Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura daní v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura daní v ČR."— Transkript prezentace:

1 Struktura daní v ČR

2 Soustava daní v ČR Nedaňové příjmy: nejsou v nich poplatky, ty stojí zvlášť

3 Struktura příjmů státního rozpočtu
Celkové příjmy cca 600 mld Kč

4 Daně z příjmů upraveny zákonem o dani z příjmů
- daň z příjmů fyzických osob - daň z příjmů právnických osob předmětem daně je důchod (příjem)

5 Poplatník x plátce daně
Poplatník daně – FO nebo PO, která nese daňové břemeno a její příjmy či jiné úkony jsou přímo podrobeny dani (například poplatník daně z příjmu fyzických osob). Plátcem daně – FO nebo PO, která daň vypočítá, vybere a odvede státu pod vlastní majetkovou odpovědností. Jedná se o daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Plátce je pouze prostředník při výběru daně (např. plátcem daně z přidané hodnoty je podnikatelský subjekt a poplatníkem daně je občan spotřebitel, který zaplatí DPH v ceně výrobku nebo služby).

6 Z hlediska možnosti uplatnit daň jako výdajovou položku snižující základ daně rozlišujeme:
zaplacená daň silniční, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí tvoří pro podnikatelský subjekt položku snižující základ daně (daňový výdaj), ostatní daně nelze uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

7 Majetkové daně daň z nemovitostí daň silniční daň dědická daň darovací
daň z převodu nemovitostí

8 Daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb
předmětem daně je majetek (pozemek) subjektem daně je vlastník sazba u některých pozemků pevná, u některých procentní koeficient dle velikosti obce daň ze staveb předmětem daně je stavba, subjektem daně vlastník základem je výměra půdorysu nadzemní části sazba pevná a diferencovaná dle typu stavby od 1 Kč do 10 Kč za m2 Pozemky pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny: skutečná výměra krát průměrná cena stanovená vyhláškou; sazba je 0,75 % (louky a pastviny 0,25 %) pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a prům. chovem cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k běžného zdaňovacího období (sazba 0,25 %) u ostatních pozemků základem výměra pozemku, pevná sazba 1,00 Kč stavební pozemky, ostatní pozemky 0,10 Kč koeficient dle velikosti od 0,3 (do 300) po 4,5 (Praha) dle posledního sčítání lidu; obec může pro jednotlivé části obecně závaznou vyhláškou zvýšit o jednu (Praha do 5,0) a snížit o jednu až tři kategorie Stavby

9 Daň silniční předmětem daně je vozidlo sloužící k podnikatelské činnosti poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, základem daně je zdvihový objem válců u osobních automobilů, součet povolených zatížení náprav u návěsů, celková hmotnost a počet náprav u ostatních vozidel. sazba je pevná a diferencovaná od 1200 Kč do Kč poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, případně zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnanci za použití jeho osobního vozidla tabelováno pro počet náprav a hmotnost

10 Daň dědická poplatníkem je dědic
předmětem daně je nabytí majetku děděním základem daně je cena nabytého majetku dědic ze zákona i ze závěti podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu majetkem jsou věci nemovité, věci movité, majetková práva a jiné majetkové hodnoty cena se snižuje o prokázané dluhy zůstavitele, cenu osvobozeného majetku, přiměřené náklady spojené s pohřbem a o odměnu a hotové výdaje notáře a o dědickou dávku zaplacenou v cizině

11 Daň darovací poplatníkem daně je nabyvatel, dárce ručitelem; při darování do ciziny je poplatníkem dárce předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele základem daně je cena majetku majetkem jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch cena se snižuje o prokázané dluhy vážící se k předmětu daně, cenu osvobozeného majetku a o clo a daně placené při dovozu

12 Sazba daně dědické a darovací
osoby jsou rozděleny do skupin podle příbuzenského vztahu sazba je procentní progresivní, diferencovaná podle těchto skupin Definovány skupiny: skupina – příbuzní v řadě přímé a manželé skupina – většina příbuzných taxativně vyjmenovaných + osoby žijící ve společné domácnosti skupina – ostatní FO a PO darovací daň: 1. sk. od 1 do 5 %, 2. skupina od 3 do 12 %, 3. skupina od 7 do 40 % dědická daň: 1. sk. osvobozeno, ostatní polovina sazby daně darovací skupina – příbuzní v řadě přímé a manželé skupina – většina příbuzných taxativně vyjmenovaných + osoby žijící ve společné domácnosti skupina – ostatní FO a PO darovací daň: 1. sk. od 1 do 5 %, 2. skupina od 3 do 12 %, 3. skupina od 7 do 40 % dědická daň: 1. sk. osvobozeno, ostatní polovina sazby daně darovací

13 Daň z převodu nemovitostí
poplatníkem je převodce (prodávající), nabyvatel je ručitelem; při výměně platí oba společně a nerozdílně; předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení věcného břemene základem je cena nemovitosti zjištěná vyhláškou, případně cena sjednaná, je-li vyšší sazba daně je jednotná procentní 4 % při nabytí exekucí, vyvlastněním, konkursem, vyrovnáním, vydržením či ve veřejné dražbě je poplatníkem nabyvatel

14 Daň z přidané hodnoty všeobecná daň ze spotřeby
dani podléhají podnikající FO a PO plátcem jsou osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění odpočet na vstupu dva druhy sazeb (základní a snížená)

15 Spotřební daně plátci jsou dovozci a výrobci
předmětem jsou vybrané vyrobené či dovezené výrobky Daň z uhlovodíkových paliv a maziv Daň z lihu Daň z piva Daň z vína Daň z tabákových výrobků

16 Ekologické daně V souladu s podmínkami členství ČR v EU vznikla k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny (sazba daně činí 28,30 Kč/MWh), ze zemního plynu (konečný spotřebitel zaplatí daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh, zároveň je osvobozen od daně zemní plyn určený k vytápění v domácnostech) a z pevných paliv (sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku). Kromě daně z plynu jsou plátci daně dodavatelé (daň vkomponovali do ceny svých produktů).


Stáhnout ppt "Struktura daní v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google