Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice)"— Transkript prezentace:

1 Strategické dokumenty Pardubického kraje v kontextu Dalšího profesního vzdělávání
Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice) Ing. Petr Urbanec (Univerzita Pardubice)

2 Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod
Určuje priority regionu a nástroje naplňující cíle EU prostřednictvím čerpání strukturálních fondů Je zpracován s principy subsidiarity a je zaměřen na řešení hlavních problémů regionu a na využití jeho potenciálu Zohledňuje koncepční materiály regionální úrovně a především hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje ČR a EU. Výchozím strategickým a programovým dokumentem, který diskutuje (mimo jiné) i oblast celoživotního vzdělávání je Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod Určuje priority regionu a nástroje naplňující cíle EU prostřednictvím čerpání strukturálních fondů. Je zpracován s principy subsidiarity a je zaměřen na řešení hlavních problémů regionu a na využití jeho potenciálu s akcentem na vyvážený a harmonický rozvoj. Zohledňuje koncepční materiály regionální úrovně a především hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje ČR a EU jako je: Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), Národní rozvojový plán České republiky (NRP) a na něj navazující Národní strategický referenční rámec (NSRR) Je rovněž konzistentní s dalšími národními strategickými dokumenty Strategií udržitelného rozvoje, Strategií hospodářského růstu a regionálními strategiemi rozvoje jednotlivých krajů tvořících region NUTS II Severovýchod.

3 Strategie regionálního operačního programu
Východiska Socioekonomická analýza (vnitřní východiska) Analýza SWOT (vnitřní východiska) Nadřazené regionální a národní koncepční dokumenty (vnější východiska) Globální a specifické cíle Specifický cíl 4: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice Prioritní osy Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí Základním vnitřním východiskem volby strategie regionálního operačního programu jsou tyto dokumenty: Socioekonomická analýza - základní podkladový materiál, který popisuje a analyzuje hlavní vývojové trendy v regionu ve všech jeho hlavních oblastech. Součástí analýzy je specifikace hlavních problematických oblastí, jejich příčin a jejich očekávaný budoucí vývoj a případný možný dopad na rozvoj a konkurenceschopnost regionu. Dovoluji si upozornit na část 4.4.B.4 Celoživotní učení kde je zmíněn problém absence ucelené koncepce a provázaného koordinovaného systému, který by byl zárukou kvality dalšího vzdělávání. Jako jeden z hlavních problémů v oblasti celoživotního učení je uvedena jistá nepřehlednost systému celoživotního učení a její spíše „živelný“ charakter. Hlavním úkolem regionálních samospráv by měla být především motivace obyvatel pro další vzdělávání. Analýza SWOT - analýza jak z globálního pohledu na region NUTS 2 Severovýchod, tak z pohledu „prioritních os“ – rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj městských a venkovských oblastí, cestovní ruch a rozvoj podnikatelského prostředí. Základním vnějším východiskem jsou priority nadřazených programových dokumentů krajů (strategické rozvojové dokumenty a další tematicky zaměřené koncepční dokumenty) a dále na národní úrovni Národní rozvojový plán a navazující Národní strategický referenční rámec. Globálním cílem regionu NUTS II Severovýchod pro programové období 2007 – 2013 je: „Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.“ Globální cíl je naplňován specifickými cíli, jejichž formulace byly zvoleny na základě socioekonomické analýzy a analýzy SWOT. Regionální specifické cíle byly zpracovány v návaznosti na Národní strategický referenční rámec a národní cíle doplňují. Specifické cíle jsou realizovány prostřednictvím „prioritních os“. Z hlediska celoživotního učení má nejvyšší význam specifický cíl č. 4 „Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice“, který je realizován prostřednictvím prioritní osy č. 4 „Rozvoj podnikatelského prostředí“. Jednou z oblastí naplnování specifického cíle prostřednictvím prioritní osy 4 je podpora spolupráce vzdělávacích institucí, úřadu práce a firem s cílem získat a zvyšovat praktické dovednosti a zkušeností absolventu škol v praxi, tj. přímo ve firmách ve výrobním nebo jiném provozu.

4 Strategické a programové dokumenty na úrovni kraje
Strategie rozvoje kraje Program rozvoje kraje Hlavní aktéři regionálního rozvoje Orgány samosprávy Poradní a koordinační orgány Rozvojové agentury s regionální působností Hospodářské a agrární komory, zájmová sdružení Instituce veřejného sektoru, neziskové i soukromé organizace Úloha krajů regionu NUTS II Severovýchod spočívá v koncepční a výkonné činnosti samosprávných orgánu v oblasti regionálního rozvoje. Orgány krajů tvoří základní stavební jednotku tvorby a realizace regionálního rozvoje v CR, koordinují rozvoj svého územního obvodu, spolupracují s ústředními správními úřady státní správy a slaďují zájmy obcí ve věcech regionálního rozvoje. Strategické a programové dokumenty na úrovni kraje tvoří: Strategie rozvoje kraje – základní strategický dokument orientovaný na rozvoj kraje v delším časovém období Program rozvoje územního obvodu kraje - taktický dokument zpracovaný na úrovni regionu, který rozpracovává problémové okruhy krajských strategií, pro něž bude požadováno spolufinancování ze strukturálních fondu EU. Na vzniku strategie regionálního operačního programu a dalších programových dokumentů se podílí řada institucí, zejména pak: Orgány samosprávy Poradní a koordinační orgány Rozvojové agentury s regionální působností Hospodářské a agrární komory, zájmová sdružení Instituce veřejného sektoru, neziskové i soukromé organizace

5 Program rozvoje kraje Problémový okruh „Lidské zdroje a kvalita života“ Specifický cíl „2. Zvyšovat otevřenost a propustnost vzdělávacích systémů v kraji“ Opatření „2.2 Rozvoj dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání“ Cíl opatření „Vytvoření funkčního a provázaného systému celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji“ Na úrovni kraje je základním dokumentem Program rozvoje kraje, který mimo jiné vymezuje problémové okruhy, specifické cíle a opatření v oblasti lidských zdrojů. V oblasti dalšího vzdělávání se jeví jako důležitý specifický cíl 2 „Zvyšovat otevřenost a propustnost vzdělávacích systémů v kraji“ a jeho opatření 2.2 „Rozvoj dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání“. Jedním z cílů opatření je „Vytvoření funkčního a provázaného systému celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji“

6 Další koncepční materiály
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje Koncepce činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Regionální inovační strategie Pardubického kraje Na Program rozvoje kraje navazují další koncepční materiály Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje Koncepce činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Regionální inovační strategie Pardubického kraje

7 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje
Formuluje priority krajského školství Celoživotní vzdělávání pro všechny a jeho realizace Motivační a stimulující působení na občany kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje formuluje priority a cíle rozvoje krajského školství a rovněž představuje rozvojové strategické změny krajského školství. Jedním z cílů rozvoje je „Celoživotní vzdělávání pro všechny a jeho realizace“. Pardubický kraj chápe celoživotní vzdělávání jako jedno z klíčových témat současnosti a v tomto smyslu využije Pardubický kraj všech možností k motivačnímu a stimulujícímu působení na své občany. Problematika celoživotního vzdělávání je podrobně zpracována ve strategickém materiálu Pardubického kraje Koncepce činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti.

8 Koncepce činnosti Pardubického kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Rozvoj lidských zdrojů na úrovni kraje Vzdělávání dětí a mládeže Celoživotní vzdělávání jako podmínka trvalé zaměstnatelnosti obyvatel kraje Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Základní společné znalosti, dovednosti, hodnoty Rozvoj inovačního prostředí prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů Pardubický kraj chce v dlouhodobém horizontu zabezpečovat rozvoj lidských zdrojů a tím i vytvářet podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti a prosperity svého území. Strategie rozvoje lidských zdrojů v Pardubickém kraji vychází a navazuje na „Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku“ a z „Programu realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku“. Na krajské úrovni nejsou dosud dobudované struktury pro rozvoj lidských zdrojů a vytvořeny informační a komunikační sítě pro koordinaci postupů všech zainteresovaných partnerů. V současné době neexistuje žádný systém cílené informační, metodické a poradenské podpory pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů na krajské a ani národní úrovni.

9 Cíle koncepce Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi
Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika, nezbytnost udržitelného rozvoje a členství v EU Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů Koncepce vychází ze stejných cílů, které byly stanoveny vládou, jako cíle přijaté Strategií lidských zdrojů pro Českou republiku: Cíl 1 Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi Cíl 2 Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika, nezbytnost udržitelného rozvoje a členství v Evropské unii Cíl 3 Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory Cíl 4 Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost Cíl 5 Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

10 Koncepce činnosti Pardubického kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Rozvoj lidských zdrojů na úrovni kraje Vzdělávání dětí a mládeže Celoživotní vzdělávání jako podmínka trvalé zaměstnatelnosti obyvatel kraje Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Základní společné znalosti, dovednosti, hodnoty Rozvoj inovačního prostředí prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů V kraji působí organizace zabývající se rozvojem lidských zdrojů izolovaně, jejich činnost není zmapována ani koordinována, a proto vyvíjejí obdobné aktivity s různou úrovní kvality. Pardubický kraj proto převezme roli koordinační, bude se zainteresovanými subjekty spolupracovat a možnosti dalšího vzdělávání v kraji mediálně prezentovat a podporovat tak jeho rozvoj. Základním kamenem celoživotního učení je počáteční vzdělávání dětí a mládeže, které klade nároky na zásadní změnu pojetí školské přípravy. Pardubický kraj podpoří v rámci podpory dalšího vzdělávání i vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky ve školství a semináře pro metodickou pomoc při vytváření školních vzdělávacích programů. Celoživotní vzdělávání v sobě zahrnuje formální, neformální i informální vzdělávání a jeho významnou součástí je další vzdělávání. V dynamicky se měnící tržní ekonomice je další vzdělávání jedním z nejdůležitějších faktorů prevence nezaměstnanosti a udržování flexibility nabídky na trhu práce. Pardubický kraj bude spolupracovat s Úřadem práce v Pardubicích a se všemi zainteresovanými subjekty na nabídce rekvalifikačních programů pro uchazeče o zaměstnání i zájemce o změnu nebo zvýšení kvalifikace. Profesní vzdělávání je spojené s určitou pracovní pozicí, kterou pracovník vykonává a v níž potřebuje získat nové znalosti nebo dovednosti. V České republice nejsou dosud uplatňovány podstatné komponenty moderního systému dalšího profesního vzdělávání: kvalifikační standardy, vzdělávací standardy a další. Trh dalšího profesního vzdělávání je ovládán nabídkou, která odpovídá především okamžitým a krátkodobým požadavkům zaměstnavatelů a neřeší strategické problémy trhu práce a jednotlivců. Programy studia při zaměstnání jsou příliš dlouhé a nejsou flexibilní, nezohledňují individuální zkušenosti a schopnosti. Národní politika dalšího profesního vzdělávání neexistuje a role sociálních partnerů je velmi slabá. Financování DVP (dalšího vzdělávání pracovníků) není systémově vyřešeno, účast státu na něm je zanedbatelná a certifikáty vydávané v DVP nemají srovnatelnou hodnotu s certifikáty z počátečního vzdělávání. Pardubický kraj podpoří vznik Krajského informačního centra pro rozvoj lidských zdrojů jako koordinačního, metodického a analytického zařízení v oblasti rozvoje lidských zdrojů, a tím i dalšího profesního vzdělávání. Ve spolupráci s úřady práce bude Pardubický kraj iniciovat změny v nabídce rekvalifikačních programů pro zlepšení zaměstnatelnosti obyvatel kraje. Spoluprací se sociálními partnery na regionální úrovni bude Pardubický kraj ovlivňovat směry dalšího profesního vzdělávání. Financování RLZ bude řešeno v souvislosti se všemi ostatními strategiemi a preferován bude selektivní přístup, zaměřený na programy a aktivity, jejichž relevantnost a kvalita jsou nesporné. Východiskem pro rozvoj lidských zdrojů jsou určité znalosti a dovednosti, které jsou společné všem občanům, aby se mohli uplatnit v pracovním i společenském životě a měli stejnou naději na úspěch a spokojenost. Tyto znalosti a dovednosti jsou označovány slovem "gramotnost.“ Tyto znalosti a dovednosti neposkytují konkurenční výhodu, ale jejich absence může být pro jednotlivce nevýhodou při jeho životním uplatnění. Důležitými předpoklady pro úspěšnou seberealizaci ve znalostní společnosti je gramotnost informační, občanská, ekonomická, jazyková a gramotnost udržitelného rozvoje. Inovace jsou zásadním faktorem vývoje v současné ekonomické, politické i sociální transformaci. Na významu nabývá propojování tvorby prognóz technologického vývoje s prognózami vývoje jednotlivých profesí i jejich struktury. Spolupráce vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou je klíčovou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje. Pardubický kraj také bude využívat českých odborníků vracejících se do České republiky po určité době praxe v zahraničí, bude podporovat stáže pracovníků organizací zřizovaných krajem v zahraničí a výměnné pobyty pracovníků. Podporován bude řízený příliv kvalifikovaných pracovníků z méně vyvinutých ekonomik a ve spolupráci s obcemi jejich začlenění do společnosti.

11 Regionální inovační strategie Pardubického kraje
Rozvoj území založený na znalostní společnosti Strategický cíl Tematická oblast: Lidské zdroje a vzdělanost Priority Rozvoj celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji Zvýšení zájmu o technické profese v kraji – podpora technického vzdělávání Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání v regionu v souladu s poptávkou na trhu práce Zpracováním Regionální inovační strategie získal Pardubický kraj strategický materiál k rozvoji svého území založeném na znalostní společnosti. Regionální inovační strategie Pardubického kraje vychází z aktualizovaného Programu rozvoje Pardubického kraje ve kterém byla definována jeho strategická vize. Zároveň je v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Severovýchod. Strategický cíl Regionální inovační strategie Pardubického kraje je v souladu s globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod2 i se strategickou vizí aktualizovaného Programu rozvoje Pardubického kraje a zároveň na ne navazuje: „Dosažení kvality života obyvatel regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy prostřednictvím zvýšení jeho konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice“ Regionální inovační strategie je rozdělena do dvou tematických oblastí: „Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál a inovace“ a „Lidské zdroje a vzdělanost“ a vychází z analytické části dokumentu včetně SWOT analýzy pro obě tematické oblasti. Na základě zjištěných informací byly definovány aktivity, opatření a priority: Rozvoj celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji Mezi hlavní úkoly patří především zvýšení investic do lidských zdrojů; zvýšení vzdělanosti obyvatelstva; proměna škol a vzdělávacích center ve víceúčelová všem přístupná vzdělávací střediska připojená na internet; podpora celoživotního učení a také podpora mobility studentu a učitelů. Jednou z priorit a cílů celoživotního vzdělávání a rozvoje dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraje je především sladění vzdělání s trhem práce. V rámci tohoto opatření je nutné klást důraz na posilování a motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání (k průběžnému celoživotnímu učení) a jeho podpory od zaměstnavatelů (velkou roli hraje právě propagace celoživotního vzdělávání samotnými zaměstnavateli). Také nezaměstnaní by měli být ze strany úřadu práce motivováni k dalšímu vzdělávání. Zvýšení zájmu o technické profese v kraji – podpora technického vzdělávání Hlavním problémem v nabídce absolventu škol pro trh práce v Pardubickém kraji je nadbytek absolventu ekonomických maturitních studijních oboru a nedostatek absolventu technických učebních oboru. Ekonomika Pardubického kraje se opírá právě o technické obory, ale zájem žáku o studium na školách technického zaměření je nedostatečný. Proto je nutné iniciovat ze strany veřejné správy, škol a podniku rozvoj technického školství a k tomu získat příslušné odborníky k výuce a partnery k financování. Je třeba výrazně zlepšit informovanost rodičů o technických oborech, možnostech studia i možnostech dalšího profesního uplatnění dětí v Pardubickém kraji, které přinese perspektivní zaměstnání a výhodné platové podmínky. Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání v regionu v souladu s poptávkou na trhu práce Systém vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji je charakteristický nedostatečným propojením nabídky a odpovídající struktury vzdělávacích programu a kurzu, na základe kterých by bylo možné získat využitelné znalosti a dovednosti podle potřeb firemní sféry a trhu práce. Hlavním cílem tohoto navrženého opatření je vytvořit v Pardubickém kraji takové prostředí, které bude rozvíjet spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky. Toto opatření povede k tomu, aby byly sestavovány takové učební plány, jež budou brát aktivní ohled na potřeby výrobní praxe, dále k tomu, aby docházelo k lepšímu propojení teorie s aktuální praxí, a aby docházelo k neustálé informovanosti všech subjektu o vývoji situace na trhu práce, ve školství a v podnikání.

12 Realizované projekty v oblasti dalšího profesního vzdělávání
Projekt UNIV (systémový projekt) Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací Závěrem bych chtěl přinést stručnou informaci o vybraných projektech realizovaných v oblasti dalšího profesního vzdělávání Projekt UNIV (systémový projekt) Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání v ČR prostřednictvím zapojení SŠ a VOŠ do jeho realizace, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o mechanismy umožňující uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Projekt je realizovaný v osmi krajích ČR a je zaměřen na Uznání neformálního vzdělávání a informálního učení v síti škol poskytujících vzdělávací služby dospělým. Síť škol pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací Cílem projektu je podpora rozvoje dalšího vzdělávání dospělých realizovaného středními a vyššími odbornými školami, rozšíření nabídky programů dalšího vzdělávání a zvýšení počtu poskytovatelů dalšího vzdělávání.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice)"

Podobné prezentace


Reklamy Google