Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření 2.3 OP RLZ „Posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb“ Globální grant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření 2.3 OP RLZ „Posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb“ Globální grant."— Transkript prezentace:

1 Opatření 2.3 OP RLZ „Posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb“ Globální grant

2 Charakteristika I. NROS administruje v letech 2004 až 2006 Globální grant ve výši 1% z těchto programů: Celkem 4,22 milionů EUR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – pro projekty realizované v celé ČR mimo hlavního města Prahy Celkem 1,17 milionů EUR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) – pro projekty realizované na území hlavního města Prahy

3 Charakteristika II. Minimální výše příspěvku na projekt: 150.000 Kč Maximální výše příspěvku na projekt: 650.000 Kč Globální grant pokrývá 100% nákladů na projekt, spolufinancování NNO tedy není nutné Zálohy budou poskytovány ve výši 80% alokované částky (90% u projektů nad 12 měsíců)

4 Rozdíl mezi Opatřeními 2.1. a 2.3. OP RLZ Opatření 2.1. Větší alokace na realizaci opatření (20% rozpočtu OP RLZ) Vyšší alokované částky na jednotlivé projekty (0,5 až 10 mil. Kč) Určeno i pro podnikatelské subjekty, nejen NNO Určeno spíše pro větší a zkušenější NNO Opatření 2.3. Menší alokace na realizaci opatření (1% rozpočtu OP RLZ) Menší částky alokované na jednotlivé projekty (150.000 až 650.000 Kč) Jednodušší formulář žádosti Vyšší zálohy pro NNO (až 80% alokované částky) Určeno i pro NNO s menší kapacitou na posílení kapacity NNO Určeno jen pro NNO

5 Posílení kapacit nestátních neziskových organizací, které realizují programy zaměřené na sociální integraci sociálně vyčleněných osob nebo osob ohrožených sociální exkluzí Cíle Globálního grantu

6 Primární cílové skupiny Nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb poskytovaných osobám ohroženým sociálním vyloučením, zaregistrované v ČR jako: Občanské sdružení Obecně prospěšná společnost Církevní právnická osoba Podpora partnerství při realizaci projektů s orgány místní veřejné správy (obce, kraj, příspěvkové organizace zřizované obcemi/krajem/organizační složkou státu za účelem poskytování sociálních služeb, sdružení obcí či mikroregion)

7 1.Nestátní neziskové organizace (NNO) poskytující vzdělávání pro další NNO, které přímo pracují se skupinami ohroženými sociální exkluzí 2.Nestátní neziskové organizace pracující se skupinami ohroženými sociální exkluzí pro posílení vlastní kapacity organizace Primární cílové skupiny

8 Sekundární cílové skupiny I. Osoby ohrožené sociálním vyloučením: Dlouhodobě nezaměstnaní Osoby se zdravotním a duševním postižením Osoby pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči Mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí Příslušníci romské komunity Etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů Osoby bez přístřeší Osoby po výkonu trestu Oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi

9 Sekundární cílové skupiny II. Nejvíce ohrožené jsou skupiny osob, u nichž dochází ke kumulaci různých znevýhodnění Vzhledem k tomu, že cílovými skupinami jsou osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, nemohou jimi být děti a osoby v důchodovém věku

10 Financovatelné činnosti Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb; Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb; Rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce; Zajištění odborného vzdělávání a celoživotního učení pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce; Zajištění speciálních služeb skupinám ohrožených sociální exkluzí; Vzdělávání k posilnění kapacit a rozvoji lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a pro skupiny osob ohrožených sociální exkluzí

11 Implementační uspořádání Globální grant bude implementován jako grantové schéma Projekty Konečných uživatelů z řad nestátních neziskových organizací budou vybírány na základě výzvy NROS k podávání žádostí NROS spolupracuje s partnery v jednotlivých regionech NUTS III (kraje)

12 Předpoklad vyhlášení dvou až tří kol výzev v rámci grantového schématu (do 31.12.2006) 1. výzva Globálního grantu 10. ledna 2005 s datem příjímání projektových žádostí od 14. ledna 2005 Možnost předložit pouze jeden projekt v každém kole za jednu NNO (za jedno IČO) Časový harmonogram

13 Hodnocení žádostí Žádost se odevzdává v listinné a elektronické podobě na formuláři MSSF-Benefit Hodnocení: 1.Formální – posouzení formálních náležitostí (počet kopií žádosti, přílohy atd.) 2.Přijatelnosti – přijatelnost žadatele, aktivit, délka projektu, místo realizace projektu (pro OP RLZ jen projekty realizované mimo území hl. m. Prahy) 3.Věcné – 5 společných kritérií pro všechna opatření OP RLZ a 2 specifická kritéria hodnocení pro Globální grant

14 Kritéria věcného hodnocení žádostí Žádost se hodnotí podle následujících kritérií: 1.Zdůvodnění projektu a cíl (30%) - zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu 2.Cílová skupina (15%) - přiměřenost cílových skupin, zapojení cílových skupin 3. Realizace projektu (16%) - klíčové aktivity a stadia realizace, monitorování projektu, předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu 4. Výsledky a výstupy (14%) - kvantifikace výsledků a výstupů, zajištění výsledků a výstupů 5. Horizontální témata (10%) - rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost, místní iniciativy 6. Specifická kritéria (15%) - partnerství, kapacita NNO Žádost musí získat alespoň 65 bodů ze 100 možných.

15 Specifická kritéria hodnocení žádostí – partnerství Partnerství se subjekty veřejné správy (max. 10 B) Bodově zvýhodněná partnerství s následujícími subjekty: Obce Kraj Příspěvkové organizace zřizované obcemi/ krajem/ organizační složkou státu za účelem poskytování sociálních služeb Sdružení obcí Mikroregion Bude posuzována i kvalita partnerství s NNO

16 Specifická kritéria hodnocení žádostí – kapacita NNO Kapacita organizace (max. 5 B) Obrat NNO pod 2 miliony Kč včetně Méně než 5 zaměstnanců včetně (přepočteno na počet zaměstnanců pracujících v NNO na hlavní pracovní poměr)

17 Strukturální fondy: www.strukturalni-fondy.cz Evropský sociální fond: www.esfcr.cz www.mpsv.cz Globální grant: www.nros.cz Užitečné odkazy

18 Děkuji za pozornost KONTAKT global@nros.cz


Stáhnout ppt "Opatření 2.3 OP RLZ „Posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb“ Globální grant."

Podobné prezentace


Reklamy Google