Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Výzva č. 55 pro obce k předkládání individuálních projektů Výzva č.19 pro předkládání grantových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Výzva č. 55 pro obce k předkládání individuálních projektů Výzva č.19 pro předkládání grantových."— Transkript prezentace:

1 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Výzva č. 55 pro obce k předkládání individuálních projektů Výzva č.19 pro předkládání grantových projektů Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

2 Specifika individuálních projektů Zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných soc. služeb Komplexní řešení integrace v problémových lokalitách Specifikum IP obcí - vazba na IOP Návaznost na působení Agentury pro sociální začleňování

3 Výzva č. 55 pro obce k předkládání individuálních projektů Návaznost na 3.1 IOP Služby v oblasti sociální integrace, aktivita pod písm. b) Podpora sociálních služeb a nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování návaznost na tzv. „lokální strategie sociálního začleňování“ (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách) návaznost na projekt/y, doporučené VK ke schválení v rámci IOP oblasti intervence 3.1b)

4 Podporované aktivity/činnosti A) podpora vybraných sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Důraz: návrat osob zpět do společnosti, na trh práce, udržení se na trhu práce, přístupu ke službám umožňujícím návrat na trh práce  odborné sociální poradenství, NZDM (pouze osoby ve věku 15-26 let),SAS, TP, sociální rehabilitace, krizová pomoc, kontaktní centra, domy na půl cesty, azylové domy  soulad se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje

5 Doplňkové aktivity A Vzdělávání zaměstnanců žadatele; (akreditace dle zákona č. 312/2002 Sb., č. 108/2006 Sb.) Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách Vedoucí pracovníci poskytovatelů sociálních služeb Pracovníci OÚ v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb a v oblasti metod sociální práce Zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb, procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb  maximálně 20 % celkových způsobilých nákladů projektu

6 Podporované aktivity/činnosti B) Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc

7 programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti, programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace (v rámci výzvy nebude podpořen projekt zaměřený pouze na pracovní rehabilitaci), programy pro osoby závislé na drogách, programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a finanční gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství), programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci Integrovaného operačního programu

8 Podmínky a) aktivity umožní návrat uživatele na trh práce, b) aktivity umožní osobě přístup ke službám, které umožňují návrat na trh práce, c) aktivity umožní prostřednictvím poskytnuté služby návrat na trh práce dalším cílovým skupinám, d) aktivity umožňující cílovým skupinám udržení se na trhu práce.

9 Nelze podpořit tvorbu vzdělávacích programů, vytvoření e- learningu (obsahová, věcná část, vytvoření textů, technická část, softwarové zpracování, hardware), vybavení školících místností nábytkem, stavební úpravy školících místností. tvorbu a realizaci rekvalifikačních programů.

10 Lze podpořit Koordinaci aktivit s cílem sjednocení postupu institucí a organizací při řešení sociálního vyloučení na úrovni obce Aktivity zaměřené na hodnocení nákladovosti a efektivity poskytovaných služeb/aktivit Rozsah 1 pracovního úvazku

11 Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách/komunitách, pouze osoby od 15 let věku Pracovníci (zaměstnanci) obcí/obecních úřadů, doplňkově v rámci aktivity A

12 Termíny a limity výzvy Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2015 Minimální výše podpory na jeden projekt: není stanovena Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 000 000,-Kč Výzva je otevřená, do 31. 12. 2012 či do vyčerpání alokace

13 Dotazy / chyby v žádostech Výběrová řízení – harmonogram realizace projektu Zařazení dětí do 15 let Potřebnost projektu Nedostatečně popsané cíle, aktivity v návaznosti na cílovou skupinu, místo dopadu, rozpočet … Chybí kalkulace služeb nejasnost rozpočtu

14 Realizované projekty

15 Výzva č.19 pro předkládání grantových projektů Ukončena k 30. 11. 2011 Celková alokace: 477 474 000,- Kč Podpořeno 76 projektů Zaměření výzvy - 3 základní oblasti (většina projektů v A, B) A)vzdělávání poskytovatelů (výstupem – proškolení pracovníků na specifika práce) B)podpora integrace (poskytnuté soc. služby, programy a poradenství pro cíl. skupinu) C)podpora procesů a místních partnerství (1 projekt); zefektivnění procesu poskytování sociálních služeb v SVL a zavedení systému lokálního partnerství

16 Specifika grantových projektů Podpořeny vybrané sociální služby a programy. Změření na specifika práce s CS, zejména terénní a komunitní práce. Daří s CS navázat kontakt a řešit komplexně konkrétní problémy (dluhové, právní poradenství, rozvoj rodičovských kompetencí a zaměstnanost). Příkladem může být: obec Obrnice, kde se prostřednictví poradenského pracoviště podařilo motivovat a integrovat na trh práce 25 osob CS, dále lokalita Kladno a Libčice nad Vltavou kde se díky projektu podařilo integrovat na trh práce celkem 51 osob CS.

17

18 Děkuji za pozornost! Změna kontaktní osoby výzvy: Mgr. Lenka Lenková tel.: 221 923 916 e-mail: lenka.lenkova@mpsv.cz. Další informace najdete na: www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Výzva č. 55 pro obce k předkládání individuálních projektů Výzva č.19 pro předkládání grantových."

Podobné prezentace


Reklamy Google