Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti AutorMgr. Blanka Janková Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_2N_JA_31_19 NázevStátní rozpočet ČR - přímé daně Druh učebního materiálu Prezentace s komentářem učitele PředmětEkonomika Ročník2. Ročník nástavbového studia Provozní technika Tématický celekStátní rozpočet ČR – daňový systém AnotaceDaňový systém ČR se zaměřením na přímé daně. Metodický pokyn Prezentace s komentářem, řízená diskuse a názory žáků k vybraným tématům, pod vedením učitele porozumět základním pojmům. Doba trvání – 1 vyučovací hodina Klíčová slovaDaň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, silniční daň, daň z příjmu fyzických a právnických osob, daňová povinnost, základ daně, sazba daně Očekávaný výstup Seznámit se s daňovým systémem ČR se zaměřením na přímé daně, pochopit mechanismus stanovení jednotlivých druhů daní. Datum vytvoření16. duben 2013

2 Státní rozpočet ČR Přímé daně

3 Přímými daněmi jsou takové daně, které ten, který je nese (poplatník), hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo - formou daně. Přitom není možný jejich legální přenos na jiný subjekt. Přímé daně: 1.daň z nemovitostí poplatníkem je většinou její vlastník. Dani ze staveb podléhají všechny zkolaudované stavby na území České republiky: Dani z pozemků podléhají všechny pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m 2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu v m 2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m 2 vynásobená koeficientem 1,20. Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m 2 ) v závislosti na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy, u ostatních pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m 2 k 1. lednu zdaňovacího období.

4 2. daň silniční Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která: * je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, * užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. * zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, Základem daně je: * zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, * součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, * největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

5 daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitostí Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí činí 4 % ze základu daně. Základem je vždy zjištěná cena předmětu daně (případně snížená o náklady vynaložené nabyvatelem na zhodnocení, opravu atd. Pro účely výpočtu daně dědické a daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). I. skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé. II. skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. III. skupina Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

6 4. Daň z příjmů fyzických osob Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost na příjmy ze zdrojů na území ČR. Předmět daně: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z pronájmu (§ 9), ostatní příjmy (§ 10). Základ daně Příjmy se vždy poníží o výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály. Pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu je možné jít do záporu. Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřila. U každého z těchto příjmů se počítá základ daně zvlášť, jde o tzv. dílčí základy (použijí se jednotlivé přílohy k přiznání k dani z příjmů), tyto dílčí základy se následně sečtou a vypočte se daňová povinnost. Do základu daně se nezahrnují: příjmy osvobozené od daně (§ 4, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3) příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (§ 36) Z upraveného základu daně zaokrouhleného na stokoruny dolů se vypočte 15 % a odečtou se odpočitatelné položky a daňové bonusy dle ZDP

7 5. Daň z příjmu právnických osob: Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v ČR, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Pokud je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky. Zdaňovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok, Předmět daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Existuje však spousta výjimek a zvláštností, na které upozorňuje § 18 zákona o daních z příjmů. Základ daně: Příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, se sníží o výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Vychází se buď ze zisku nebo ztráty nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji (v případě, že poplatník nevede účetnictví). Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se pak: - zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které nelze do výdajů (nákladů) zahrnout, - snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) lze zahrnout. Sazba daně je 19 % ze základu daně.

8 Zdroje informací: http://cs.wikipedia.orgt http://www.financnivzdelavani.cz Sbírka zákonů ČR


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google