Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití Společného regionálního operačního programu pro podporu IT projektů v regionech Jihlava 17. února 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití Společného regionálního operačního programu pro podporu IT projektů v regionech Jihlava 17. února 2004."— Transkript prezentace:

1 Využití Společného regionálního operačního programu pro podporu IT projektů v regionech Jihlava 17. února 2004

2 Dosáhnout trvalého hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace. Globální cíl programu 

3 1.Regionální podpora podnikání 2.Regionální rozvoj infrastruktury 3.Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech 4.Rozvoj cestovního ruchu Podporované oblasti – priority Společného regionálního operačního programu 

4 Hlavní cíl priority 2 Regionálního rozvoje infrastruktury  Zkvalitnění regionální dopravní a komunikační infrastruktury při respektování ochrany životního prostředí.

5 Specifické cíle priority 2 Regionálního rozvoje infrastruktury   zvýšení kvality a průchodnosti regionálních dopravních komunikací;  zlepšení dopravní dostupnosti služeb;  odstranění dopravních faktorů, které omezují rozvojový potenciál regionů;  zlepšení přístupnosti všech obyvatel k informačním a komunikačním prostředkům (internet apod.);

6 Návaznost na OP Infrastruktura   vychází z prioritní osy 2 – Rozvoj dopravní infrastruktury – Rámce podpory Společenství;  je komplementární s operačním programem Infrastruktura a s podporou projektů v rámci Fondu Soudržnosti, a to na regionální úrovni;

7  Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 22, 517 mil € 151, 965 mil € 196,999 mil € 454, 333 mil € Společný regionální operační program (jde o příspěvek z fondu ERDF) Přehled opatření a finanční alokace (2004-2006) Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22, 517 mil €

8 Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) pro regionální a místní veřejnou správu a pro obyvatelstvo. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.) v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním ICT pro regionální a místní veřejnou správu. Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 

9 1.Posílení infrastruktury a služeb pro informační a komunikační technologie; 2.Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí; 3.Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejných informacím. Specifické cíle opatření 2.2 

10 1.Podporu zavádění širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti, 2.Zajištění veřejného přístupu občanů v obci k širokopásmovému internetu (PIAP), 3.Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem prostřednictvím širokopásmového internetu. Důraz bude kladen především na 

11 1.Žadatel resp. konečný příjemce 2.Potřeba (relevance) projektu 3.Kvalita projektu Ekonomická efektivnost projektuEkonomická efektivnost projektu Vazba na indikátoryVazba na indikátory UdržitelnostUdržitelnost 4.Horizontální kritéria ŽP, Rovné příležitosti, IT společnost, Vyvážený rozvoj regionů, Soc. integrace a zaměstnanostŽP, Rovné příležitosti, IT společnost, Vyvážený rozvoj regionů, Soc. integrace a zaměstnanost Hodnocen bude především 

12 Potencionální žadatelé   Obce  Svazky obcí,  Kraje,  Nestátní neziskové organizace (NNO),  Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi.

13 Regionální 4 % Místní 8 % ERDF 75 % Centrální 13 % Finanční krytí veřejných uznatelných nákladů u opatření 2.2. 

14 Typy podporovaných projektů   Rozvoj veřejných informačních center se zpřístupněním internetu;  Zavádění širokopásmového internetu;  Rozvoj IKT mezi úřady a občany;  Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí;  Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP).

15 Orientační velikost projektů   Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektů- 300 tis. Kč  Maximální doporučená výše celkových uznatelných nákladů - 20 000 tis. Kč

16 Základní principy při předkládání žádostí o finanční pomoc v opatření 2.2

17 Předkládání projektů   Vyhlášení výzev pro předkládání projektů předběžně 3 krát ročně;  Předkládání projektů na Sekretariátech regionální rady v daném kraji;  předkládání formuláře žádostí v elektronické podobě;  s žádostí je třeba doložit všechny povinné přílohy k projektu;

18 Výběr a proplácení projektů   na úrovni Regionálních rad = NUTS II;  podle dosažené bodové úrovně projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek;  náročnější projekty posuzují experti;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj,  profinancovatelné jsou pouze uznatelné náklady;

19 Přibližný výčet povinných příloh   logický rámec projektu;  analýza nákladů a výnosů (od 4 mil. Kč);  studie proveditelnosti (od 10 mil. Kč);  doklady o bezdlužnosti;  doklady o beztrestnosti žadatele;  doklady o vlastnictví;

20 Přibližný výčet povinných příloh   projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání stavebního povolení ;  podrobný rozpočet k dokumentaci;  podklady pro zjištění finančního zdraví žadatele;  stanovisko potřeby hodnocení EIA;  seznam příloh.

21 Individuální projekty

22 Další možnosti využití SF pro internetizaci  1.Školení a lidské zdroje – OP Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Iva Šolcová – 221 922 844 2.Příhraniční spolupráce – Interreg IIIA Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Jiří Škoda – 224 861 436

23 Klíčové body úspěchu projektu  1.Definování projektu 2.Průběžné konzultování projektu 3.Volba zpracovatele projektu 4.Finanční krytí projektu 5.Výběr dodavatele 6.Proplácení projektu 7.Udržitelnost projektu

24  www.strukturalni-fondy.cz  www.mmr.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

25 Ing. Rostislav Mazal oddělení monitoringu a analýz SROP E-mail: mazros@mmr.cz Tel.: 22486 1379 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu


Stáhnout ppt "Využití Společného regionálního operačního programu pro podporu IT projektů v regionech Jihlava 17. února 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google