Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA) Michal Musil 10. listopadu 2011 Připraveno pro Workshop “Tvorba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA) Michal Musil 10. listopadu 2011 Připraveno pro Workshop “Tvorba."— Transkript prezentace:

1 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA) Michal Musil 10. listopadu 2011 Připraveno pro Workshop “Tvorba priorit výstavby dopravní infrastruktury v ČR, průběh procesu a možnosti aktivní účasti“

2 Obsah prezentace  Základní informace o SEA  Postup SEA  Zapojení veřejnosti  SEA v oblasti dopravních koncepcí

3 Co SEA je (má být)…  SEA je systematický proces, prováděný za účelem analýzy vlivů plánů, programů a dalších strategických dokumentů na životní prostředí s cílem integrovat závěry do rozhodování.  Cíle SEA  Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí, respektive posílit vlivy pozitivní  Poskytnout objektivní informace o významných vlivech koncepce či záměru a rizicích, spojených s jejich realizací  předkladatelům / zpracovatelům koncepce či záměru,  institucím, schvalujícím koncepci či záměr,  veřejnosti  V optimálním případě SEA vede k tomu, že koncepce je schválena a realizována s ohledem na environmentální dopady

4 Co SEA není…  Argumentací pro realizaci plánu, programu či projektu  Nástrojem pouze pro orgány ochrany životního prostřed či veřejného zdraví  Rozhodovacím procesem

5 Legislativní rámec  Směrnice č.2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice SEA)  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů)  Upravuje procesní postup posouzení  Stanovuje povinnosti předkladatele  Určuje náležitosti vyhodnocení  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  Povinnost hodnocení dopadů na lokality soustavy Natura 2000

6 Formální procedura 1. Předložení oznámení koncepce příslušnému orgánu 2. Zjišťovací řízení  Zveřejnění a rozeslání oznámení  Sběr připomínek 3. Závěr zjišťovacího řízení  Stanovení rozsahu posouzení 4. Předložení koncepce a SEA dokumentace příslušnému orgánu  Zveřejnění a rozeslaní  Veřejné projednání 5. Závěrečné stanovisko SEA vydává příslušný orgán 6. Schválení koncepce

7 Proces SEA  Probíhá souběžně se zpracováním koncepce  Generuje návrhy na změny a úpravy dokumentu  Zahrnuje komunikaci se zadavatelem/zpracovatelem a dalšími zapojenými subjekty (příslušný orgán SEA, orgány ochrany přírody, ad.)  Napomáhá zapojení veřejnosti do procesu přípravy koncepce  Zahrnuje zpracování dokumentace SEA (ve struktuře vyžadované zákonem)  Připravuje návrh stanoviska pro příslušný orgán

8 Zapojení veřejnosti  Sběr připomínek (příslušný orgán SEA, zpracovatel SEA)  Internet  Informační systém SEA (MŽP) http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php  internetové stránky pořizovatele koncepce a zpracovatele SEA  Veřejná setkání  semináře, kulaté stoly, apod.  veřejné projednání ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

9 Obsah a rozsah hodnocení  Požadavky zákona o posuzování vlivů  Vlivy na složky životního prostředí  Voda, ovzduší, půda…  Lidské zdraví  Příroda  soulad s cíli závazných dokumentů  Požadavky plynoucí ze závěrů zjišťovacího řízení  Zohledňují vyjádření orgánů ochrany přírody a veřejnosti

10 Postup hodnocení I.  Analýza stavu životního prostředí  stávající dokumenty a studie  informace shromažďované orgány státní správy a samosprávy  Identifikace klíčových témat životního prostředí  trendy vývoje stavu životního prostředí  hlavní problémy životního prostředí v dotčeném území  cíle existujících strategických dokumentů

11 Referenční cíle ŽP  SEA OP Doprava, SEA Dopravní politiky ČR (2005-2013)  příklady:  Snížit rozlohu území (zón) s překročenými limitními koncentracemi pro NOx, PM, benzo(a)pyrenu, CO, benzenu a přízemního ozónu) a počet obyvatel vystavených těmto koncentracím.  Snižovat zátěž populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z dopravy  Chránit půdu před zábory půdy přinášející ztrátu přirozených vlastností půdy  Zabezpečovat ochranu a obnovu migračních tras, koridorů a zastávek migrujících druhů  Zachovat krajinné celky nedotčené fragmentací krajiny  Snižovat spotřebu nerostných surovin v důsledku výstavby dopravní infrastruktury

12 Postup hodnocení II.  Vlastní hodnocení  Zda a jak mohou opatření/aktivity navrhované v koncepci ovlivnit trendy v klíčových tématech životního prostředí, respektive naplňování referenčních cílů  Hodnocení souladu s cíli relevantních strategických dokumentů  Úroveň podrobnosti hodnocení vlivů odpovídá úrovni detailu koncepce  Výstupy  návrhy na úpravy koncepce (např. doporučení pro implementaci jednotlivých opatření)  stanovení indikátorů pro klíčová témata životního prostředí  stanovení environmentálních kritérií pro hodnocení a výběr projektů

13 Hodnocení vlivů dopravních koncepcí  Hodnocení potenciálních střetů s jevy ŽP  Potenciální vlivy na území Natura 2000  Potenciální vlivy na lidské zdraví (hluk, ovzduší)  …  identifikace rizik kumulativních vlivů na ŽP  V závislosti na výstupech dopravního modelu  Hodnocení alternativ - např. infrastrukturní vs. managementová opatření  konzultace s veřejností

14 Specifické cíle SEA SeStra II  Poskytnout vstup pro multikriteriální analýzu pro priorizaci dopravních staveb v rámci Strategie.  Např. přípravou kategorizace/priorizace staveb z hlediska potenciálních vlivů na ŽP  Prioritní (s významným pozitivním vlivem na ŽP/zdraví)  Bezproblémové (k priorizaci v rámci strategie)  Potenciálně problematické – potřeba dílčí optimalizace (posuzování lokálních variant, apod.)  Velmi problematické – navrhované pro vyřazení popř. zásadní přepracování (jiné koridory, apod.)  Zajistit soulad Strategie s cíli ostatních koncepcí relevantními z pohledu ochrany ŽP

15 Děkuji za pozornost Michal Musil +420 774 132 319 michal.musil@integranet.cz www.integranet.cz


Stáhnout ppt "Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA) Michal Musil 10. listopadu 2011 Připraveno pro Workshop “Tvorba."

Podobné prezentace


Reklamy Google