Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Zkušenosti z předkládaní a hodnocení žádostí, nejčastější chyby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Zkušenosti z předkládaní a hodnocení žádostí, nejčastější chyby."— Transkript prezentace:

1 Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Zkušenosti z předkládaní a hodnocení žádostí, nejčastější chyby žadatelů informační seminář Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 01. září 2005 Olomouc 02. září 2005

2 Tento seminář je spolufinancován EU2 Předkládání projektových žádostí Žádost - doporučení:  konzultovat žádost s příslušným sekretariátem regionální rady  žádost odevzdávat v dostatečném předstihu (možnost doplnění chybějících údajů) – zárukou předložení žádosti pro 2. ŘV (leden 2006) je předložení kompletní žádosti do 30.9. 2005, 14 : 00 hod. ELZA:  doporučujeme žadatelům, aby současně s finálně uloženou elektronickou žádostí ELZA s příponou.xml, připojili i konečnou verzi žádosti ELZA s příponou.ben – způsob uložení viz Příručka ELZA).  při opětovném předkládání doporučujeme vyplnit ELZU znovu (neotevírat staré verze s příponou.ben v nové verzi aplikace ELZA)

3 Tento seminář je spolufinancován EU3 Předkládání projektových žádostí - požadovaná dotace nesmí překročit 75 % celkových způsobilých výdajů projektu (nutno přesně vypočítat) - pozor na správné vyplnění kolonky plánované zahájení projektu a na podmínky etapizace projektu - viz Příručka pro žadatele (pokud projekt nesplňuje podmínky etapizace – uvede žadatel pouze 0. (příprava) a 1. etapu (realizace) - zahájení realizace projektu 1. etapy musí být shodné s datem registrace projektu v JTS (pobočce CRR) (např. datum zahájení 1. etapy uvést 30.9. 2005 i když je předpokládaná fyzická realizace v listopadu 2005). Doporučení: uvést zahájení projektu s rezervou cca 5 dnů po registraci

4 Tento seminář je spolufinancován EU4 Předkládání projektových žádostí - pokud je projektová dokumentace připravována před registrací žádosti- náklady na tuto dokumentaci uvést v 0. etapě (příprava)-za splnění podmínek 0. etapy - doba realizace – v odůvodněných případech delší než 2 roky (doporučení- termín ukončení realizace projektu v polovině r. 2008) - uvádět realistické ukazatele!! - dobře popsat přeshraniční dopad projektu a popsat spolupráci s partnerem (jeho zapojení jak ve fázi přípravy tak případně v realizaci projektu) (vhodné je přiložit přílohu s umístěním projektu v příhraničním regionu) (vhodné je přiložit přílohu s umístěním projektu v příhraničním regionu)

5 Tento seminář je spolufinancován EU5 Předkládání projektových žádostí - uvádět přesný kontakt na kontaktní osobu (telefon, email, fax) - u polského partnera – název vyplňovat bez diakritiky, v polštině - audit není uznatelný výdaj - pozor na režijní výdaje – složité dokládání při vyúčtování - hlídat soulad údajů v podrobné specifikaci rozpočtových položek (příloha) s údaji v žádosti ELZA – záložka Rozpočet projektu - zkontrolovat před odevzdáním žádosti - položka č. 10 rozpočtu(součet způsobilých a nezpůsobilých výdajů) – nesečte se automaticky – je nutno vyplnit ručně - obecně: hlídat soulad mezi všemi údaji v textu žádosti, přílohách, rozpočtu, studií proveditelnosti apod.

6 Tento seminář je spolufinancován EU6 Předkládání projektových žádostí - přílohy Přílohy:  všechny přílohy podepsat statutárním zástupcem žadatele (tj. i podrobný rozpočet, tabulka čistého výnosu, ISPROFIN) – kromě: projektová dokumentace a studie proveditelnosti (podpisy zpracovatelů)  v ISPROFIN uvádět celou adresu, včetně PSČ  v případě povinnosti doložit vlastnictví pozemků- doporučujeme přehledně zvýraznit dotčené pozemky v projektu a odpovídající údaje na dokladech o vlastnictví (výpis z katastru, smlouva o smlouvě budoucí apod.)Výsledky projektu musí být udržitelné 5 roků-proto (např. datum zahájení 1. etapy uvést 30.9.2005 i když je předpokládaná fyzická realizace v listopadu 2005).

7 Tento seminář je spolufinancován EU7 Předkládání projektových žádostí - přílohy  doporučení žadatelům, aby elektronické verze příloh (ISPROFIN, Podrobný rozpočet) předkládali na samostatných médiích  pozor na dokládání zdrojů na realizaci projektu ve výši 100% (čestné prohlášení žadatele dle dané přílohy v PPŽ + doklad prokazující existenci těchto zdrojů) - např. žadatel mikroregion musí doložit zápis z odpovídající schůze, na které bylo rozhodnuto o vyčlenění finančních prostředků na daný projekt – postup dle stanov subjektu  U všech projektů (kromě priority 2) je nutno doložit dokumenty z hlediska k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a z hlediska vlivu projektu na lokality Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. To znamená že žadatel musí doložit dokumenty z hlediska k vlivu projektu na životní prostředí i u těch projektů, na něž bylo vydáno územní nebo stavební povolení (kromě Priority 2)!!!

8 Tento seminář je spolufinancován EU8 Předkládání projektových žádostí - přílohy  Kontrola seznamu povinných příloh s očíslováním v žádosti Elza  Používat vzory formulářů čestných prohlášení, které jsou v přílohách PPŽ a vyplnit všechny potřebné údaje (vzory formulářů neupravovat)

9 Tento seminář je spolufinancován EU9 Děkujeme za pozornost CRR ČR - Společný technický sekretariát INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Tel:587 337 710-13 Ing. Ludmila Navrátilová Mgr. Radek Tomanek Linda Houžvová,DiS navratilova@crr.cz tomanek@crr.cz houzvova@crr.cz http://www.interreg3a.czhttp://www.interreg3a.cz; http://www.crr.cz http://www.interreg3a.cz


Stáhnout ppt "Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Zkušenosti z předkládaní a hodnocení žádostí, nejčastější chyby."

Podobné prezentace


Reklamy Google