Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016 – 2025 Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Mgr. Alena Kubešová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016 – 2025 Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Mgr. Alena Kubešová,"— Transkript prezentace:

1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016 – 2025 Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Mgr. Alena Kubešová, Ph.D.

2 Legislativní opora  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  § 10a – h  Směrnice č.2001/42/ES o posuzování některých plánů a programů na životní prostředí

3 Postup vyhodnocení POH KVK  Zveřejnění Oznámení koncepce POH KK 27.4. 2015  Zahájení Zjišťovacího řízení 5. 5.2015  Závěr Zjišťovacího řízení vydán 5.6.2015  Vyhodnocení vlivů POH KK zveřejněno 25.8.2015  Veřejné projednání POH KK a SEA KK 22.9.2015  Termín zaslání připomínek 27.9.2015

4 Shrnutí obsahu dokumentace  1. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM  2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE  3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY  4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. OBLASTI VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ)

5 Shrnutí obsahu dokumentace  5. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI, A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 19 národních strategických dokumentů, 5 krajských strategických dokumentů

6 Shrnutí obsahu dokumentace  6. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Ovzduší  Klima  Voda  Horninové prostředí  Půda (lesy a zemědělské kultury)  Flóra, fauna a ekosystémy  Krajina  Veřejné zdraví a obyvatelstvo  Historické a kulturní hodnoty

7 Hodnocení významnosti vlivu Míra vlivuPopis +2Potenciálně významný pozitivní vliv Daná část koncepce POH KVK potenciálně významně pozitivně ovlivňuje danou složku životního prostředí. +1Potenciálně pozitivní vliv Daná část koncepce POH KVK potenciálně pozitivně ovlivňuje danou složku životního prostředí. 0Bez vlivuOvlivnění dané složky životního prostředí není předpokládáno. Potenciálně negativní vliv Daná část koncepce POH KVK potenciálně negativně ovlivňuje danou složku životního prostředí. -2Potenciálně významně negativní vliv Daná část koncepce POH KVK potenciálně významně negativně ovlivňuje danou složku životního prostředí. Daná část koncepce vylučuje její schválení. ?Vliv nelze hodnotitDíky obecnosti dané části koncepce nelze míru vlivu predikovat.

8 Shrnutí výsledků hodnocení  Nebyly identifikovány významně negativní vlivy na sledované složky životního prostředí  Upozornění na potenciálně mírně negativní vlivy na ŽP

9 Shrnutí výsledků hodnocení  7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE  Společná opatření  Specifická opatření

10 Shrnutí výsledků hodnocení  8. VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ NEDOSTATKY NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW)  9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  10. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE

11 Shrnutí výsledků hodnocení  11. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTŮ  12. VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  naplňování koncepce POH KK bude spojeno převážně s pozitivním vlivem na jednotlivé determinanty lidského zdraví  při výběru konkrétních projektů pro udělení podpory v oblasti životního prostředí je však třeba důsledně uplatňovat environmentální hlediska, zejména hlediska vlivu na ovzduší a vlivu na hlukovou situaci

12 Shrnutí výsledků hodnocení  13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ  14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYHÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNÉ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI

13 Následující kroky  Zpracování zápisu z veřejného projednání (do 5 pracovních dnů)  Připomínky k návrhu POH KK a SEA POH KK (do 5 pracovních dnů)  Vyhodnocení připomínek k návrhu POH KK a SEA POH KK a úprava dokumentací  Vydání stanoviska k POH KK Ministerstvem životního prostředí

14 Mgr. Alena Kubešová, Ph.D.. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016 – 2025 Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Mgr. Alena Kubešová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google