Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury. Struktura prezentace   Úvod k prioritě  Zaměření jednotlivých opatření  Implementace programu  Grantové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury. Struktura prezentace   Úvod k prioritě  Zaměření jednotlivých opatření  Implementace programu  Grantové."— Transkript prezentace:

1 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

2 Struktura prezentace   Úvod k prioritě  Zaměření jednotlivých opatření  Implementace programu  Grantové schéma

3 Korespondence s OP Infrastruktura   doplňuje na regionální úrovni Operační program Infrastruktura  Řídícím orgánem je MMR ČR

4 SROP Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury  Cíle:Zkvalitnění  regionální dopravní infrastruktury  dopravní obslužnosti  přístupu k IKT při respektování ochrany životního prostředí.

5 SROP Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Specifické cíle:  zvýšení kvality a průchodnosti regionální dopravní sítě  zlepšení dopravní dostupnosti  odstranění dopravních závad  zlepšení přístupu všech obyvatel k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.) k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.)

6  Přehled opatření Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

7 Finanční rámec priority 2  Opatření / podopatřenízbývá čerpat 2.1.1silnice II. a III. tř186 692 921,- 2.1.2dopravní obslužnost 88 901 392,- 2.2Informační a komunikační technologie 43 909 039,-

8 OPATŘENÍ 2.1 ROZVOJ DOPRAVY V REGIONECH ROZVOJ DOPRAVY V REGIONECH Podopatření 2.1.1 – Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 

9 Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Podopatření je zaměřeno na: - podporu individuálních projektů na silnicích II. a III. třídy. - podporu výstavby a rekonstrukce místních komunikací v obcích, která bude realizována formou grantových schémat kraje – viz dále

10 Typy podporovaných projektů   větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy;  silničních úseků napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť;  projektů, doplňujících výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic;  odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo;  zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům

11 Koneční uživatelé 2.1.1 (individuální projekty)   kraje  organizace zřizované kraji (SÚS) Minimální přípustná velikost projektů Minimální přípustná velikost projektů  5.000.000 Kč (silnice II., III. třídy) % celkemVeřejné celkem EU (ERDF) SRKrajeObceSFDISoukromé Silnice II. a III. třídy 100 75---25- 

12 V rámci opatření budou podporovány rozvojové investiční projekty zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí. Zaměření na větší centra osídlení a na propojení městských a venkovských oblastí Podopatření 2.1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 

13 Typy podporovaných projektů - 1   zavádění integrovaných dopravních systémů veřejné dopravy  systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské MHD, rozšíření či zlepšení přepravy, instalace veřejných a odbavovacích systémů pro cestující  výstavba dopravních terminálů  rozvoj specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely

14 Typy podporovaných projektů - 2   modernizace přestupních terminálů  zajištění dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionu mimo rámec integ.dopr.syst.  zpřístupnění MHD osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

15 Koneční uživatelé   obce (svazky obcí)  kraje  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji

16 Doporučená struktura financování  Minimální přípustná velikost projektu 20.000.000 Kč Veřejná podpora se bude týkat pouze veřejných subjektů na regionální a místní úrovni, ne podniků EU/ERDF 75% ČR/kraj, obec25% celkemVeřejné celkem EU (ERDF) SRKrajeObceSoukromé Projekty obcí 100 75--25- Projekty krajů 100 75-25--

17 OPATŘENÍ 2.2 ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH 

18 Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu. Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 

19 Typy podporovaných projektů - 1   zavádění nejlépe širokopásmového internetu  budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP)  Zajištění, aby služby veřejné správy na místní a regionální úrovni byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokop. internetu

20 zaměření projektů - 1   Přednost bude dána aktivitám, které podporují přístup veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím (propojení individuálních projektů)a k rozvoji veřejných služeb;  Finanční zdroje projektů bude možné využít na zavádění internetu, na budování regionálních či místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, základního příslušenství k PC a speciálních softwarů

21 Zaměření projektů - 2   Stavební obnova místností s veřejně přístupným internetem nesmí překročit 15% celkových uznatelných nákladů projektu

22 Cílová skupina opatření   cílovou skupinou pro toto opatření je nejširší veřejnost  investice budou směřovat především do strukturálně a hospodářsky méně vyvinutých území regionů soudržnosti  projekty musí také uspokojivě řešit problém bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru

23 Žadatelé  obce (svazky obcí)  kraje  nestátní neziskové organizace (NNO)  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji

24 Doporučená struktura financování   Minimální přípustná velikost projektu 300.000 Kč EU/ERDF 75% ČR (MMR, obec, kraj) 25% % celkemVeřejné celkem EU (ERDF) SRKrajeObceSoukromé NNO Projekty obcí 100 7510-15- Projekty krajů 100 751015-- Projekty NNO 1009067,510--

25 Žádost

26 Elektronická žádost 

27 Popis projektu 

28 Rozpočet projektu 

29  a) investiční náklady   projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu   stavební část stavby   technologická část stavby   náklady na pořízení nových strojů a zařízení   nákup počítačů včetně základního vybavení a SW   nákup použitého strojního a technologického zařízení   nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)   základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu)   leasing dlouhodobého hmotného majetku   náklady na označení projektu   výdaje v naturáliích (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů) Uznatelné náklady

30  b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů   režijní výdaje ( do 5 % celkových uznatelných nákladů)   finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu)   právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu)   notářské poplatky za ověření dokumentů   odborné posudky   náklady na bankovní záruky c) DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu Uznatelné náklady - 2

31    bytová výstavba   poplatky charakteru sankce   režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem   nákup osobních vozů   kancelářské vybavení (pokud nesouvisí s projekty na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.)   DPH u plátců daně z přidané hodnoty   výdaje na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)   náklady na právní spory, pokuty, penále   úroky z úvěru, marže z leasingu   výdaje na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce   daň z příjmu, z nemovitostí, darovací, dědická apod. Neuznatelné náklady

32 Povinné přílohy žádosti 

33 Povinné přílohy předkládané se žádostí - 1   soulad s rozvojovou strategií  čestné prohlášení  logický rámec projektu  podrobný rozpočet projektu  doklady pro ekonomické hodnocení projektu  doklad o právní subjektivitě žadatele  podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  doklad o partnerství  doklady o prokázání vlastnických vztahů  projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání územního rozhodnutí (k podpisu smlouvy stavební povolení)

34 Povinné přílohy předkládané se žádostí -2   doklad o posouzení vlivu projektu na žp  žádost o příspěvek z rozpočtu kraje  formuláře ISPROFIN (3x)  seznam příloh  Projekt do 2.1.1– příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury

35 Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy   Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení  Smlouva o vedení účtu  Doklad o zajištění finančního krytí projektu  smlouva s autorizovaným auditorem  Povinné přílohy předkládané se žádostí nebo při podpisu smlouvy  Projektová dokumentace

36 Vyplnění žádosti   Možnost využít kontextovou nápovědu přímo v programu  A)uložit žádost – znamená uložit rozpracovanou žádost  B)finální uložení žádosti – dojde k uzamčení žádosti a vygenerování oficiální elektronické žádosti (přípona.xml)  Tisk žádosti – se stejným kódem (UID) elektronické žádosti

37 PROCES ADMINISTRACE PROJEKTŮ V PODOPATŘENÍ 2.1.1, 2.1.2 A 2.2

38 Předkládání projektů   předkládání individuálních projektů do 30.11. 2004, 12 hod  osobně na S-RR, KÚPK, Škroupova 18 Plzeň Plzeň  forma zapečetěných obálek (3 výtisky žádostí, 2 výtisky povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti)  projekty mohou být realizovány průběžně do 31. srpna 2008, maximální doporučená délka realizace projektu je 24 měsíců.

39 KONTROLA A HODNOCENÍ PROJEKTŮ:   Kontrola formálních náležitostí  Kontrola přijatelnosti  Hodnocení kvality projektu

40  žádost byla podána v elektrické podobě  žádost byla podána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních s podpisem žadatele či jeho oprávněným zástupcem s podpisem žadatele či jeho oprávněným zástupcem  obě verze žádosti jsou shodné  v žádosti byly vyplněny všechny náležitosti  jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují obsahové požadavky dle jednotlivých opatření obsahové požadavky dle jednotlivých opatření  přílohy dodány ve dvou paré, ale 3 X ISPROFIN  všechny přílohy jsou očíslované podle podepsaného seznamu příloh a dle tohoto seznamu seřazeny seznamu příloh a dle tohoto seznamu seřazeny Kontrola formálních náležitostí 

41  žádost se vztahuje pouze na jedno opatření SROP  projekt bude realizován na území ČR, respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II území příslušného regionu soudržnosti NUTS II  projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU  projekt respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou pro dané opatření uznatelných nákladů stanovenou pro dané opatření  projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit horizontálních priorit  žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou v příslušném opatření či podopatření uvedenou v příslušném opatření či podopatření Kontrola přijatelnosti - obecná kritéria 

42 Hodnocení projektů  1. hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů) 10 % ekonomické kritérium, zkušenost s projekty, management ekonomické kritérium, zkušenost s projekty, management a pracovníci a pracovníci 2. potřeba a relevance projektu 30 % soulad s rozvojovými strategiemi, vazba na jiné aktivity, partnerství 3. Kvalita projektu 40 % ekonomická efektivnost projektu, hodnocení rozpočtu, ekonomická efektivnost projektu, hodnocení rozpočtu, proveditelnost, jasnost návrhu, udržitelnost výstupů proveditelnost, jasnost návrhu, udržitelnost výstupů 4. Horizontální kritéria 20 % vliv projektu na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, sociální integraci a informační společnost

43 Výběr a proplácení projektů   na úrovni Regionálních rad = NUTS II  podle dosažené bodové úrovně projektu  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek - SRR  náročnější projekty mohou posuzovat experti  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady  u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

44 Kontroly realizovaných projektů  1.Předběžná - EX- ANTE  u vzorku žádostí schválených Regionální radou  kontrolu provádí CRR ve spolupráci se S-RR  před podpisem smlouvy o financování  na vědomí žadateli 48 hod. předem 2.Průběžná - INTERIM  provádí pracovníci CRR  se žádostí o proplacení  bez žádosti o proplacení (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..) 3. Následná - EX - POST  u vzorku zrealizovaných projektů  provádí pracovníci CRR  kontrola dokumentů, výstupů projektu apod.

45 Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji“ Podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

46 Postup řízení grantového programu   kraje předkládají grantová schémata (skupinový projekt); po jejich schválení řídícím orgánem zajišťují jejich administraci – rozdělování peněz  žadatelé předkládají své projekty (akce) kraji  dotace schvaluje Rada a Zastupitelstvo Plzeňského kraje, žadatel uzavírá smlouvu s krajem a realizuje akci/projekt.

47 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“   grantové schéma řídí Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat Oddělení grantových schémat  manažer grantového schématu: Michaela Reiserová Michaela Reiserová tel.: 377 195 319 fax: 377 195 575 e-mail: michaela.reiserova@kr-plzensky.cz

48 Cíle GS  Celkový cíl: podpora rozvoje místní silniční sítě v obcích (k dispozici 41,48 mil. Kč z ERDF) Dílčí cíle:  podpořit projekty zvyšující dopravní bezpečnost na místních komunikacích  podpořit investiční akce rozvoje místních komunikací jako prvku akcelerace místního ekonomického a sociálního rozvoje v obcích

49 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“   způsobilí žadatelé o podporu: Obce PK, které měly do 31.12.2003 maximálně 2000 trvale žijících obyvatel a jejichž majetkem jsou pozemky potřebné k realizaci projektu  projekty jsou zásadně jednoetapové  míra intervence: 60%  minimální výše projektu 500 000 Kč, max. neomezena  výše dotace: 300 000 Kč - 2 000 000 Kč  časový rámec: prosinec 2004 – 3. čtvrtletí 2008

50 Příklady odporovaných projektů/akcí  a)odstranění bodových bariér zastaralých místních komunikací   úpravy provozně a z hlediska bezpečnosti nevyhovujících křižovatek místních komunikací (může jednat o přebudování na okružní křižovatky různých typů (mini, malá, střední, velká)   budování místních lávek pro křížení mimořádně zatížených komunikací I. třídy   komplexní řešení budování prvků na zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů veřejné dopravy v rámci jedné obce (zastávky, dělící ostrůvky, přístupy k zastávkám…)   komplexní zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích jako např. značení, zrcadla, svodidla, zpomalovací prahy v rámci obce či svazku obcí   změna trasy, případně profilu místních komunikací

51 Příklady odporovaných projektů / akcí - 2    změna trasy, případně profilu místních komunikací   budování chodníků jako součástí místních komunikací   budování chodníků jako místních komunikací IV. třídy při silnicích II. a III. tříd (za podmínky majetkového vypořádání - na pozemcích majetku obce) c) Využití místních komunikací k rozvoji obce   napojení místních komunikací z rozvojových území (průmyslových, obytných) na silniční síť (nová stavba)   zlepšení přístupu k místní vybavenosti obcí formou rekonstrukce a modernizace stávajících cest uvnitř obcí (školství, sport, kultura..)   zlepšení přístupu obtížně dostupných přírodních a turistických atraktivit formou rekonstrukce povrchů stávajících cest (chatové lokality, tábory, tábořiště, kempy). b)odstranění liniových bariér na zastaralých místních komunikacích

52 Uznatelné náklady    Výdaje spojené s budováním a rekonstrukcí místních komunikací a chodníků s cílem posílení hospodářského a sociálního rozvoje v obcích, zkvalitnění životního prostředí v obcích, odstraňování rizik bezpečnosti na místních komunikacích   Výdaje investiční povahy   Jsou vynaloženy po podpisu smlouvy o financování a vynaložené během realizace projektu Režijní náklady spojené s administrací GS (max. 5% celk.uzn.nákladů), stavební část stavby, technologická část stavby, nákup pozemku (max. 10% celk.uzn.nákladů), náklady na označení projektu

53 Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení kvality projektu Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje Výběr projektů (akcí v rámci GS) Výběr projektů (akcí v rámci GS) 

54 Děkuji za pozornost Ing. Ladislava Khaurová ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury. Struktura prezentace   Úvod k prioritě  Zaměření jednotlivých opatření  Implementace programu  Grantové."

Podobné prezentace


Reklamy Google