Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor Sekretariátu Regionální rady soudržnosti, Škroupova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor Sekretariátu Regionální rady soudržnosti, Škroupova."— Transkript prezentace:

1 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor Sekretariátu Regionální rady soudržnosti, Škroupova 18, Plzeň 7. června 2004

2 Provázanost Priority 3 SROP   Operační program rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)  Horizontální kritéria OP

3 Cílem priority je:  zlepšení životních podmínek obyvatel, zejména příslušníků menšin;  zvýšení participace menšin na celoživotním učení;  integrace sociálně ohrožených skupin do komunity a k pracovnímu uplatnění; Hlavní cíl Rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace v regionech 

4  omezení sociálně patologických jevů;  zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji;  prevence sociálního vyloučení a kriminality;  zmírnění sociálního znevýhodnění v městských i venkovských oblastech; Specifické cíle Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech 

5  Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech 45,025 mil € 92, 302 mil € 454, 333 mil € Společný regionální operační program Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech 37,142 mil € Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 10,135 mil € Opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů (jediným žadatelem jsou kraje) Přehled opatření a finanční alokace (2004-2006) (jde o příspěvky z fondu ERDF a ESF pro všechny regiony Cíle 1 v ČR pro SROP)

6 Opatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech (80 % z ERDF - 86 mil. Kč pro PK)  Opatření bude zaměřené na podporu investičních projektů v oblasti:  celoživotního učení;  politiky zaměstnanosti;  služeb podporujících sociální integraci;

7   kraje;  obce (svazky obcí);  organizace zřízené kraji a obcemi;  nestátní neziskové organizace;  státem zřízené organizace; Žadatelé pro opatření 3.1

8 Typy podporovaných projektů opatření 3.1   nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov;  nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě;  nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav);

9 Specifická kritéria přijatelnosti Opatření 3.1   Projekt je zaměřen na investice (vybudování nebo rekonstrukce zařízení) s jasnou přímou vazbou na činnosti (program, projekt) v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení nebo sociální integrace.  Projekt zcela jasně přispívá k rozvoji a strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst.

10 Grantová schémata v opatření 3.2 1. Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji (73 mil. Kč) 2. Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji (10 mil. Kč)

11 GS Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji Globání cíl grantového schématu: Podporou programů vedoucích k dlouhodobému snižování počtu sociálně vyloučených osob snížit počet těchto osob v Plzeňské kraji. Pro dosažení globálního cíle grantového schématu byly definovány následující dílčí cíle: 1. podpořit preventivní programy orientované na mládež (ve věku 15 – 26 let), jejichž realizace zamezí zvyšování počtu sociálně vyloučených osob o další osoby 2. podpořit programy zaměřené na odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění izolovaných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením 3. podpořit programy, jejichž realizací budou přímo zajištěna pracovní místa pro sociálně vyloučené osoby

12 GS Podpora sociální integrace (SI) v Plz.m kraji Celkový rozpočet SROP pro Plzeňský kraj pro GS Sociální integrace 73 431 720 Kč Zmírnění trendu nárůstu skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením 18 357 930 Kč Odstranění bariér sociálního vyloučení 33 044 274 Kč Realizace programů sociální inkluze formou zajištění pracovního uplatnění sociálně vyloučených občanů 22 029 516 Kč Za Plzeňský kraj během tříleté realizace grantového schématu je třeba dosáhnout následujících výsledků: Počet klientů účastnících se jakýchkoli programů sociální integrace 900 Počet vytvořených hrubých pracovních míst44

13 GS SI - Příklady podporovaných projektů 1. preventivní projekty 1. preventivní projekty  - programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu  - programy pro mládež od 15 do 26 let  - programy prevence sociálně patologických jevů 2. projekty zaměřené na snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním 2. projekty zaměřené na snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním  - terénní sociální práce  - podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností  - programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci  3. projekty zaměřené na reintegraci znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění  - programy chráněného zaměstnávání  - střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob 

14 Cílem GS je vytvoření efektivního systému sociálních služeb. Cílem GS je vytvoření efektivního systému sociálních služeb. Dílčí cíle GS : Dílčí cíle GS : - Snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním- Snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním - Reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění- Reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění - Prevence kriminality a sociálně patologických jevů- Prevence kriminality a sociálně patologických jevů - Zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých oblastech- Zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých oblastech Budou podporovány projekty obcí s rozšířenou působností, popřípadě svazků obcí. Forma podpory bude dotace ve výši 90% celkových způsobilých nákladů projektu. Spolufinancování jednotlivých projektů ve výši 10% ze strany obcí nebude zahrnuto v celkovém objemu veřejných zdrojů grantového schématu. Budou podporovány projekty obcí s rozšířenou působností, popřípadě svazků obcí. Forma podpory bude dotace ve výši 90% celkových způsobilých nákladů projektu. Spolufinancování jednotlivých projektů ve výši 10% ze strany obcí nebude zahrnuto v celkovém objemu veřejných zdrojů grantového schématu. - GS - Komunitní plánování sociálních služeb Plzeňském kraji

15 - - D oporučené množství obyvatel v obci III. stupně nebo svazku obcí, kde se bude realizovat proces komunitního plánování je minimálně 10 000 obyvatel. Očekávané výsledky: Vytvoření 15 místních partnerství a zpracování 15 strategických dokumentů – komunitních plánů sociálních služebVytvoření 15 místních partnerství a zpracování 15 strategických dokumentů – komunitních plánů sociálních služeb 300 klientů projde kursy sociální integrace300 klientů projde kursy sociální integrace GS - Komunitní plánování sociálních služeb Plzeňském kraji

16 V rámci GS bude financována realizace následujících aktivit: tvorba (zpracování) komunitních plánů tj. tvorba (zpracování) komunitních plánů tj. - metodická podpora KP, - koordinace KP, asistence koordinátora KP, - expertní studie a analýzy sloužící k realizaci KP, - pracovní setkání řídícího týmu, - pracovní setkání jednotlivých pracovních skupin, - zpracování komunitního plánu, - tisk dokumentu KP, - informační a propagační kampaň projektu (webové stránky, informační materiály atd.), - tvorba a tisk katalogu sociálních služeb. - tvorba a tisk katalogu sociálních služeb. školení a vzdělávání místního partnerství, školení a vzdělávání místního partnerství, GS - Komunitní plánování sociálních služeb Plzeňském kraji

17 Mezi uznatelné náklady projektu patří: - osobní výdaje, cestovní výdaje - výdaje na nákup nových samostatných movitých věcí (v souvislosti s realizací projektu) - výdaje na nákup použitých samostatných věcí (v souvislosti s realizací projektu) - výdaje na náklady na nákup nového a použitého vybavení a zařízení (v souvislosti s realizací projektu) - nájem, režijní náklady, administrativní náklady - výdaje spojené se subdodavatelskými smlouvami - výdaje na poradenství a experty - náklady na publicitu, informační a propagační kampaň vyplývající z projektu - nákup počítačů včet. základního vybavení a SW GS - Komunitní plánování sociálních služeb Plzeňském kraji

18  Žadatelé pro opatření 3.2 Žadatelé o grant:  obce (svazky obcí);  organizace zřizované kraji a obcemi;  nestátní neziskové organizace;  gestoři grantových schémat (kraje);

19 Implementace Implementace 

20 Předkládání projektů   předkládání jednotlivých projektů do 30.7. 2004, 14 hod  předkládání žádostí v elektronické podobě - BENEFIT;  forma zapečetěných obálek (3 výtisky žádostí, 2 výtisky povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti);  projekty mohou být realizovány průběžně do 31. srpna 2008, maximální doporučená délka realizace projektu je 24 měsíců.

21 Formulář žádosti Benefit – Popis 

22 Výběr a proplácení projektů   na úrovni Regionálních rad = NUTS II;  podle dosažené bodové úrovně projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek - SRR;  náročnější projekty mohou posuzovat experti;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady;  u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

23  U projektů - grantových schémat bude posuzována jejich úplnost a jejich soulad se SROP a jeho dodatkem;  Každá akce projde formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti; následně bude ověřeno finanční zdraví žadatele a ekonomické a finanční zhodnocení udržitelnosti akce; přijatelné akce budou následně hodnoceny na základě výběrových kritérií; Výběr projektů (akcí v rámci GS) Výběr projektů (akcí v rámci GS) 

24 Postup řízení grantového programu  1.Kraje předkládají grantová schémata (skupinový projekt); po jejich schválení řídícím orgánem zajišťují jejich administraci – rozdělování peněz 2. Žadatelé předkládají své projekty (akce) kraji 3.Dotace schvaluje Rada a Zastupitelstvo Plzeňského kraje, žadatel uzavírá smlouvu s krajem a realizuje akci/projekt.

25 Skupiny a kritéria hodnocení   1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů) 10 %  2. Potřeba, relevance projektu 30 %  3. Kvalita projektu 40 %  4. Horizontální kritéria 20 %

26 Opatření 3.1. - povinné přílohy  1.Soulad s rozvojovou strategií, 2.Logický rámec projektu, 3.Podrobný rozpočet projektu, 4.Podklady pro ekonomické hodnocení projektu, 5.Doklady o právní subjektivitě žadatele, 6.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, 7.Čestné prohlášení o bezdlužnosti, 8.Výpis z rejstříku trestů, 9.Doklad o partnerství, 10.Doklad o prokázání vlastnických vztahů,

27 Opatření 3.1. - povinné přílohy (2)  11.Doklad o prohlášení objektu za kulturní památku, 12.Územní rozhodnutí, 13.Stavební povolení, 14.Projektová dokumentace, 15.Doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP 16.Smlouva o vedení účtu, 17.Doklad o zajištění finančního krytí projektu, 18.Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu/ rozpočtu kraje, 19.Formuláře ISPROFIN, 20.Seznam příloh,

28 Opatření 3.2. - povinné přílohy  1.Soulad s rozvojovou strategií, 2.Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu i v OP RLZ, 3.Logický rámec projektu, 4.Podrobný rozpočet projektu, 5.Podklady pro ekonomické hodnocení projektu, 6.Doklady o právní subjektivitě žadatele, 7.Podklady pro posouzení fin. zdraví žadatele, 8.Čestné prohlášení o bezdlužnosti, 9.Výpis z rejstříku trestů, 10.Doklad o partnerství,

29 Opatření 3.2 - povinné přílohy (2)  11.Projektová dokumentace, 12.Smlouva o vedení účtu, 13.Doklad o zajištění finančního krytí projektu, 14.Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu/ rozpočtu kraje, 15.Formuláře ISPROFIN, 16.Seznam příloh,

30  Předběžný seznam uznatelných nákladů pro opatření 3.1 Do struktury uznatelných nákladů patří zejména: a) investiční náklady  projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracovaní dokumentace pro podání žádosti - zpracování Žádosti o poskytnutí pomoci, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů)  stavební část stavby  technologická část stavby  náklady na pořízení nových strojů a zařízení  nákup počítačů včetně základního vybavení a SW  nákup použitého strojního a technologického zařízení Uznatelné náklady

31  nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)  nákup ostatních nemovitostí  základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu)  leasing (dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s oceněním jedné položky nad částku 40 tis. Kč)  náklady na označení projektu (informační tabule)  nákup specifického dopravního prostředku  výdaje v naturáliích (poskytnutí pozemků a nemovitostí) Uznatelné náklady (2)

32  b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů  výdaje v naturáliích (poskytnutí stavebních prací )  režijní výdaje ( do 5 % celkových uznatelných nákladů)  leasing (dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s oceněním jedné položky do částky 40 tis. Kč)  finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu)  právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu)  notářské poplatky za ověření dokumentů Uznatelné náklady (3)

33  odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu)  náklady na bankovní záruky  subdodávky (pouze v případě, že vytváří hodnotu) c) DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu Uznatelné náklady (3)

34  Za neuznatelné budou považovány tyto náklady:  bytová výstavba  poplatky charakteru sankce  režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem  nákup osobních vozů  kancelářské vybavení pokud nesouvisí s projekty na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.  DPH u plátců daně z přidané hodnoty  výdaje na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)  náklady na právní spory Neuznatelné náklady

35   pokuty; penále  výdaje na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce  daň z příjmu; silniční daň; daň z nemovitostí; daň z převodu nemovitostí; daň dědická; daň darovací  správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku)  leasing SW  marže a akontace u leasingu Neuznatelné náklady (2)

36 Děkuji za pozornost www.nuts2jihozapad.czwww.nuts2jihozapad.czwww.nuts2jihozapad.cz www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz Mgr. David Jirka david.jirka@kr-plzensky.cz

37 Opatření bude zaměřeno na neinvestiční výdaje zahrnující zejména:  pořádání kurzů, seminářů, školení;  vydávání brožur a publikací;  na poradenskou činnost;  zavádění internetových stránek;  rozvojové partnerství Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů 


Stáhnout ppt "Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor Sekretariátu Regionální rady soudržnosti, Škroupova."

Podobné prezentace


Reklamy Google