Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF V ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF V ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 ESF V ČR 2007-2013 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ESF V ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jana Kouřilová Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Schválen Evropskou komisí Vícecílový OP (Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Řídící orgán: MŠMT Zprostředkující subjekt: kraje Financován z ESF Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VK vymezuje priority pro podporu vzdělávání z Evropského sociálního fondu v období Při tvorbě OP VK byly zohledněny relevantní dokumenty EU. OP VK byl vypracován zejména ve vazbě na Národní strategický referenční rámec České republiky, na Národní program reforem , Strategii hospodářského růstu a s využitím a ve vazbě na klíčové strategické dokumenty v oblasti školství (Bílá kniha). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Obsah OP VK: Úvod Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání Strategie OP VK Prioritní osy a indikátory Implementace OP VK Přílohy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání
Analýza zahrnuje normativní rámec vzdělávání v ČR, demografickou strukturu populace, systém vzdělávání, vzdělávání a konkurenceschopnost a zkušenosti z minulého období, je zakončena SWOT analýzou, z níž vyplývají zásadní problémy v této oblasti. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 SWOT analýza OP VK Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 SWOT analýza – slabé stránky
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 SWOT analýza – příležitosti
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 SWOT analýza – hrozby Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Strategie OP VK Z hlediska dlouhodobé konkurenceschopnosti je nezbytné, aby ČR systematicky rozvíjela kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní sílu. Uplatnění na trhu práce závisí především na úrovni vzdělání, na kvalifikaci a ochotě dále se učit a rekvalifikovat. „Ve srovnání se zkráceným programovým obdobím bude v letech věnována větší pozornost přechodu jedince ze světa školy do světa práce s tím, že snahou bude rovněž sledovat trendy a budoucí potřeby trhu práce a v návaznosti na ně tvořit a upravovat vzdělávací programy škol.“ V rámci realizace OP VK bude přihlíženo ke stupni rozvoje jednotlivých regionů a k potřebě podpory v dané oblasti vzdělávání. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Globálním cílem OP VK 2007-2013 je
Strategie OP LZZ Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Strategie OP VK - specifické cíle:
Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Strategie OP VK - schéma:
Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (bez HMP) Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (bez HMP) Prioritní osa 3 Další vzdělávání (bez HMP) Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení (včetně HMP) Zdroj: Prezentace MŠMT k OP VK, dostupné on-line na OP VK je vícecílový program 13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 OP VK - finance Zdroj: Prezentace MŠMT k OP VK, dostupné on-line na 14 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Příjemci podpory (např.) Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže 15 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.) Vyšší odborné školy Vysoké školy (všechny typy); Veřejné výzkumné instituce ; Kraje, města a obce Zdravotnická zařízení; Nestátní neziskové organizace 16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Prioritní osa 3: Další vzdělávání
Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávací instituce Vysoké školy Nestátní neziskové organizace 17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblasti podpory 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání Příjemci podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce 18 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 18

19 Prioritní osy 5a a 5b: Technická pomoc
Cílem těchto prioritních os je podpora efektivního řízení a implementace OP VK. V rámci této prioritní osy budou financovány především aktivity, které podporují řízení, implementaci, kontrolu, monitorování, hodnocení a publicitu OP VK PO 5a - regiony cíle Konvergence. PO 5b – regiony cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. . 19 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 19

20 Typy projektů Individuální projekty (IP) (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)
národní (IPn) ostatní (IPo) připravuje MŠMT připravují a realizují jiné na celonárodní úrovni instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (GG) (v Prioritní ose 1 a 3) grantové projekty (GP) vyhlašovatelem a správcem je kraj realizátorem jsou např. školy, školská zařízení na regionální úrovni Zdroj: Prezentace MŠMT k OP VK, dostupné on-line na 20 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Monitorovací indikátory – indikátory kontextu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Monitorovací indikátory – indikátory kontextu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Monitorovací indikátory – indikátory kontextu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 OP VK – monitorovací indikátory OP
Monitorovací ukazatele OP jsou určeny na 3 úrovních 1. Indikátory výstupů 2. Indikátory výsledků 3. Indikátory dopadů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Indikátory výstupů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Indikátory výsledků Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Indikátory výsledků Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Indikátory dopadů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 Implementační struktura OP VK
Řídící orgán MŠMT MF AO Monitorovací výbor OP VK Příjemce (GP) (Ipo) (Ipn) Zprostředkující subjekty (Kraje) GG PCO Ministerstvo financí (MF) Platební a certifikační orgán (PCO) Auditní orgán (AO) Monitorovací výbor OP VK vrcholný dohled nad realizací programu, zastoupení partnerů MŠMT Řídící orgán programu plná odpovědnost za realizaci programu 13 krajů ČR zprostředkující subjekty, odpovědnost za část OP VK, která na ně byla delegována ________________________________________________ Žadatel = subjekt, který připravuje projekt a uchází se o finanční podporu z OP VK Příjemce = subjekt, jehož projekt byl schválen a je realizován s podporou OP VK Zdroj: Prezentace MŠMT k OP VK, dostupné on-line na 29 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 29

30 Řídícím orgánem jsou vykonávány následující evaluace:
Evaluace OP VK Řídícím orgánem jsou vykonávány následující evaluace: • ex-ante evaluace; • on-going evaluace; • ad-hoc evaluace. Pracovní skupina pro evaluaci – zástupci: • řídícího orgánu; • zprostředkujícího subjektu; • Národního orgánu pro koordinaci; Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 Děkuji za pozornost. Dotazy ?
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "ESF V ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google