Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 prezentace Obsah prezentace Základní informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cíle programu Jednotlivé prioritní osy Provázanost s dalšími OP Typy projektů Schéma projektového cyklu Subjekty implementační struktury OP VK Kontakty a další informace 2

3 program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. € zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €) OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů 3

4 4 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 3 Další vzdělávání (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení (včetně hl. města Prahy) Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. programu Cíle programu

5 osy Prioritní osy 5

6 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Příjemci podpory (např.) Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže 6

7 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.) Vyšší odborné školy Vysoké školy (všechny typy); Veřejné výzkumné instituce ; Kraje, města a obce Zdravotnická zařízení; Nestátní neziskové organizace 7

8 Další vzdělávání Prioritní osa 3: Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávací instituce Vysoké školy Nestátní neziskové organizace 8

9 Systémový rámec celoživotního učení Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení Příjemci podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce 9

10 Technická pomoc Prioritní osa 5: Technická pomoc Oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 5.2 Informovanost a publicita programu 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program Příjemci podpory MŠMT 13 krajů ČR 10

11 dalšími OP Provázanost s dalšími OP OP Výzkum a vývoj pro inovace Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu investic tak, aby mohly být oba typy projektů kombinovány OP Podnikání a inovace OP VK bude vytvářet prostor pro efektivnější vzdělávání pracovníků ve firmách (při nastavení systémového rámce DV) OP Lidské zdroje a zaměstnanost Synergie obou programů, kdy je kvalita vzdělávacího systému a absolventů tohoto systému slaďována s potřebami a požadavky trhu práce V oblasti budování systému DV je pak v OP LZZ podpora zaměřená na zvyšování zaměstnatelnosti a získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon určeného povolání OP Životní prostředí Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OP Praha Adaptabilita Doplňuje OP VK o aktivity pro vzdělávání realizované v Praze 11

12 projektů Typy projektů 12 Individuální projekty (IP) (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4) národní (IPn)ostatní (IPo) připravuje MŠMT připravují a realizují jiné na celonárodní úrovni instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty Globální granty (GG) (v Prioritní ose 1 a 3) grantové projekty (GP) vyhlašovatelem a správcem je kraj realizátorem jsou např. školy, školská zařízení na regionální úrovni

13 projektového cyklu Schéma projektového cyklu 13

14 struktury OP VK Subjekty implementační struktury OP VK 14 Řídící orgán MŠMT MF AO Monitorovací výbor OP VK Příjemce (GP) Příjemce ( Ipo ) Příjemce ( Ipn ) Příjemce (GP) Zprostředkující subjekty (Kraje) GG MF PCO

15 další informace Kontakty a další informace kontaktní adresa Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor řízení OP VK / Odbor CERA Karmelitská 7, Praha, 118 12 e-mailová adresa opvzdelavani@msmt.cz další informace www.msmt.cz/strukturalni-fondy www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz 15


Stáhnout ppt "Program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google