizací pracujících v oblasti sociální integrace v Plzeňském kraji.   Cílovou skupinou realizovaných akcí jsou sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva a to zejména: dlouhodobě nezaměstnaní, ne plně gramotní, absolventi škol a mladiství bez praxe, občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, občané s omezenou schopností pohybu a orientace, národnostní a etnické menšiny, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení, drogově závislí, osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby ohrožené prostitucí, matky s dětmi, ženy v domácnosti a další.

3  ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ  obce;  svazky obcí;  organizace zřizované obcemi či krajem;  nestátní neziskové organizace;  Hospodářská komora ČR a její složky.

4 NAVRŽENÉ DOTAČNÍ TITULY  Prevence - zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob formou preventivních programů zejména pro mládež ve věku 15 – 25 let;  Odstraňování bariér - odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění izolovaných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením;  Zaměstnávání – snižování počtu sociálně vyloučených osob přímým zaměstnáváním těchto osob;  Komunitní plánování sociálních služeb. 

5   Celkový objem finanční podpory je cca 88 mil. Kč.  Dotace bude poskytována jako podíl na celkových uznatelných nákladech akce (90 % až 100 %).  Spolufinancování ve výši 0 – 10 % zajišťují příjemci podpory. Míra podpory se liší vzhledem k dotačnímu titulu, v rámci něhož je akce předkládána a právní formě žadatele, kterým je akce realizována: FINANCE (1)

6  FINANCE (2)  Míra spolufinancování u akcí předkládaných obcemi, svazky obcí, organizacemi zřizovanými krajem a obcemi a Hospodářskou komorou ČR a jejími složkami, které obsahují aktivity definované v rámci dotačních titulů Prevence, Odstraňování bariér a Zaměstnávání, může činit až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.  Míra spolufinancování u akcí předkládaných NNO, které obsahuji aktivity definované v rámci dotačních titulů Prevence, Odstraňování bariér a Zaměstnávání, může činit až 100 % celkových uznatelných nákladů akce.  Míra spolufinancování u akcí předkládaných všemi způsobilými subjekty, které obsahují aktivity definované v rámci dotačního titulu Komunitní plánování, může činit až 90 % celkových uznatelných nákladů.

7  Minimální výše dotace na jednu akci je 300 000 Kč.  Maximální přípustná výše dotace na jednu akci je stanovena na 10 milionů Kč.  V případě 100% míry spolufinancování je tedy minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jednu akci 300 000 Kč.  V případě 90% míry spolufinancování činí minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jednu akci 333 334 Kč (z důvodu nutnosti 10% spolufinancování celkových uznatelných nákladů ze strany žadatele – 33 334 Kč = 10 %; 300 000 Kč = 90 %). FINANCE (3) 

8  ZAMĚŘENÍ PODPOROVANÝCH AKTIVIT  Prevence – vyhledávání jednotlivců a skupin ohrožených rizikovým vývojem a nabízení volnočasových aktivit, neformální vzdělávání, poradenství a psychologická pomoc, a to především mládeži ve věkové kategorii 15 – 25 let apod.  Odstraňování bariér – obnovování pracovních návyků, vzdělávání a zvýšení dovedností pro nalezení zaměstnání, psychologická pomoc při řešení problémů integrace do společnosti a na trh práce apod.  Zaměstnávání – zřizování a provoz chráněných dílen, inovativní programy v rámci již existujících chráněných dílen apod.  Komunitní plánování – tvorba komunitních plánů sociálních služeb, posílení či tvorba místních partnerství umožňující řešit vytipované problémy apod.

9  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (1)  Soulad s rozvojovou strategií;  Čestné prohlášení (tato příloha bude vygenerována programem ELZA jako součást vytištěné žádosti);  Podrobný rozpočet projektu (dle vzoru pro SROP  Příloha č. 4 Pokynů pro žadatele);  Podklady pro ekonomické hodnocení akce (dle povinné osnovy v Příloze č. 8 PPŽ  do výše 90 mil. Kč celkových nákladů je zpracovávána Zjednodušená studie proveditelnosti);  Logický rámec akce (dle povinné osnovy v Příloze č. 5 PPŽ  cíle, účel, výstupy, aktivity akce);  Doklady o právní subjektivitě žadatele (doklad o přidělení IČ a další dle právní subjektivity);

10  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (2)  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (obce - doklad o dluhové službě, ostatní - daňová přiznání za poslední 3 roky);  Doklad o partnerství;  Doklad o prokázání vlastnických vztahů (výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy);  Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000);  Projektová dokumentace;  Seznam příloh.

11  POVINNÉ PŘÍLOHY PŘI PODPISU SMLOUVY  Smlouva o vedení účtu;  Doklady o zajištění finančního krytí akce (výpis z účtu nebo úvěrová smlouva, obce - usnesení o závazku profinancování).  Jakékoli dokumenty podporující argumentaci o potřebnosti realizace akce.  Zřetelně odděleny od povinných příloh a označeny nadpisem „doplňující přílohy“ - musí být uvedeny v seznamu příloh akce.  Část hodnocení akce je založena právě na těchto nepovinných přílohách (viz Hodnotící tabulka v PPŽ). NEPOVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI 

12  UZNATELNÉ NÁKLADY (1) Časová uznatelnost:  náklady vynaložené během realizace akce, ale až ode dne registrace (podání) žádosti na Odbor fondů a programů EU;  rozhodujícím dnem pro vznik nákladu je datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře. Uznatelné náklady:  osobní náklady;  cestovní náhrady;  náklady na nákup nového a použitého vybavení a zařízení (pouze drobný hmotný a nehmotný majetek);  splátky operativního majetku (max. 25 % celkových uznatelných nákladů - společně s předchozí odrážkou);  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

13  UZNATELNÉ NÁKLADY (2)  režijní výdaje (nájem kanceláře, energie – max. 7 %);  administrativní výdaje;  výdaje na opravu a údržbu;  výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli (max. 49 %);  výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy o financování akce;  výdaje na právní poradenství, notářské poplatky atp.;  výdaje na drobné stavební úpravy (max. 40 tis. na jednotlivý majetek – např. úprava pracovního místa);  výdaje na přímou podporu jednotlivců;  výdaje na reprezentaci a reklama (semináře, brožury);  mzdové příspěvky pro cílové skupiny;  DPH.

14  PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI (1)  Termín pro předkládání žádostí: 3. 1. 2005 – 4. 4. 2005 (14 hodin)  Osobně na KÚPK, Odbor fondů a programů EU.  V zalepené obálce s následujícími požadavky:  na místech spojů je obálka opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele;  v levém horním rohu je uveden název a adresa žadatele;  v levém dolním rohu je uveden název grantového schématu + nápis ŽÁDOST  adresa KÚPK – OFP EU, číslo Výzvy a název akce.

15  PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI (2)  Obálka se žádostí vždy obsahuje:  CD (disketu) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení);  3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);  2 paré seznamu povinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 1x prostá kopie);  2 paré povinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie).

16  ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST ELZA

17  POSTUP ADMINISTRACE Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení kvality akce Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje Podpis Smlouvy o financování akce

18  PLATBY DOTACE  Na základě žádosti o platbu – v průběhu realizace akce po ukončení etapy (součást etapové zprávy) nebo po ukončení realizace celé akce (součást závěrečné zprávy). a minimální finanční objem etapy je stanoven na  Etapa musí trvat minimálně 3 měsíce a minimální finanční objem etapy je stanoven na 150 tis. Kč.  Na základě závěrečné zprávy a všech etapových zpráv je konečnému uživateli proplaceno max. 80 % celkové dotace.  Konečná splátka ve výši 20 % celkové dotace je konečnému uživateli proplacena do 20 pracovních dnů od okamžiku schválení Souhrnné žádosti kraje o platbu za celé grantové schéma zaslané platební jednotce SROPu, která v sobě zahrnovala žádost o proplacení závěrečné platby konečného uživatele.

19 Mgr. MAGDALÉNA KOLÁŘOVÁ e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz tel.: 377 195 644 DĚKUJI ZA POZORNOST www.plzensky-kraj.cz Krajský úřad Plzeňskýho kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat Škroupova 18, 306 13 Plzeň


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google