Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Ústí nad Labem 2015 – 2020 POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Ústí nad Labem 2015 – 2020 POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ."— Transkript prezentace:

1 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Ústí nad Labem 2015 – 2020 POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) Mgr. Jana Švábová Nezvalová Ústí nad Labem 3. 12. 2014

2 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR LEGISLATIVNÍ RÁMEC POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽP Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: "... Koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů dle tohoto zákona, zpracované v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního plánování a ochrany přírody, u nichž je dotčené území tvořené územním obvodem více než jedné obce..." (§ 10a zákona). Zákon upravuje postup posouzení, určuje obsah a rozsah vyhodnocení a stanovuje povinnosti zúčastněných stran. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny "Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek„ (§ 45h zákona). Zákon z věcného hlediska upravuje hodnocení dopadů koncepcí resp. záměrů na lokality soustavy NATURA 2000. Vyloučen vliv již ve fázi zjišťovacího řízení. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

3 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR PRŮBĚH POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽP Oznámení koncepce: vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (§10e, příloha 7 zákona) Zjišťovací řízení (25.6.2014 – 7.8.2014): upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví na podkladě oznámení, obdržených vyjádření k oznámení a kritérií pro zjišťovací řízení (§10d, příloha 8 zákona) Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí (září 2014 - říjen 2014): vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (§10e, příloha 9) Stanovisko (leden 2015): stanovisko příslušného úřadu (MŽP) ke koncepci, bez stanoviska nemůže být koncepce schválena (§10g zákona) Veřejné projednání (3. 12. 2014) STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

4 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR Hodnocení vazeb a možných dopadů koncepce na cíle ochrany ŽP a veřejného zdraví CÍLE HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽP a VZ Doporučení úprav dokumentu za účelem zahrnutí problematiky ŽP a VZ jako horizontálního tématu Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů Systém monitoringu skutečných dopadů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

5 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR Charakteristika stavu a hlavních trendů vývoje v oblasti životního prostředí. Analýza relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na mezinárodní, národní a krajské i místní úrovni. Stanovení referenčního rámce pro hodnocení (sada referenčních cílů ochrany životního prostředí) na základě současných mezinárodních, národních a regionálních environmentálních trendů. Hodnocení analytické části Strategie rozvoje města ÚNL. Hodnocení návrhové části Strategie na základě referenčních cílů. Hodnocení okruhů priorit, opatření a aktivit Strategie rozvoje města Ústí nad Labem. Návrhy úprav a doplnění Strategie rozvoje města Ústí nad Labem. Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů implementace koncepce. Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů. POSTUP HODNOCENÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

6 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR METODA HODNOCENÍ Metoda referenčních cílů - Hodnocení vazeb a možných dopadů koncepce na cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví – multikriteriálni hodnocení hodnotící matice identifikace potenciálně významných negativních střetů popis možných rizik resp. pozitivních dopadů včetně kumulativních a synergických vlivů návrh podmínek realizace STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

7 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR REFERENČNÍ CÍLE OCHRANY ŽP STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí Složky ŽP a problémové okruhy ochrany ŽP Referenční cíl 1. Ochrana ŽP a krajiny 1.1 Snižovat negativní vlivy rozvoje města na přírodně cenné lokality, zvláště chráněné části přírody a volně žijící druhy živočichů a rostlin 1.2 Chránit krajinný ráz a kulturní i přírodní dědictví 2.Ochrana půdy 2.1 Omezit zábory a degradaci půdy 2.2 Podporovat využívání brownfields pro řízený rozvoj města 3.Ovzduší3.1 Snižovat emise znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na PM 10 a NOx 4.Voda 4.1 Snižovat spotřebu vody, efektivně využívat vodní zdroje 4.2 Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvarů, zvyšovat retenční schopnost území 5.Doprava5.1 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 6.Pohoda bydlení6.1 Podporovat environmentálně šetrné formy rekreace a zdravý životní styl 7. Odpady, energetické zdroje 7.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové využívání odpadů, snižovat spotřebu neobnovitelných zdrojů 8. Veřejné zdraví, obyvatelstvo 8.1 Snižovat zatížení obyvatelstva hlukem 8.2. Zlepšit kvalitu života obyvatel a sociální determinanty lidského zdraví 8.3 Pomocí prevence chránit životní prostředí a obyvatelstvo před důsledky přírodních a antropogenních krizových situací 9. Environmentální vzdělávání 9.1 Posilovat odpovědné chování návštěvníků, poskytovatelů služeb i místních obyvatel k životnímu prostředí, podporovat ekologickou výchovu a vzdělávání

8 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR VÝSLEDKY HODNOCENÍ – STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚNL 2015-2020 Bez vlivu resp. s lokálními či nepřímými vlivy na ŽP a VZ ….Tzv. měkká opatření – managementová, tj. bez přímých dopadů do území Pilíř 1: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA, ROZVOJ A ŘÍZENÍ MĚSTA, VNĚJŠÍ VZTAHY – opatření v oblasti řízení a koordinace rozvoje města, komunikace s občany a propagace města (všechny cíle) Pilíř 3: LIDSKÉ ZDROJE, ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI – všechny navrhované cíle Priorita 3: EFEKTIVNÍ SYSTÉM MARKETINGU A REALIZACE PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU – všechna navrhovaná opatření S převažujícím pozitivním vlivem z hlediska ŽP a VZ … Měkká i tvrdá opatření Pilíř 1: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA, ROZVOJ A ŘÍZENÍ MĚSTA, VNĚJŠÍ VZTAHY – zlepšení stavu veřejných prostranství a zapojení veřejnosti do řízení města (cíle 1.1 a 1.5) Pilíř 2: DOPRAVA – aktivity směřující k podpoře veřejné hromadné dopravy a zlepšení kvality stávající dopravní infrastruktury, úsporám energií v dopravě a využití BAT technologií v MHD a řížení dopravy města Pilíř 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – všechny navrhované cíle – odpady, staré ekologické zátěže, brownfields, ovzduší, ochrana vod Pilíř 5: KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH – všechny navrhované cíle – zlepšení možností trávení volného času, revitalizace brownfields, oživení nábřeží, zlepšení sounáležitosti obyvatel s městem Vykazující z hlediska OŽP a VZ mimo jiné i potenciálně negativní vlivy …vyplynula potřeba učinit opatření ke snížení resp. zamezení negativních vlivů na ŽP v rámci následných řízení a rozhodnutí Pilíř 2: DOPRAVA- převážně aktivity směřující k budování dopravní infrastruktury, cyklostezky (cíl 2.1), Pilíř 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – aktivity v oblasti protipovodňové ochrany v závislosti na způsobu realizace (cíl 4.3)7 Pilíř 5: KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH - Aktivity směřující k rozvoji volnočasové infrastruktury (cíl 5.1) Identifikace potenciálních střetů, popis možných rizik a návrh formulačních úprav resp. opatření k předcházení negativních vlivů realizace koncepce na ŽP a VZ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

9 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí HODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU Hodnocení Akčního plánu pro rok 2014 (kap. 6.3)  Prostý přehled investičních i neinvestičních projektů uvažovaných k realizaci v roce 2014 v návaznosti na rozpočet města  Vyhodnocení projektů ve vztahu k potenciálním vlivům na životní prostředí  Zařazení dle zákona č. 100/2001 Sb.  Doporučení prověření možných vlivů pomocí podrobnějších studií ve fázi realizace projektů  návrh kritérií pro výběr projektů použitelný pro akční plány na následující období

10 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR HODNOCENÍ SR UNL NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví (kap. 13)  Zhodnocení vztahu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 ke koncepcím v oblasti ochrany veřejného zdraví  Analýza zdravotního stavu obyvatelstva  vyhodnocení vazeb navrhovaných opatření na determinanty veřejného zdraví  vyhodnocení potenciálních dopadů jednotlivých opatření na veřejné zdraví  návrh kritérií pro výběr projektů a indikátorů pro monitoring z hlediska veřejného zdraví STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí Realizací SR ÚNL 2015-2020 nebude většina zdravotních determinant významně dotčena. V optimálním případě bude mít Strategie pozitivní vliv na veřejné zdraví, zejména zlepšením ekonomických a sociálních determinant zdraví obyvatel.

11 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR MONITORING IMPLEMENTACE KONCEPCE A VÝBĚR PROJEKTŮ KOMPATIBILITA - PROVÁZANOST - MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DOPADŮ - MAXIMALIZACE POZITIVNÍCH VLIVŮ Hodnocení a výběr projektů z environmentálního hlediska  Navržena základní sada environmentálních kritérií pro výběr projektů (hodnotící otázka)  Součást souhrnného hodnocení předkládaného projektu, zaměřeno na pozitivní dopady projektu a kvalitu projektu  Relativní upřednostnění environmentálně šetrných projektů a projektů s pozitivním vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví v regionu, zamezení podpoře projektů s potenciálně významnými negativními vlivy na ŽP a VZ Sledování skutečných vlivů realizace koncepce na ŽP a VZ  Zákonná povinnost předkladatele koncepce (§ 10h)  Navržena základní sada environmentálních indikátorů – zahrnout do celkového systému sledování implementace koncepce STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

12 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR ZÁVĚRY HODNOCENÍ Hlavní výstupy SEA:  Návrhy doporučení resp. podmínek pro realizaci  Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů  Návrh sledování skutečných vlivů implementace koncepce na ŽP  Vypořádání připomínek veřejnosti Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 NEBUDE mít závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Při implementaci koncepce je třeba zohlednit závěry a doporučení SEA. Návrh souhlasného stanoviska s podmínkami  Respektovat podmínky a doporučení stanovené vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí.  Každé opatření musí být realizováno s respektováním územní ochrany území EVL/PO soustavy NATURA 2000 KONKRÉTNÍ PROJEKTY INVESTIČNÍHO CHARAKTERU PODLÉHAJÍ V RÁMCI NÁSLEDNÝCH ŘÍZENÍ (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ APOD.) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽP A VZ ( EIA )! STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

13 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR DALŠÍ PRŮBĚH SEA Do 5 dnů  Zaslání zápisu z VP na Ministerstvo životního prostředí  Možnost zaslání připomínek na Ministerstvo životního prostředí Do 35 dnů - Závěrečné stanovisko MŽP na základě  Vyhodnocení SEA  Připomínek veřejnosti  Stanovisek dotčených úřadů Schválení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Po vydání stanoviska SEA ze strany MŽP STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

14 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI Informování veřejnosti o průběhu pořizování koncepce Průběžný přístup veřejnosti k informacím http://eia.cenia.cz/sea www.usti-nad-labem.cz www.mzp.cz Konzultace s občany, veřejné projednání koncepce Sběr a vypořádání připomínek veřejnosti Informace o výsledcích procesu SEA Koordinátor zapojení veřejnosti:Mgr. Jana Švábová Nezvalová jana.nezvalov@post.czjana.nezvalov@post.cz STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

15 Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR Děkuji za pozornost www.amec.cz


Stáhnout ppt "Veřejné projednání koncepce3. 12. 2014Ústí nad Labem, Palác ZDAR STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Ústí nad Labem 2015 – 2020 POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google