Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční."— Transkript prezentace:

1 Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční podpora Výzva č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ): neinvestiční podpora Tyto výzvy jsou propojené tak, aby žadatel mohl získat podporu na investiční i neinvestiční část svého podnikatelského záměru.

2 Informace k výzvě č. 30 OPLZZ www.esfcr.cz Oblast podpory: 3.1 Ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2012 Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Alokovaná částka pro výzvu: 248 801 970,89,- Kč Informace k výzvě č. 8 IOP http://www.mpsv.cz/cs/11137 a www.strukturalni-fondy.cz/iop Oblast intervence: 3.1 Ukončení příjmu žádostí: 29. června 2012 Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb Alokovaná částka pro výzvu: 220 283 651,- Kč

3 Zaměření výzev - podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu, podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího, rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání, rozšíření (personální a současně produkční) kapacity sociálního podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání. V rámci těchto výzev nelze z dotací podpořit poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností.

4 Propojení IOP a OPLZZ = investiční a neinvestiční podpora 1 podnikatelského záměru ze 2 programů V obou programech jsou stejné: cílové skupiny oprávnění žadatelé podporované aktivity Celková výše podpor v režimu de minimis 1 příjemci je max. 200 000 € (tzn. projekt IOP a projekt OPLZZ žádají dohromady o max. 200 000 €) Projekty podané do obou programů se setkají k projednání a společnému posouzení na hodnotící a výběrové komisi. Projekty podané do obou programů mají 1 podnikatelský plán – jde o 1 záměr tvořený investiční a neinvestiční částí. Žádost může být podána samostatně do IOP, nebo samostatně do OPLZZ.

5 Oprávnění žadatelé V IOP i OPLZZ mohou mít oprávnění žadatelé sídlo v Praze, ale projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy: fyzické osoby (OSVČ) podnikatelské právnické osoby: s.r.o., a.s., kom.s., družstvo, v.o.s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů NNO: o.p.s., c.p.o. Podporované činnosti nové podnikatelské aktivity s cílem zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin (podmínkou je zaměstnání v rámci projektu alespoň 40% osob z těchto CS, započítávají se úvazky) nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách

6 Cílové skupiny osoby se zdravotním postižením mládež a mladí dospělí (věková skupina 15-26 let) - ohrožení sociálně patologickými jevy osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby pečující o osobu blízkou ohroženou sociálním vyloučením, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce; osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách osoby dlouhodobě nezaměstnané další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly či jsou uživateli registrované sociální služby

7 Způsobilé výdaje v IOP pořízení, technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku, výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků), výdaje na propagační opatření do výše 50 000,- Kč, daň z přidané hodnoty (DPH) u neplátců DPH, daň z přidané hodnoty, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu.

8 Způsobilé výdaje v OPLZZ Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Cestovní náhrady 3. Zařízení a vybavení (max. 20%) 4. Služby (max. 49%) 5. Stavební úpravy (do 40 tis. Kč) 6. Přímá podpora (20% kromě mzdových příspěvků) 7. Křížové financování – v této výzvě nelze uplatnit!! Nepřímé náklady – náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu; náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně vznikají ale v rámci běžných činností organizace

9 Kontakty Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz Nabízíme Vám možnost konzultací žádostí. Kontaktní osoba pro výzvu č.8 IOP (MPSV, budova Podskalská ul. 19, Praha 2): Mgr. Monika Hermanová, projektová manažerka e-mail: monika.hermanova@mpsv.cz, tel.: 221 923 926 Kontaktní osoby pro výzvu č. 30 OPLZZ (MPSV, budova Podskalská ul. 19, Praha 2): Mgr. et Mgr. Svatava Škantová – projektová manažerka svatava.skantova@mpsv.cz, tel.: 221 923 920 Mgr. Jitka Podplešská – finanční manažerka jitka.podplesska@mpsv.cz, tel.: 221 923 924


Stáhnout ppt "Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční."

Podobné prezentace


Reklamy Google