Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

2 Program semináře I.Zaměření podpory – Kritéria transformace II.Projektový cyklus III.IS PROFIN x EDS IV.Monitoring V.Další změny VI.Financování v IOP – Způsobilé výdaje

3 I. Zaměření podpory – Kritéria transformace (připravované změny) •odlehčovací služby – pobytová a terénní forma •osoba s vysokou mírou podpory – zajištění zdravotní péče a specifických kompenzačních pomůcek • individuální domácnosti – max. 4 domácnosti v 1 domě (způsobilá je i výstavba) •skupinová + individuální domácnost =max. 1+2 •podlahová plocha u objektů pořizovaných jinak než výstavbou (nejen nákup):- 2m 2 na osobu/na 1 pokoj + 20 % na společné prostory •vnitřní vybavení – navýšení způsobilých výdajů u pěti- a šestičlenné domácnosti na 23.000 a 21.500 Kč/1 uživatel (již schváleno pokynem č. 1).

4 II. Projektový cyklus Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz dále) Přípravné práce na projektu Udržitelnost 5 let Ukončení realizace projektu IOP Vydání Registrace akce Hodnocení a výběrová komise Počátek způsobilosti výdajů Počátek financování - fakturované výdaje lze uhradit skrze pověřenou banku Fáze Realizace projektu – Etap/y – Projektové aktivity (lze zahájit od podání žádosti, ale doporučujeme jejich zahájení až po vydání Registrace akce nebo až po schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace) Doba využití majetku 15 let Podání projektu (Registrace) Způsobilost vybranýchv ýdajů Realizace projektu

5 Harmonogram realizace projektu (připravované změny) •Projekt je rozložen do etap •Nastavení počátku první etapy lze od podání projektové žádosti •První etapa projektu musí být ukončena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace •Každá další etapa nesmí být kratší než 3 měsíce. •Naplánovat podání projektu a nastavení etap s ohledem na jejich financování a možnosti platebního systému. •Po 1. etapě budou zpětně proplaceny způsobilé výdaje vynaložené před podáním projektu (tj. výdaje na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, transformační plán – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008). Do 20 pracovních dnů od ukončení každé etapy následuje podání monitorovací zprávy a žádosti o platbu na P-CRR.

6 Realizace projektu – etapy + RoD 1. etapa -hodnocení a schválení projektu, registrace akce -přípravné práce, např. sepsání kupních smluv na nemovitost a pracovních smluv (smluv na externí manažery) -VŘ na projektanta, dodavatele publicity - po rozhodnutí 1 - nákup nemovitosti - po rozhodnutí 2 zpracování PD, publicita 2. etapa Podání (registrace) projektu Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoD) – na částky ze smluv Vydáno změnové RoD – zahrnuje částku na nově dodané smlouvy Podání MZ 1 a Žádosti o platbu -VŘ na zhotovitele stavebních prací - stavební práce (rekonstrukce objektu) - kolaudace stavby Vydáno změnové RoD – zahrnuje částku na nově dodané smlouvy Podání MZ a Žádosti o platbu -VŘ na vybavení objektu - nákup vybavení 3. etapa Vydáno změnové RoD – zahrnuje částku na nově dodané smlouvy Podání ZMZ a Žádosti o platbu

7 III. IS PROFIN x EDS Dotčené dokumenty •Benefit7 – žádost o podporu (Potřeby/Zdroje) •Formulář IS PROFIN/EDS pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Změny •výdaje a příjmy (nové rozdělení a kódy řádků) •parametry akce (pouze vymezení počtem/rozměrem nikoliv finanční hodnotou) •zaokrouhlení částek (na celé Kč, nikoliv na tisíce) Tyto změny jsou již promítnuty v IS Benefit7.

8 IV. Monitoring Dotčené dokumenty •Monitorovací zpráva – etapová, závěrečná •Hlášení o pokroku •Hlášení o udržitelnosti •Roční vyúčtování finančních prostředků na formulářích EDS Požadované informace - nové •informace o zahájených správní, daňových, trestních řízení a kontrolách a auditech •informace o příjmech Změny budou platné po revizi výzvy.

9 V. Další změny •změny v projektu – podstatnou změnou také změna statutárního zástupce, rozdělení investičních a neinvestičních výdajů, změna účtu projektu, změna v generování příjmů •archivace – do 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce (včetně partnerů a dodavatelů)

10 Výše podpory •minimální a maximální hranice podpory •způsobilé výdaje •výše příjmů projektu

11 Financov á n í projektů v IOP Omezení výše podpory na jeden projekt: •Minimální přípustná výše podpory na jeden projekt 20 000 000,- Kč (revize výzvy: snížení na 10 000 000,- Kč) •Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt 90 000 000,- Kč Financování: Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu (85% ERDF, 15% SR ČR).

12 V podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 (1): •podpora poskytována formou dotace prostřednictvím principu financování ex-ante •ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, tzv. „limitky“ (vydává MPSV do 15-ti dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) •financování ex-ante = průběžné předkládání originálních faktur zprostředkujícímu subjektu (pobočka Centra pro regionální rozvoj, dále jen P-CRR) ke kontrole

13 V podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 (2): •každá faktura předávaná pověřené bance (UniCredit Bank) musí být ověřena a podepsána zprostředkujícím subjektem (P-CRR) •pověřená banka provádí po prověření platby zprostředkujícím subjektem (P-CRR) úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele •platby, na které nebudou vystaveny faktury, budou refundovány formou ex-post platby (tj. Příkazem k převodu prostředků na účet příjemce) při předložení žádosti o platbu společně s MZ •platby uhrazené příjemcem v době do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou refundovány také formou ex-post platby při předložení první žádosti o platbu

14 Investičn í podpora -Prostředky poskytované formou dotace jsou určeny na pořízení a obnovu movitého a nemovitého majetku -Stavba, nákup majetku, technické zhodnocení majetku (rekonstrukce, modernizace, dokončené přístavby, nástavby, stavební úpravy) -Zařízení prostor pro poskytování sociálních služeb

15 Způsobil é výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí výdaje být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: •hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), •účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), •efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

16 Způsobil é výdaje (2) •musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, •musí být řádně doloženy průkaznými doklady, •musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení a transformační plán – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008).

17 Způsobil é výdaje (3) •pořízení dlouhodobého hmotného majetku, •pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, •pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, •pořízení majetku s dobou použitelnosti kratší než 1 rok nebo s pořizovací cenou nižší než 3 000,- Kč (revize výzvy: pořízení majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nižší než 3 000,- Kč) •pořízení programového vybavení s pořizovací cenou do 7 000,- Kč •výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků), •výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření,

18 Způsobil é výdaje (4) •mzda projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše mzdy na 1 úvazek je 45 000,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele, •výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí 90 000,- Kč měsíčně (platí i při kombinaci nákupu služeb a mzdových výdajů), •revize výzvy: výdaje na přípravu transformačního plánu v max. výši 200 000,- Kč •daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, •DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Další limity a podmínky jsou uvedeny v Kritériích transformace a v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS (2007-2013).

19 Kontakty  Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce  Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz

20 Kontakty Kontaktní osoby pro danou výzvu:  Mgr. Ivana Příhonská, projektová manažerka oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 922, e-mail: ivana.prihonska@mpsv.cz  Ing. Jana Solověvová, finanční manažerka oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 963, e-mail: jana.solovevova@mpsv.cz

21 Děkujeme za pozornost a přejeme Vám hodně úspěchu při předkládání projektové žádosti!


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google