Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Povinné přílohy žádosti Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Povinné přílohy žádosti Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Povinné přílohy žádosti Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

2 Předkládání žádostí Obálka s žádostí musí obsahovat: 3 x tištěnou verzi žádosti (tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen a poslední strana podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem); 1 x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti; 2 x povinné přílohy žádosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

3 Povinné přílohy žádosti -počet: 2 x (tj. originál / ověřená kopie + prostá kopie) – výjimka formulář ISPROFIN 3 x originál; -jednotlivé přílohy musí být očíslované a seřazené podle seznamu příloh v žádosti; -pevně spojené; -pokud některá z povinných příloh není pro projekt relevantní, uvede žadatel na zvláštní list tuto informaci: „příloha není pro projekt relevantní“ Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí a) Čestné prohlášení o beztrestnosti (Elza) Hl. m. Praha – nedokládá b) Doklady o právní subjektivitě žadatele Hl. m. Praha a městská část – doklad o přidělení IČO; Organizace zřízená či založená hl. m. Prahou a MČ – výpis z Obchodního rejstříku, zřizovací listina, statut, doklad o přidělení IČO; NNO – výpis z Obchodního rejstříku, z Nadačního rejstříku, popř. z jiného rejstříku, zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci a doklad o přidělení IČ; Podnikající FO a PO – výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, příp. ověřené osvědčení o podnikání dle zvláštního předpisu. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí c) Územní rozhodnutí d) Projektová dokumentace – popis situace se zakreslením zamýšlené stavby a její umístění, popis stavby a stavebních úprav, půdorysy, řezy; u neinvestičních projektů popis záměru e) Podrobný rozpočet projektu – dle předepsaného formuláře, příp. podrobné rozpočty jednotlivých aktivit projektu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí f) Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy žadatele nebo vlastníka a pak příp. smlouvu o pronájmu nejméně na dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování a souhlas vlastníka, písemný souhlas zřizovatele u organizací zřizovaných hl. m. Prahou nebo městskými částmi, doklad o zřízení věcného břemene g) Doklad o partnerství Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí h) Stanovisko k posouzení vlivu projektu na ŽP EIA – zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP; Pokyn č. 3/2004 vydaný dne 4.6.2004 Ministerstvem ŽP; Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programů SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP NATURA 2000 – potvrzení o provedení hodnocení podle § 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění zák. 218/2004 Sb. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí i) Podklady pro posouzení finančního zdraví Hl. m. Praha a organizace zřízená hl. m. Prahou nebo MČ nedokládá žádnou přílohu; Organizace založená hl. m. Prahou a MČ - daňová přiznání za poslední tři uzavřené roky; MČ - doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok; Podnikající FO a PO, NNO – daňová přiznání za poslední tři uzavřené roky. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí j) Formuláře ISPROFIN v rozsahu RA 80 až RA 82 3 x originál (připojeny k Elze) k) Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (Elza) l) Příslib kofinancování z rozpočtu městské části m) Příslib kofinancování ze státních fondů n) Čestné prohlášení o bezdlužnosti (Elza) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných společně s žádostí o) Logický rámec projektu – dle metodiky Řídicího orgánu p) Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (dle výše celkových nákladů projektu) - do 90 mil. Kč = Studie proveditelnosti; - nad 90 mil. Kč = Základní studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů) q) Seznam příloh (Elza) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Seznam povinných příloh předkládaných nejpozději k podpisu smlouvy a) Stavební povolení b) Smlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady vč. DPH nad 3 mil. EUR c) Smlouva o vedení účtu d) Doklad o zajištění finančního krytí projektu - výpis z účtu žadatele nebo závazný úvěrový příslib banky o financování, příp. úvěrová smlouva Hl. m. Praha a její příspěv. organ. – usnesení ZHMP MČ a její příspěv. organ. – usnesení zastupitelstva MČ Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t ! Magistrát hlavního města Prahy Odbor fondů Evropské unie, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403, 405, 408 Ing. Hana Veselá tel.: 236 002 639 Ing. Johana Chalupová (priorita 1) tel.: 236 002 636 Mgr. Jakub Benda (priorita 1) tel.: 236 002 064 Ing. Martin Škréta (priorita 2) tel.: 236 002 537 Ing. Kateřina Vágnerová (priorita 2) tel.: 236 002 613 E-mail: feu@cityofprague.czfeu@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Povinné přílohy žádosti Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m."

Podobné prezentace


Reklamy Google