Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Veřejné projednání květen 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Veřejné projednání květen 2006."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Veřejné projednání květen 2006

2 Program projednání  Příprava OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK)  Priority programu  Implementace  Finanční alokace  Ex-ante hodnocení  Diskuse

3

4 Programové období 2007-13  Návaznost na zkrácené období 2004-6  finanční alokace pro ČR z fondů EU:26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč  Ministerstvo pro místní rozvoj - hlavní koordinátor  Tvorba programových dokumentů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc  2 operační programy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (tj. celkem 15% veškeré pomoci pro ČR; cca 132 mld.Kč)

5 Operační programy ČR pro období 2007-2013 1.Operační programy pro cíl Konvergence –7 regionálních OP (ERDF) –8 sektorových OP (6 ERDF + 2 ESF) 2.Operační programy pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost regionu NUTS II, hl. m. Praha - 2 programy (1 ERDF + 1 ESF) 3.Operační programy pro cíl Evropská územní spolupráce - 5 programů Celkem 22 OP

6 Operační programy 2007-13 1)Sektorové OP •OP Životní prostředí (MŽP) •OP Doprava (MD) •OP Podnikání a inovace (MPO) •OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) •OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) •OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) •Integrovaný OP (MMR) •OP Technická pomoc (MMR) 2)Regionální OP •Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko •Praha Adaptabilita, Praha Konkurenceschopnost 3)OP přeshraniční spolupráce (5 programů)

7 Základní informace o OP VK  Tvorba: •na principu partnerství •při respektování nařízení a dokumentů Evropské komise •při respektování vyšších programových dokumentů (Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec) •na základě národních a evropských strategických dokumentů ve vazbě na ostatní operační programy •na principu partnerství  schvalován vládou ČR  schvalován Evropskou komisí  realizace: 1.1. 2007 - 31.12. 2013, resp.2015

8 Obsahová struktura  Úvod  Současná ekonomická a sociální situace v oblasti vzdělávání  Strategie  Priority a indikátory  Realizační část OP  Finanční zajištění

9 Členění/terminologie Globální cíl Specifický cíl cílSpecifickýcílSpecifickýcíl PrioritaPrioritaPriorita Oblasti podpory AktivityAktivityAktivity

10 Globální cíl Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

11 Priority Priorita 1 Modernizace počátečního vzdělávání Priorita 2 Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje Priorita 3 Rozvoj dalšího vzdělávání Priorita 4 Technická asistence

12 Priorita 1 Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání Oblasti podpory: 1.1.Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2.Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3.Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

13 Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1.1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání  Vytváření podmínek pro komplexní metodickou podporu tvorby vzdělávacích programů a jejich inovaci  Všestranná podpora postupné implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe škol  Zavádění metod, forem a činností, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí  Rozvoj sociálního partnerství škol - rozvoj mezi institucemi škol navzájem a mezi školami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání a trhu práce

14 Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1.1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů u zaměstnavatelů)  Vytvoření komunikační a informační sítě v počátečním vzdělávání.  Konzultační a poradenská činnost v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kurikulární reformy  Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality  Kariérové poradenství  Podpora informačních center ve školách

15 Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1.2. Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími podmínkami  Uplatňování a zlepšování forem a metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání včetně tvorby individuálních vzdělávacích programů  Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér, bránících rovnému přístupu ke vzdělávání  Propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb  Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit  Změna role poradenských center

16 Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů  Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, související se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání  Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky

17 Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Poradenský a informační systém pro oblast dalšího vzdělávání - služba portálu  Zvýšení dostupnosti a kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol  Návrh systému kariérního růstu pedagogických pracovníků v návaznosti na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zavádění komplexních přístupů k řízení a rozvoji pedagogických pracovníků ve školství (rozvoj, motivace, odměňování, hodnocení, komunikace atd.)

18 Příjemci podpory v Prioritě 1  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje  Města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

19 Priorita 2 Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání Oblasti podpory: 2.1.Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.2.Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2.3.Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje 2.4.Podpora partnerství a sítí

20 Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2.1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání  Inovace vzdělávacích programů  Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia  Tvorba a modernizace programů reagujících na poptávku trhu práce  Rozšíření výuky v cizích jazycích  Rozšíření výchovy k podnikatelství  Zapojení partnerů do tvorby studijních programů

21 Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2.1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání  Inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce  Praxe a stáže studentů VOŠ u zaměstnavatelů  Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality.  Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ  Podpora spolupráce VOŠ se základními a středními školami za účelem motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů

22 Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2.2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání  Inovace studijních programů  Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia  Tvorba programů reagujících na poptávku trhu práce  Rozšíření výuky v cizích jazycích  Rozšíření výchovy k podnikatelství  Zapojení partnerů do tvorby studijních programů

23  Další vzdělávání akademických a řídících pracovníků  Podpora praxí a stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů  Spolupráce vysokých škol ze základními a středními školami za účelem motivace žáků a jejich přípravě ke studiu technických a přírodovědných oborů  Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality  Tvorba, zavádění a realizace systému monitoringu potřeb trhu práce Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2.2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání

24 Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2.3. Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje  Další vzdělávání a trénink pracovníků výzkumu a vývoje  Zlepšení podmínek pracovníků výzkumu a vývoje  Podpora kvalitních týmů výzkumu a vývoje  Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí  Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků  Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí

25 Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2.4. Podpora partnerství a sítí  Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem  Stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru  Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání určených pro veřejnost a podnikatelský sektor  Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků  Motivace a realizace odborné a výzkumné činnosti mládeže

26 Příjemci podpory v Prioritě 2  Vysoké školy (všechny typy)  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje  Města a obce  Školy a školská zařízení  Zdravotnická zařízení  Vědecké a výzkumné instituce  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

27 Priorita 3 Priorita 3:Rozvoj dalšího vzdělávání Oblasti podpory: 3.1.Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání 3.2.Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru 3.3.Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb 3.4Podpora individuálního dalšího vzdělávání

28 Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3.1. Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání  Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR  Vybudování jednotlivých složek systému dalšího vzdělávání, tj. institucionálních, procesních atd.  Vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání  Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání  Inovace a zvýšení efektivity podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např. poradenství, informační systémy)  Rozvoj a využití NSK

29 Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3.2. Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru  Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí  Vytváření vzdělávacích modulů  Stimulace spolupráce podnikatelských subjektů a vzdělávacích organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání.  Poskytování poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání).

30  Poskytování podpory při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů v podnikatelském sektoru.  Zvýšení kvality a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod. Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3.2. Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru

31 Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3.3. Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb  Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí  Vytváření vzdělávacích modulů  Vzdělávání lektorů a managerů (v organizacích působících v oblasti dalšího vzdělávání)  Rozvoj a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství ve specifických oborech jako jsou např. oblast životního prostředí, zdravotnictví a cestovního ruchu

32  Poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání)  Poskytování podpory při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů  Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod. Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3.3. Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb

33 Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3.4 Podpora individuálního dalšího vzdělávání  Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí  Vytváření vzdělávacích modulů  Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

34 Příjemci podpory v Prioritě 3  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Města a obce  Zdravotnická zařízení

35 Řízení OP VK Řídící orgán MŠMTMonitorovacívýbor Zprostředkujícísubjekt Ministerstvo financí Platební orgán Interní audit příjemce příjemce příjemce Financující útvar

36 Typy operací/projektů  Individuální projekt (resp.systémový)  Grantové schéma

37 Indikativní finanční alokace  1 811,8 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%)  Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2,13 MLD €, tj. cca 61,79 mld. Kč

38 Finanční alokace na priority

39 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor pro záležitosti Evropské unie  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz  www.msmt.cz, odkaz Evropský sociální fondwww.msmt.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Veřejné projednání květen 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google