Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ INTEGRACE V LIBERECKÉM KRAJI grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 - 2006 Priorita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ INTEGRACE V LIBERECKÉM KRAJI grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 - 2006 Priorita."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ INTEGRACE V LIBERECKÉM KRAJI grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 - 2006 Priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

2 1. CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU VŠEOBECNÝ CÍL: posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva na místní a regionální úrovni se zaměřením na zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva, prevenci sociální exkluze a prevenci sociálně problematických jevů, zvýšení dostupnosti socializačních a vzdělávacích služeb ve vazbě na uplatnění na trhu práce a zaměstnanost jedinců ohrožených sociálním vyloučením

3 SPECIFICKÉ CÍLE: reintegrace znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin do komunity rozvoj služeb v oblasti osobnostně sociálního a sociálně profesního vzdělávání zvýšení uplatnitelnosti sociálně vyloučených osob na trhu práce 1. CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU

4 2. CÍLOVÉ SKUPINY mládež ve věku 15 – 25 let ohrožená vyloučením z trhu práce dlouhodobě nezaměstnaní občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací děti a mládež ohrožené delikvencí osoby vykazující problémy s užíváním omamných a psychotropních látek příslušníci národnostních a etnických menšin občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení sociálně nepřizpůsobivé osoby občané s omezenou schopností pohybu a orientace

5 3. PODPOROVANÉ AKTIVITY neinvestičně zaměřené programy, kurzy, poradenství a služby občanům včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně integračních akcí, informační a propagační činnost, realizované na území Libereckého kraje a zaměřené na cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje, realizované maximálně do 30. 6. 2004.

6 3. PODPOROVANÉ AKTIVITY vytváření místních partnerství a budování místních komunit zpracování komunitních plánů získávání sociálně profesních a společenských dovedností vzdělávání vedoucí k sociální integraci začleňování sociálně vyloučených osob intervenční programy ve prospěch osob ohrožených sociální exkluzí reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu, postpenitenciární služby programy pro mládež od 15 do 25 let programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života programy prevence sociálně patologických jevů programy péče o osoby závislé na drogách programy bezpečnosti obyvatel vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů

7 4. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ obce svazky obcí organizace zřizované obcemi organizace zřizované krajem nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, náboženské společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, organizace s mezinárodním prvkem dle z. 116/1985 Sb.)

8 5. FINANČNÍ ZDROJE Celková alokace na grantové schéma: 63 481 920,- Kč Alokace na 1. kolo výzvy: 14 797 635,- Kč Grantové schéma je tvořeno 80% ze zdrojů EU, 10% ze zdrojů ČR a 10% ze zdrojů Libereckého kraje. minimální výše grantu: 300 000,- Kč maximální výše grantu: 5 000 000,- Kč Grant může pokrýt 100% uznatelných nákladů na realizaci akce. Realizátorovi akce budou finanční prostředky poskytnuty následně, nikoli zálohově. Z tohoto důvodu musí zajistit financování akce či její etapy.

9 6. PŘEDPOKLADY ZÍSKÁNÍ GRANTU naplňování monitorovacích ukazatelů grantového schématu – počet podpořených osob – vytvoření pracovních míst – úspěšnost absolventů udržitelnost výsledků a výstupů součást střednědobé koncepce vazba na jiné aktivity soulad s rozvojovou strategií princip partnerství respektování potřeb cílových skupin adekvátní rozpočet

10 6. PŘEDPOKLADY ZÍSKÁNÍ GRANTU horizontální témata – udržitelný rozvoj – rovné příležitosti – rozvoj informační společnosti – vyvážený rozvoj regionů zkušenosti s řízením projektů organizační, technické a finanční zázemí schopnost zajistit financování akce zpracování projektové dokumentace včetně příloh

11 7. INFORMAČNÍ ZDROJE na úrovni SROP: programový dokument, programový dodatek, manuál horizontálních priorit, grafický manuál, metodické příručky, sw ELZA http://www.strukturalni-fondy.cz na úrovni GS: pokyny pro žadatele, přílohy pokynů pro žadatele, metodická pomoc http://rozvoj.kraj-lbc.cz

12 KONTAKT Oddělení řízení grantových schémat Odbor rozvoje kraje Krajský úřad Libereckého kraje Bc. Hana Čepičková hana.cepickova@kraj-lbc.cz gestor grantového schématu: Odbor školství a mládeže Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí a problematiky menšin Krajský úřad Libereckého kraje Leoš Křeček, odbor školství a mládeže, Krajský úřad Libereckého kraje, leos.krecek@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ INTEGRACE V LIBERECKÉM KRAJI grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 - 2006 Priorita."

Podobné prezentace


Reklamy Google