Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 30. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 30. října 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 30. října 2013

2 1. Daň z příjmů právnických osob 2. Subjekty daně z příjmů právnických osob 3. Předmět daně z příjmů právnických osob 4. Základ daně z příjmů právnických osob 5. Sazba daně z příjmů právnických osob 6. Splatnost daně z příjmů právnických osob 7. Příklad 8. Společná ustanovení pro daň z příjmů fyzických a právnických osob 9. Příklad Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ◦ část druhá ◦ část třetí  prvky daně z příjmů právnických osob ◦ subjekty ◦ předmět ◦ základ ◦ sazba ◦ (období, výpočet, rozpočtové určení)  správa daně z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  poplatníci (§ 17) ◦ výčet poplatníků – změna od 1. ledna 2014 ◦ daňoví rezidenti České republiky ◦ daňoví nerezidenti ◦ poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a)  plátci (§ 38c) ◦ plátci u daně vybírané zvláštní sazbou daně Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (§ 18 odst.1)  není předmětem (§ 18 odst. 2) ◦ dary a dědictví ◦ spravedlivé zadostiučinění přiznané ESLP ◦ příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku ◦ majetkový prospěch vypůjčitele při výpůjčce  osvobození od daně ◦ § 19, § 19a – osvobození bezúplatných příjmů Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  předmět daně vždy (§ 18 odst. 3, § 18a odst. 2) ◦ příjmy z reklamy ◦ příjmy z členského příspěvku ◦ v podobě úroku ◦ příjmy z nájemného  není předmětem daně (§ 18 odst. 4, § 18a odst. 1) ◦ příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud jsou výdaje vynaložené v souvislosti s touto činností vyšší ◦ dotace ◦ výnosy sdílených daní ◦ příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o církevních restitucích Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  příjmy snížené o výdaje  položky snižující základ daně (§ 20 odst. 8) ◦ hodnota darů bezúplatných plnění  základ daně u veřejně prospěšných poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 7) Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  § 21  poměrná lineární, diferencovaná ◦ 19 % ◦ 5 % ◦ 15 % Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10  § 17a § 21a  kalendářní rok  hospodářský rok  období v případě přeměn  účetní období Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11  daňové přiznání ◦ do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období ◦ do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období  splatnost ◦ ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 135 daňového řádu) ◦ zálohově (§ 38a) Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12 Obecně prospěšná společnost založená za účelem pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti měla ve zdaňovacím období příjmy z této činnosti ve výši 50.000,- Kč a výdaje ve výši 240.000,- Kč, které byly vynaloženy na pořádání uvedených akcí. Obecně prospěšná společnost vlastní nemovitost, kterou pronajímá. Příjmy z nájemného činí 450.000,- Kč ročně. Výdaje na nemovitost činí 200.000,- Kč ročně. Ze státního rozpočtu obdržela o.p.s. dotaci ve výši 50.000,- Kč. Darem obdržela o.p.s. 15.000,- Kč. Kolik bude činit daňová povinnost k dani z příjmu právnických osob? Bude o.p.s. platit daň darovací? Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14 I. Obecná společná ustanovení II. Základ daně z příjmů III. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů IV. Daňové odpisy V. Položky odčitatelné od základu daně VI. Slevy na dani Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  věci (§ 21b) ◦ vymezení hmotné movité věci, obchodní závod, cenné papíry, jednotky, závdavek)  majetková práva (§ 21c) ◦ plnění ze svěřenského fondu, vzájemné darování, nájem a pacht  finanční leasing (§ 21d)  osoby (§ 21e) ◦ banky, stát, manžel a partner, společně hospodařící domácnost Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ◦ věcná souvislost ◦ časová souvislost  účtující poplatník ◦ příjmy = výnosy ◦ výdaje = náklady  ceny sjednané mezi spojenými osobami ◦ kapitálově ◦ jinak Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  § 24 odst. 2 ◦ písm. a) a b) ◦ písm. h) ◦ písm. ch) ◦ písm. i) ◦ písm. j)  § 25 odst. 1 ◦ písm. d) ◦ písm. e) ◦ písm. s) ◦ písm. t) ◦ písm. u)  editační povinnost Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 a) Druhy daňových odpisů b) Odpisy hmotného majetku – základní pojmy c) Odpisové skupiny d) Druhy odpisování Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19 Druhy daňových odpisů hmotného majetku nehmotného majetku

20  hmotný majetek  majetek vyloučený z odpisování  uplatňování odpisů  poloviční výše odpisů  kdo odpisuje – nový pojem odpisovatel  vstupní cena ◦ pořizovací cena ◦ vlastní náklady ◦ reprodukční pořizovací cena  zůstatková cena  zvýšená vstupní cena  zvýšená zůstatková cena Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21 Odpisová skupina Minimální doba odpisování 13 roky 25 let 310 let 420 let 530 let 650 let

22 Druhy odpisování rovnoměrné (lineární) zrychlené (degresivní) časovémimořádné Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23 vstupní cena 100 roční odpisová sazba

24 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24 zvýšená vstupní cena 100 roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu

25 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25 vstupní cena koeficient

26 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26 2 zůstatková cena koeficient počet let, po které bylo odpisováno

27 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27 2 zvýšená zůstatková cena koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu

28 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28 2 zůstatková cena koeficient počet let, po které bylo odpisováno ze zvýšené zůstatkové ceny

29  daňová ztráta  odpočet na podporu výzkumu a vývoje ◦ 100 % nebo 110 % výdajů na realizaci projektu výzkumu a vývoje  odpočet na podporu odborného vzdělávání ◦ odpočet na podporu pořízení majetku ◦ odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30  zaměstnávání zdravotně postižených  investiční pobídky Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31 Poplatník OSVČ zakoupil pro své podnikání počítač za cenu 58.000,- Kč, za dopravu počítače zaplatil poplatník částku 2.000,- Kč. Poplatník provedl v dalším roce modernizaci počítače za cenu 10.000,- Kč, přičemž tuto částku uplatnil jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V 3. roce po zakoupení provedl další modernizaci počítače, opět za 10.000,- Kč, ovšem tentokrát neuplatnil tuto částku jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 1. Určete vstupní cenu počítače. 2. Odpište počítač lineárně i degresivně s použitím co nejvyšších sazeb za co nejkratší dobu bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. 3. Odpište počítač lineárně i degresivně s použitím co nejvyšších sazeb za co nejkratší dobu se zvýšením odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31

32 LineárněDegresivně 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32

33 LineárněDegresivně 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D. 33

34 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 34 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení JUDr. Radim Boháč Ph.D.


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 30. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google