Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura daní v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura daní v ČR."— Transkript prezentace:

1 Struktura daní v ČR

2 Soustava daní v ČR Nedaňové příjmy: nejsou v nich poplatky, ty stojí zvlášť

3 Struktura příjmů státního rozpočtu
Celkové příjmy cca 600 mld Kč

4 Daně z příjmů upraveny zákonem o dani z příjmů
- daň z příjmů fyzických osob - daň z příjmů právnických osob předmětem daně je důchod (příjem)

5 Poplatník x plátce daně
Poplatník daně – FO nebo PO, která nese daňové břemeno a její příjmy či jiné úkony jsou přímo podrobeny dani (například poplatník daně z příjmu fyzických osob). Plátcem daně – FO nebo PO, která daň vypočítá, vybere a odvede státu pod vlastní majetkovou odpovědností. Jedná se o daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Plátce je pouze prostředník při výběru daně (např. plátcem daně z přidané hodnoty je podnikatelský subjekt a poplatníkem daně je občan spotřebitel, který zaplatí DPH v ceně výrobku nebo služby).

6 Z hlediska možnosti uplatnit daň jako výdajovou položku snižující základ daně rozlišujeme:
zaplacená daň silniční, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí tvoří pro podnikatelský subjekt položku snižující základ daně (daňový výdaj), ostatní daně nelze uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

7 Majetkové daně daň z nemovitostí daň silniční daň dědická - zrušeno
daň darovací – převedena pod daň z příjmu daň z nabytí/převodu nemovitostí

8 Daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb
předmětem daně je majetek (pozemek) subjektem daně je vlastník sazba u některých pozemků pevná, u některých procentní koeficient dle velikosti obce daň ze staveb předmětem daně je stavba, subjektem daně vlastník základem je výměra půdorysu nadzemní části sazba pevná a diferencovaná dle typu stavby od 1 Kč do 10 Kč za m2 Pozemky pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny: skutečná výměra krát průměrná cena stanovená vyhláškou; sazba je 0,75 % (louky a pastviny 0,25 %) pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a prům. chovem cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k běžného zdaňovacího období (sazba 0,25 %) u ostatních pozemků základem výměra pozemku, pevná sazba 1,00 Kč stavební pozemky, ostatní pozemky 0,10 Kč koeficient dle velikosti od 0,3 (do 300) po 4,5 (Praha) dle posledního sčítání lidu; obec může pro jednotlivé části obecně závaznou vyhláškou zvýšit o jednu (Praha do 5,0) a snížit o jednu až tři kategorie Stavby

9 Daň silniční předmětem daně je vozidlo sloužící k podnikatelské činnosti poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, základem daně je zdvihový objem válců u osobních automobilů, součet povolených zatížení náprav u návěsů, celková hmotnost a počet náprav u ostatních vozidel. sazba je pevně pevná a diferencovaná – viz výše (např. od 800 cm3 do 1250 cm3 …. 1 800 Kč, až po tahače … Kč) poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, případně zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnanci za použití jeho osobního vozidla tabelováno pro počet náprav a hmotnost

10 Daň dědická zrušena od r. 2014
dědic ze zákona i ze závěti podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu majetkem jsou věci nemovité, věci movité, majetková práva a jiné majetkové hodnoty cena se snižuje o prokázané dluhy zůstavitele, cenu osvobozeného majetku, přiměřené náklady spojené s pohřbem a o odměnu a hotové výdaje notáře a o dědickou dávku zaplacenou v cizině

11 Daň darovací Zdanění darů spadá od 2014 pod daň z příjmů.
Na dary tedy platí sazba daně z příjmu, což činí 15 % u fyzických osob, 19 % u právnických osob. poplatníkem daně je nabyvatel, dárce ručitelem; při darování do ciziny je poplatníkem dárce předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele Osvobozeny jsou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší základem daně je cena majetku Nově se budou dary označovat jako takzvané bezúplatné příjmy a uvádět se budou v daňovém přiznání fyzické osoby jako ostatní příjmy majetkem jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch cena se snižuje o prokázané dluhy vážící se k předmětu daně, cenu osvobozeného majetku a o clo a daně placené při dovozu

12 Daň z nabytí nemovitostí
poplatníkem je převodce (prodávající), nabyvatel je ručitelem; při výměně platí oba společně a nerozdílně; předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení věcného břemene nebude rozhodující kupní cena nebo cena podle znalce, nýbrž cena místně obvyklá (jde o cenu směrnou – což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad). při nabytí exekucí, vyvlastněním, konkursem, vyrovnáním, vydržením či ve veřejné dražbě je poplatníkem nabyvatel

13 Daň z přidané hodnoty všeobecná daň ze spotřeby
dani podléhají podnikající FO a PO plátcem jsou podnikatelé překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) Poplatníkem je každý „občan“ předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění odpočet na vstupu dva druhy sazeb (základní a snížená)

14 Spotřební daně plátci jsou dovozci a výrobci
předmětem jsou vybrané vyrobené či dovezené výrobky Daň z uhlovodíkových paliv a maziv Líh a lihoviny, pivo a víno Daň z tabákových výrobků Příklad: Motorové benziny ……………… Kč/1000 ltr. (13,7 Kč + 13,7 x 0,20 (DPH) = 16,44 Kč/l

15 Ekologické daně V souladu s podmínkami členství ČR v EU vznikla k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny (sazba daně činí 28,30 Kč/MWh), ze zemního plynu (konečný spotřebitel zaplatí daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh, zároveň je osvobozen od daně zemní plyn určený k vytápění v domácnostech) a z pevných paliv (sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku). Plátci daně jsou dodavatelé (daň vkomponovali do ceny svých produktů).


Stáhnout ppt "Struktura daní v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google