Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji 3. kolo výzvy 9. května 2006

2  FINANCE 1/2  Forma podpory:  nevratná přímá pomoc (neinvestiční dotace)  Celkový objem podpory grantového schématu pro 3. kolo kolo výzvy je 63 565 394,70 Kč  Minimální přípustná výše dotace na jednu akci je 200 000 Kč  Maximální přípustná výše dotace na jednu akci je stanovena na 10 milionů Kč

3  FINANCE 2/2 Výše dotace (podíl na celkových uznatelných nákladech) se liší vzhledem k oblasti podpory, na kterou je akce zaměřena a právní formě žadatele: Oblast podporyPrávní forma žadatele - obce - svazky obcí - zřizované organizace - Hospodářská komora NNO - Prevence - Odstraňování bariér - Zaměstnávání 90 %100 % - Komunitní plánování90 %

4  PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ  Etapa musí trvat minimálně 3 měsíce a minimální finanční objem etapy je stanoven na 150 tisíc Kč.  Na základě závěrečné zprávy a všech etapových zpráv je konečnému uživateli proplaceno max. 80 % celkové dotace.  Zbývajících 20 % dotace bude konečnému uživateli proplaceno poté, co bude Plzeňskému kraji schválena tzv. Souhrnná žádost o platbu, která bude obsahovat Závěrečnou zprávu konečného uživatele.

5  ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ  obce;  svazky obcí;  organizace zřizované státem, obcemi či krajem;  nestátní neziskové organizace; (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy);  Hospodářská komora ČR a její složky.

6  CÍLOVÁ SKUPINA  dlouhodobě nezaměstnaní  ne plně gramotní  absolventi škol a mladiství bez praxe  občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací  občané s omezenou schopností pohybu a orientace  národnostní a etnické menšiny  uprchlíci  občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody  drogově závislí  osoby bez přístřeší  děti a mládež ohrožené delikvencí  osoby ohrožené prostitucí  oběti násilí a osoby nemocné AIDS  matky po mateřské dovolené vracející se na trh práce

7  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 1/3  Způsobilé akce :  žádají oprávnění žadatelé  projekt je zaměřen na způsobilou cílovou skupinu  svým předmětem spadají do okruhu podporovaných aktivit

8  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 2/3  Okruhy podporovaných aktivit: (více v „Pokynech pro žadatele“ str. 7 – 8) Programy pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti Reintegrační programy pro osoby vracející se z výkonu trestu Programy prevence sociálně patologických jevů Programy péče o osoby závislé na drogách Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob (např. Kavárna a čajovna Kačaba)

9  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 3/3 Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni (např. Komunitní plán na území Přešticka) Programy pro mládež od 15 do 25 let Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí Programy podporující optimální sladění rodinného a profesního života (např. Občanské sdružení Cedr) Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu Programy bezpečnosti obyvatel

10  UZNATELNÉ NÁKLADY 1/2 Uznatelné náklady (podrobněji „Pokyny pro žadatele“ str. 11-17) :  osobní náklady;  cestovní náhrady;  náklady na nákup nového a použitého vybavení a zařízení (pouze drobný hmotný a nehmotný majetek) – PC sestava nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč, výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč)  nájem, splátky operativního leasingu (max. 25 % celkových uznatelných nákladů - společně s předchozí odrážkou);  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

11  UZNATELNÉ NÁKLADY 2/2  režijní výdaje (max. 7 % celkových uznatelných nákladů);  administrativní výdaje (výdaje na spotřební a provozní materiál);  výdaje na opravu a údržbu;  výdaje na nákup služeb (max. 49 % celkových uznatelných nákladů);  výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy o financování akce;  výdaje na právní poradenství, notářské poplatky atp.;  výdaje na drobné stavební úpravy (max. 40 tis. na jednotlivý majetek – např. úprava pracovního místa);  výdaje na přímou podporu jednotlivců (max. 20% celkových uznatelných nákladů akce);  mzdové příspěvky pro cílové skupiny (do výše 75% mzdových nákladů na jedno pracovní místo)  DPH.

12  JAK ODEVZDAT ŽÁDOST ?   Termín pro předkládání žádostí:  od 2. 5. do 23. 6. 2006   Osobně na KÚPK, Odbor fondů a programů EU.   V zalepené obálce (PPŽ str. 20)

13  OBSAH OBÁLKY Obálka se žádostí vždy obsahuje:  finálním uložení  CD (disketu) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení   3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);   2 paré povinných i nepovinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie).   2 paré seznamu povinných i nepovinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 1x prostá kopie).

14  POSTUP ADMINISTRACE ŽÁDOSTI Kontrola formálních náležitostí (dle kritérií - viz PPŽ str. 24) Kontrola přijatelnosti (dle kritérií - viz PPŽ str. 25) Hodnocení kvality akce (dle Hodnotící tabulky – PPŽ str. 26 - 39) Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje Podpis Smlouvy o financování akce (vzor smlouvy - viz příloha PPŽ č. 3)

15 Děkuji za pozornost Bc. Petra Kohoutová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském."

Podobné prezentace


Reklamy Google