Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013
Mgr. Šárka Glatzelová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR , Liberec

2 Program Programové období 2007-2013
Operační programy v ČR Novinky v období OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Co bude podporováno Pro koho je pomoc určena Realizace programu (implementace) Podmínky a pravidla realizace Finanční prostředky Vyjednávání s EK a časový rámec Dotazník absorpční kapacity

3 Programové období 2007-13 návaznost na zkrácené období 2004-2006
finanční alokace pro ČR z fondů EU 26,6 mld. € (tj. 774 mld. Kč) hlavní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ( koordinace tvorby operačních programů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc Přehled OP: OP Životní prostředí OP Doprava OP Vzdělávání (ESF) OP Zaměstnanost (ESF) OP Podnikání a konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj, inovace (ERDF) OP Integrovaný operační program OP Technická pomoc Regionální operační programy OP Praha – Adaptabilita (ESF) OP Praha – Konkurenceschopnost celkem v ČR připraveno 18 OP (tématické a regionální) z toho 2 operační programy pro MŠMT (tj. celkem 15% celkové alokace pro ČR; cca 132 mld.Kč)

4 Operační programy 2007-2013 v ČR
Cíl Konvergence Tématické operační programy OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP Podnikání a inovace (ERDF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) OP Doprava (ERDF + FS) Integrovaný operační program (ERDF) Regionální operační programy ROP NUTS II (7 OP - ERDF) Technická pomoc (ERDF) Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) OP Praha Adaptabilita (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF) Modře označeny programy ESF VK – MŠMT LZZ –MPSV Adaptabilita Praha – Magistrát ml.m.Prahy Další možnosti jak čerpat peníze ze SF V mnoha programech je škola cílovkou

5 ESF OPPA OPVK OPLZZ Systémáky OPVK i Praha Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha Cíl „Evropská územní spolupráce“ – vybraná území

6 Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR
celková alokace SF pro ČR na období 2007 – ,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč Z toto více než 14% na ESF: MŠMT 2007 – 2013 – OP VK mil. € (2 151 mil. € včetně SR) MPSV 2007 – 2013 – OP LZZ mil. € (2 161 mil. € včetně SR) Praha 2007 – 2013 – OP PA mil. € (127 mil. € včetně SR) Posílení ERDF – infrastruktury, snížení ESF, v Evropě standardně ESF tvoří 17% celkové alokace nové členské země méně (větší území zasaženo cílem Konvergence) Irsko – výjimka cca 1/3 rozpočtu je ESF Roční rozpočet SF pro ČR je 4 x vyšší než ve stávajícím období.

7 Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 1)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, EFS a FS Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o ERDF Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o ESF Nové období Reforma – strategický přístup – Lisabonské cíle Koncentrace prostředků Zjednodušení – méně cílů – méně fondů / jednodušší programování / pružnější řízení Decentralizace - významná role člen.států, regionálních a místních institucí Posun k významu užívání prostředků EU Hesla INOVACE ADICIONALITA – důraz na přidanou hodnotu ADAPTABILITA – investice do připravenosti lidí, aby si sami chtěli práci udržet; předvídání a pozitivní zvládání změn prostřednictvím organizace práce, rozpoznání budoucích potřeb v oblasti dovedností; strategie celoživotního učení, IT dovedností, řízení a podpora podnikání UPLATNITELNOST na trhu práce – boj s diskriminací UDRŽITELNÝ ROZVOJ Cíle Konvergence – podpora růstu a vytváření pracovních míst nejméně rozvinutých členských státech a regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – pomoc regionům a lidem předvídat a reagovat na změny Územní spolupráce – podpora vytváření integrace evropského řízení ESF – (Lisabonské cíle) důraz na posílení zaměstnanosti, propojení s prioritami sociální inkluze, rosazování cílů EU ve vzdělávání a odborné přípravě, udržitelný růst prostřednictvím investic do lidského kapitálu.

8 Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 2)
Spolufinancování z národních zdrojů v průměru 15 % Křížové financování ESF/ERDF Nákup vybavení (počítače, kancelářská technika) nad ,- Kč, nábytku, automobilů nejsou způsobilými výdaji z ESF - toto lze pouze v rámci křížového financování (ERDF) – nebo formou odpisů Zvýšení podpory de-minimis na EUR Problémy ze současného období - monitorovací systém - tvorba projektu – projektová žádost - legislativní nedostatky – partnerství - finanční toky - hodnocení projektů - certifikace vyškolených hodnotitelů - centrální databáze Pravidla N+3 až do roku 2010, následně N+2

9 Novinky pro 2007-2013 (terminologie)
2004 – 2006 2007 – 2013 Priorita Prioritní osa Opatření Oblast podpory Grantové schéma Globální grant Projekt (národní, systémový) Individuální projekt Konečný příjemce/uživatel Příjemce

10 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) Tvorba: na principu partnerství při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy schválen vládou ČR v listopadu 2006 schvalován Evropskou komisí realizace: do , resp.2015 podrobnější rozpracování aktivit v Prováděcím dokumentu Definice ESF: Jeden ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž společným cílem je snížení rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony EU. Finanční nástroj EU pro investice do rozvoje lidských zdrojů, prostřednictvím podpory zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání a rovných příležitostí Ex-ante hodnocení Dokumenty národní a strategické Lisabonská strategie Národní Lisabonský program (Národní program reforem ČR) Strategie hospodářského růstu Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

11 Finanční alokace OP VK 1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2.151,4 mil. €, tj. cca 60,240 mld. Kč

12 Finanční alokace na Prioritní osy
P1 – 720,09 mil. EUR = cca 20,163 mld. Kč P2 – 737,1 mil. EUR = cca 20,639 mld. Kč P3 – 341,05 mil. EUR = cca 9,549 mld.Kč P4 – 267,16 mil.EUR = cca 7,480 mld.Kč

13 Postup vyjednávání s Evropskou komisí
Předložení OP VK Evropské komisi – Vyjednávání OP VK – od května 2007 Předpoklad dokončení vyjednávání o OP VK – červen, max. září Vyhlášení OP VK a prvních výzev – září/říjen 2007

14 Struktura OP VK Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT Strategie OP VK Prioritní osy a indikátory Implementace programu Finanční ustanovení Stejná struktura všech OP Analýza – současný stav jednotlivých úrovní vzdělávání, základ pro stanovení strategie a vytyčení priorit, na něž budou alokovány finanční prostředky Horizontální témata – rovné příležitosti a udržitelný rozvoj Strategie OP VK: z hlediska konkurenceschopnosti ČR je třeba dlouhodobý rozvoj kvalifikované, adaptabilní a mobilní pracovní síly vybudování kvalitního, moderního a flexibilního systému vzdělávání Ukázat oba programy

15 Logo – symbolika rozvoje a zvyšování kvality vzdělávání
Globální cíl( výklad): rozvoj vzdělanostní společnosti tak, aby byla posílena konkurenceschopnost ČR. ¨Konkurenceschopnost bude posílena prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV.

16 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Prostřednictvím rozvoje systému celoživotního učení vytvoření kvalitního systému počátečního vzdělávání podporujícího naplňování cílů prioritní osy 1, v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje realizovat inovace vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností a dále k vytvoření systému, který by umožňoval vytvoření komplexního a efektivního systému podporujícího inovační proces jako celek a v oblasti DV vytvoření základních systémových opatření pro existenci fungujícího systému dalšího vzdělávání jakožto nedílné součásti celož. učení. Cíle a prioritní osy nového programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zahrnují podporu rozvoje systému pro celou zemi, implementaci systémových změn, podporu vzdělávacích organizací při tvorbě nových vzdělávacích programů i při školení vlastních pracovníků, podporu jednotlivých občanů na území cíle Konvergence.

17 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.1 tvorba školních vzd.programů a jejich inovace a zavádění do praxe škol zavádění metod a org.forem vedoucích k rozvoji klíčových dovedností žáků (tvořivost, práce s informacemi…) – důraz na mezipředmětové vazby rozšíření výuky cizích jazyků, zvyšování kvality cizích jazyků Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků ze zemí EU využívání ICT rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností partnerství škol – síťování – výměna zkušeností – spolupráce škol s aktéry na trhu práce – spolupráce škol na rozvoji obcí a regionů kariérové poradenství zvyšování kvality práce ČŠI 1.2 metody a org.formy podporující rovný přístup ke vzděl. Tvorba individuálních vzděl.programů – využití ICT a e-learningu Kompetence pedag.pracovníků – odstraňování bariér Asistenční služby pro žáky – poradenství Včasná péče o děti ze sociokult.znev.prostředí Vzdělávání cizinců Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání a neformální vzdělávání Předčasné opouštění vzd.systému – záchytné sítě 1.3. DV ped.prac. s důrazem na realizaci kurikul.reformy, jazykové vzděl. A ICT ve výuce Zahraniční stáže a odbor.praxe Metodická podpora výuky cizích jazyků; zahraniční certifikace učitelů cizích jazyků Zvyšování kompetencí řídících pracovníků (v oblasti řízení a personální politiky)

18 Příklady projektů 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy) Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustily Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy

19 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace v oblasti odborných, pedagogických, manažerských dovedností Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce

20 Příjemci podpory v Prioritní ose 1
Ústřední orgány státní správy Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Nestátní neziskové organizace Profesní organizace zaměstnavatelů Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové Zaměstnavatelé Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže Příjemci musí mít právní subjektivitu a sídlo v ČR nebo musí být organizační složkou státu

21 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Modernizace vz. a studijních programů Modernizace kombinované a distanční formy studia Rozšíření výuky cizích jazyků, vých.k podnikatelství Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů DV akadem, řídících a admin.pracovníků Spolupráce s ostatními typy škol, se zahr. institucemi, 2.3 DV prac. VaV Vytváření kvalitních týmů Podpora zapojení do mezinár.projektů Podpora mobility prac. 2.4 Stáže studentů, pedag. a věd.prac. v soukr. i veřejném sektoru Spolupráce institucí terc., soukr. a veřej.sektoru na tvorbě a realizaci studij.programů Spolupráce se zahran.vzděl.institucemi

22 Příklady projektů 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Inovace studijních programů Modernizace kombinované a distanční formy studia Rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů

23 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Vytváření kvalitních týmů Podpora zapojení do mezinárodních projektů a podpora mobility pracovníků 2.4 Partnerství a sítě Spolupráce institucí terciárního, soukromého a veřejného sektoru na tvorbě a realizaci studijních programů Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi Stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníků v soukromém i veřejném sektoru

24 Příjemci podpory v Prioritní ose 2
Vysoké školy (všechny typy) Vyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centra Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Zdravotnická zařízení Nestátní neziskové organizace Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Příjemci musí mít právní subjektivitu a sídlo v ČR nebo musí být organizační složkou státu

25 Další vzdělávání Prioritní osa 3 Oblasti podpory:
3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.1 Komplexní systém DV v ČR Mechanismy pro propojení systémů poč. a DV Tvorba podpůrných systémů pro DV Systém hodnocení kvality poskytovaného DV Systém uznávání výsledků předchozího učení Ověřování výsl.DV na celostátní a krajské úrovni ve šk. systému 3.2 Podpora vzděl.občanů v obecných a odbor.kompetencích Jazyky, ICT, podnikatelství 3.3 Rozvoj vzděl.programů pro vzděl.dospělých Vzděl. Pedagogů, lektorů, řídících prac. škol a vzděl.institucí Rozvoj partnerství a sítí

26 Příklady projektů 3.1 Individuální další vzdělávání
Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb Schéma financování jazykového a ICT vzdělávání pro všechny 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod

27 Příjemci podpory v Prioritní ose 3
Ústřední orgány státní správy Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Instituce terciárního vzdělávání Nestátní neziskové organizace Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

28 Systémový rámec celoživotního učení
Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání 4.2 Návrh a implementace Optim.systému financování terc.vzd. Systému podpory podnikání Systému hodnocení kvality terc.vzd. a VaV Systému účinné podpory tech. a přírodov. oborů 4.3 Komplexní systém DV v ČR Mechanismy pro propojení systémů poč. a DV Tvorba podpůrných systémů pro DV Systém hodnocení kvality poskytovaného DV Systém uznávání výsledků předchozího učení Ověřování výsl.DV na celostátní a krajské úrovni ve šk. systému

29 Příklady projektů 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
Tvorba zavádění systému řízení kvality a metod evaluace a autoevaluace 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání Vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení

30 Příjemce podpory v Prioritní ose 4
Ústřední orgány státní správy Příjemci musí mít právní subjektivitu a sídlo v ČR nebo musí být organizační složkou státu

31 Typy projektů Individuální projekty Globální granty
(v Prioritní ose 1, 2, 3, 4) Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (v Prioritní ose 1 a 3) vyhlašovatelem a správcem GG je kraj kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT

32 Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů
Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt CERA CERA – Czech Education and Research Agency Agentura na podporu vzdělávání a vědy Od 1.7. – útvar MŠMT Od přímořízená organizace ZS – vyhlašuje výzvy, vybírá projekty, provádí kontrolu žádostí, sbírá monitorovací zprávy, konzultuje, provádí poradenství ŘO – schvaluje (výběr i peníze) – posílá peníze žadatelům Žadatel

33 Schéma předkládání a schvalování grantových projektů
Zprostředkující subjekt Krajský úřad Žadatel Vše kraj Grantový projekt se může vytvářet pouze pro cílové skupiny daného kraje (ne pro lidi z jiných krajů)

34 Podmínky a pravidla pro realizaci programu
Výzvy k předkládání projektů (2.pol.2007) Příručka pro žadatele OP VK Příručka pro příjemce Posloupnost a fce dokumentů: OP Prováděcí dokument: Konkretizuje zaměření a mechanismy podpory v jednotlivých oblastech podpor Prováděcí manuály: Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům programu)

35 Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty
Projektová přihláška - formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit 7+). - předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a odeslání žádosti) a 1x v listinné podobě (na adresu ZS).

36 Oprávněnost žadatele Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky: mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy) být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník

37 Partnerství Skupina dvou a více subjektů, které si vybraly jeden druhého za účelem spolupráce při dosahování cílů projektu A) obecné (podpůrné konzultace před a při přípravě projektu) B) projektové (na smluvním základě se podílejí na přípravě a realizaci projektu)

38 Projektové partnerství
partneři jsou uvedeni v projektové žádosti partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel žadatel je příjemce dotace žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu)

39 Partner společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost) jeho role má neziskový charakter bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze) Dodavatel role v projektu je pouze podpůrná výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách poskytuje žadateli službu

40 Kraje a obce – výjimka zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 128/2000 Sb., o obcích, 129/2000 Sb., o krajích kraj či obec mohou mít partnery s finančním plněním (školy, školská zařízení…)

41 Finanční limity pro jednotlivé projekty
grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3) Minimální částka pro jeden projekt bude Kč Maximální částka bude stanovena ve výzvě individuální projekty (Prioritní osa 1, 3 a 4) Minimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvě individuální projekty (Prioritní osa 2) Oblast podpory min. částka Kč - max. částka Kč Oblast podpory min. částka Kč - max. částka Kč – 20 mil. Kč Oblast podpory min. částka Kč - max. částka Kč Oblast podpory min. částka Kč - max. částka Kč

42 Kritéria výběru Hlavní kritéria formálního hodnocení
kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu; dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; oprávněnost žadatele a činností; způsobilé výdaje; přiměřenost a správnost rozpočtu

43 Věcná kritéria 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (subkritéria 1-3)

44 Proces výběru – 1. část akce
Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání Vyhlášení výzvy Ukončení výzvy /uzávěrka příjmu žádostí/ + 30 (6 týdnů) Formální hodnocení (od registrace) - vyzvání žadatelů k doplnění údajů - doručení přepracovaných žádostí od doručení Vyrozumění neúspěšných do 5 pracovních dnů (včetně žadatelů, kteří ve stanovené lhůtě neupravili formální nedostatky) + 10 Ihned po zjištění nedostatků +5 +10 55 Věcné hodnocení (včetně zaslání podkladů hodnotitelům a výběrové komisi) + 30 85 Výběrová komise (studium podkladů i výběr) + 20 105

45 Individuální projekty
Grantové projekty Schválení žádostí orgány kraje (na nejbližším zasedání) Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca do 30 dnů) Celý proces od vyhlášení výzvy Cca 7 měsíců Individuální projekty Schválení žádostí ŘO Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca do 30 dnů) Celý proces od vyhlášení výzvy Cca 7 měsíců

46 Způsobilé výdaje takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu) takové výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (zpravidla od den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. Dodržení těchto principů pomohou zajistit limity zejména v oblasti osobních a režijních výdajů a výdajů na nákup zařízení (podrobně budou stanoveny v Příručce pro příjemce) Viz přiložený materiál Nezpůsobilé výdaje (podle Nařízení Rady (ES) 1081/2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu) DPH s nárokem na odpočet úroky z úvěrů nákup nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků (u tohoto majetku lze zahrnout do způsobilých výdajů odpisové náklady, pokud na jeho pořízení nebyly využity veřejné příspěvky) ERDF Nehmotný majetek – nespadá do kříž. fin. Hmotný majetek – lze-li odepsat – nespadá do kříž.fin. - nelze-li odepsat – spadá do KF

47 Rozpočet předpokládaných způsobilých výdajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude obsahovat:
osobní výdaje související s realizací projektu (zejména mzdové náklady, a to ve výši hrazené zaměstnavatelem – tj. včetně odvodů 26 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění) cestovní náhrady související s realizací projektu zařízení související s realizací projektu (dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, operativní leasing, daňové odpisy) náklady na provoz kanceláře (režijní výdaje, ostatní výdaje – administrativní výdaje, provoz vozidla) nákup služeb souvisejících s realizací projektu přímá podpora (mzdové příspěvky zaměstnavateli pro pracovníka v době jeho účasti na dalším vzdělávání) DPH, pokud u ní nevzniká nárok na odpočet Leasing – operativní je způsobilý vždy finanční – způsobilý, pokud je způsobilý předmět nájmu (např. finanční leasing vozidla není způsobilý)

48 Křížové financování Obecně: Pro OP VK:
Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF. Pro OP VK: Křížové financování může být použito, je-li to účelné, na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků, avšak pouze v situaci, kdy si příjemce nemůže uplatnit odpisové náklady ve smyslu čl. 11, odst. 3c Nařízení Rady (ES) 1081/2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.

49 Pravidla realizace Monitorovací zprávy
Plnění monitorovacích indikátorů Průběžné žádosti o platby Kontroly na místě Publicita projektu Archivace (10 let po ukončení programu)

50 Kontakty a další informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor programů ESF možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF (odkaz Evropská unie a ESF)

51 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google