Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU 2014 Dopady změn v daních z příjmů platných od 1.ledna 2014 na činnost sportovních svazů a organizací Jiří Topinka člen ekonomické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU 2014 Dopady změn v daních z příjmů platných od 1.ledna 2014 na činnost sportovních svazů a organizací Jiří Topinka člen ekonomické."— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU 2014 Dopady změn v daních z příjmů platných od 1.ledna 2014 na činnost sportovních svazů a organizací Jiří Topinka člen ekonomické komise ČOV a daňový poradce

2 Nová legislativa od roku 2014 Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník (nový občanský zákoník) Novela zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů provedená zákonným opatřením Senátu ČR č.344/2013 Sb.

3 Nový občanský zákoník § 146 Veřejná prospěšnost Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

4 Nový občanský zákoník § 147 Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statutu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.

5 Nový občanský zákoník § 148 Je-li ve veřejném rejstříku zapsán statut veřejné prospěšnosti, vymaže jej ten, kdo veřejný rejstřík vede, pokud se právnická osoba statutu veřejné prospěšnosti vzdá, nebo pokud o jeho odnětí rozhodne soud. Výmazem z veřejného rejstříku statut veřejné prospěšnosti zaniká.

6 Nový občanský zákoník § 149 Soud o odnětí statutu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínky pro jeho nabytí a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní.

7 Nový občanský zákoník § 150 Jen právnická osoba, jejíž statut veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

8 Novela zákona o daních z příjmů zařazení bezúplatných příjmů do předmětu daně z příjmů právnických osob institut veřejně prospěšného poplatníka a zavedení zvláštního režimu pro tyto poplatníky změna daňového režimu úroků z běžného účtu modifikace podmínek pro daňovou uplatnitelnost poskytnutých darů zohlednění zásady superficies solo cedit vymezení hmotného majetku a podmínek uplatnění daňových odpisů

9 Novela zákona o daních z příjmů Osvobození bezúplatných příjmů od daně Příjem z dědictví nebo odkazu Příjem veřejně prospěšného poplatníka se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst.1 nebo § 20 odst.8 ZDP nebo na jeho kapitálové dovybavení (nutno uplatnit v DP) Příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel Příjem plynoucí z veřejné sbírky

10 Novela zákona o daních z příjmů Veřejně prospěšný poplatník: Poplatník, který podle svého zakladatelského právního jednání, statutu, zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vykonává jako svou hlavní činnost činnost, která není podnikáním.

11 Novela zákona o daních z příjmů Zvláštní režim pro veřejně prospěšné poplatníky Předmětem daně nejsou příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud jsou související náklady vyšší dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů podpora od Vinařského fondu výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného plnění, které plynou obci nebo kraji úplaty, které jsou příjmem státního rozpočtu příjmy plynoucí církvím podle zákona o majetkovém vyrovnání

12 Novela zákona o daních z příjmů Zvláštní režim pro veřejně prospěšné poplatníky Předmětem daně jsou příjmy z reklamy z členského příspěvku v podobě úroku z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku

13 Novela zákona o daních z příjmů Zvláštní režim pro veřejně prospěšné poplatníky Možnost snížení základu daně o 30% Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů může základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

14 Novela zákona o daních z příjmů Modifikace podmínek pro daňovou uplatnitelnost poskytnutých darů Fyzické osoby - zvýšení limitu pro poskytování darů pro dárce fyzické osoby – z 10% na 15% (počítáno ze základu daně). Zpřesnění – namísto dary používá ZDP pojem „bezúplatná plnění“ Právnické osoby - změna podmínek pro poskytování bezúplatných plnění (dříve darů) – zvýšení na 10% ze základu daně, zvláštní režim pro plnění z loterií a zákaz odečtu pro plnění, ze kterých plyne dárci či osobě s ním spojené prospěch

15 Novela zákona o daních z příjmů Zohlednění zásady superficies solo cedit Hmotným majetkem jsou budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek Stavby (s některými nepodstatnými výjimkami) Odpisovaným majetkem tedy není samotné právo stavby! Náklady na získání práva stavby však mohou být součástí ocenění odpisované budovy, domu, jednotky nebo stavby.

16 Novela zákona o daních z příjmů Další významné změny pro sportovní svazy a organizace Výslovná úprava uplatnění vstupní ceny hmotného majetku používaného pro nezdaňovanou činnost při jeho prodeji Zákaz daňové uznatelnosti účetních odpisů tzv.drobného majetku, pokud byl tento nabyt bezúplatně Snížení vstupní ceny hmotného majetku o bezúplatný příjem ve formě účelového daru na jeho pořízení

17 Novela zákona o daních z příjmů Další významné změny pro sportovní svazy a organizace Zahrnutí tzv. bezúplatných příjmů fyzických osob do předmětu daně Nové vymezení osvobození podpor a příspěvků z rozpočtů spolků pro fyzické osoby Nové vymezení tzv. funkčních požitků a jejich plné podřízení režimu zdaňování daní z příjmů ze závislé činnosti

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU 2014 Dopady změn v daních z příjmů platných od 1.ledna 2014 na činnost sportovních svazů a organizací Jiří Topinka člen ekonomické."

Podobné prezentace


Reklamy Google