Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Prezentace pro účastníky konference: NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR Udržitelná výroba energie –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Prezentace pro účastníky konference: NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR Udržitelná výroba energie –"— Transkript prezentace:

1 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Prezentace pro účastníky konference: NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR Udržitelná výroba energie – součást udržitelného rozvoje ČR Rut Bízková náměstkyně ministra ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

2 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Vývoj strategie udržitelného rozvoje:  Lisabonský proces (2000)  První strategie EU pro udržitelný rozvoj (2001)  Evropská komise – přezkoumání SUR EU (2004)  Obnovená SUR EU pro období 2005 - 2010  V ČR – SUR ČR (usnesení vlády č. 1242 ze dne 8.12.2004)  Aktualizovaná SUR ČR (předložení vládě – listopad 2007)

3 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Priority a cíle SUR EU:  Změna klimatu a čistá energie  Udržitelná doprava  Udržitelná spotřeba a výroba  Ochrana a řízení přírodních zdrojů  Veřejné zdraví  Sociální začlenění, demografie a migrace  Celosvětová chudoba a problémy udržitelného rozvoje

4 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Principy aktualizované SUR EU:  Zajištění schopnosti země udržovat život v celé jeho rozmanitosti  Zásady demokracie, rovnost žen a mužů, solidarita, právní státu  Dodržování základních práv, včetně svobody a rovných příležitostí pro všechny  Neustálé zlepšování kvality života a životních podmínek na zemi pro současné i budoucí generace  Podpora dynamické ekonomiky s maximální zaměstnaností a vysokou úrovní vzdělání  Podpora ochrany zdraví, sociální a územní soudržnosti a ochrany životního prostředí  Respektování kulturní rozmanitosti

5 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 6. akční plán Společenství pro ŽP:  Posílení zelené diplomacie – env.standardy v nečlenských zemích EU  Podpora udržitelného obchodu a služeb  Podpora transferu technologií  Better Regulation  Použití tržních nástrojů v ochraně ŽP  SEIS a podpora integrace politiky ŽP do ostatních politik Společenství

6 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Zelená kniha o tržních nástrojích v ŽP:  Redukce subvencí škodlivých pro ŽP  Energetická a „ekologická“ složka EDR  Vytvoření tržních podmínek pro druhou generaci biopaliv  Je potřeba další zdanění energie?  Pobídky pro obchodní partnery EU pro snížení emisí skleníkových plynů  Odklon odpadu od skládkování?  Přeshraniční obchodování s emisemi základních znečišťujících látek

7 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 USV: Udržitelná spotřeba a výroba – téma českého předsednictví EU

8 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Principy aktualizované SUR ČR:  Princip rovnovážného zastoupení všech tří pilířů  Princip předběžné opatrnosti  Princip partnerství  Princip soudržnosti politik a řízení  Princip generační odpovědnosti  Princip rovných příležitostí

9 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Prioritní oblasti aktualizované SUR ČR:  Konsolidace veřejných financí  Rozvoj lidského a sociálního (společenského) kapitálu  Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji  Udržitelná spotřeba a výroba  Snižování emisí skleníkových plynů  Snižování znečištění ovzduší

10 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Požadavky aktualizované SUR ČR na energetiku:  Snižování energetické a materiálové náročnosti  Zvýšení podílu environmentálně šetrných technologií – ekoinovace  Úspory energie  Snižování emisí skleníkových plynů  Snižování emisí znečišťujících látek

11 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Vývoj energetické náročnosti HDP ČR - decoupling: Zdroj: ČSÚ

12 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Vývoj spotřeby PEZ v ČR: Zdroj: MPO

13 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Příspěvek energetiky k emisím skleníkových plynů: Zdroj: ČHMÚ

14 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Vývoj emisí skleníkových plynů: Zdroj: ČHMÚ

15 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Podíl energetiky na emisích CO 2 v rámci EU ETS: rok 2005

16 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Emise ze spalování paliv ve stacionárních zdrojích energetiky: Zdroj: ČHMÚ*předběžné údaje

17 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Vývoj celkové energie v OZE: Zdroj: MPO*předběžné údaje

18 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z OZE nutný pro naplnění indikativního cíle 2010: Zdroj: MPO

19 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Optimální cesta ke snížení vlivu energetiky na ŽP?  Úspory energie  Vyšší energetická účinnost  Podpora OZE

20 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Proč podporovat úspory energie? Úspory energie:  mají v podmínkách ČR dosud velký potenciál  jsou nákladově efektivním a inovativním řešením v oblasti hospodaření s energií  jejich realizace zvyšuje efektivitu vynaložených prostředků státního rozpočtu na ostatní projekty v oblasti energetiky (např. podpora CZT apod.)

21 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Požadavky na vyšší energetickou účinnost: Programové prohlášení vlády ČR:  cíl snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020 Zásady:  Zpřísnit požadavky na nové i rekonstruované domy  Přijmout závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů  Navrhnout nové národní standardy energetické účinnosti elektrospotřebičů

22 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 OP ŽP 2007 – 2013:  CÍL - zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurence-schopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí

23 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Alokace finančních prostředků z FS a ERDF: Srovnání období 2004 – 2006 & 2007 – 2013 (v mil. €)

24 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Rozdělení finanční alokace OP ŽP:

25 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Podpora z OPŽP v oblasti hospodaření s energií: Prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie: 3.1výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 3.3environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

26 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Rozdělení finanční alokace pro prioritu 3: 3.1 437,431 mil. EUR 3.2 215,351 mil. EUR 3.3 20,189 mil. EUR CELKEM – 672,971 mil. EUR

27 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Zajištění podpory priority 3 : Forma podpory:  nevratná finanční pomoc Realizace:  MŽP, zprostředkující subjekt SFŽP Vazba na jiné prioritní osy:  Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – podpora opatření zaměřených na úspory energie u bytových a rodinných domů a dále tam, kde budou úspory energie řešeny současně s rekonstrukcí zdroje tepla neobnovitelného charakteru (OZE méně než 50 %) Vazba na jiné programy EU:  OP Podnikání a inovace (MPO, příjemci podnikatelská sféra)

28 NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Děkuji za pozornost Rut Bízková e-mail: Rut_Bizkova@env.cz www.env.cz


Stáhnout ppt "NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR 12. - 13.9.2007 Prezentace pro účastníky konference: NOVÁ ENERGETICKÁ STRATEGIE EU A ČR Udržitelná výroba energie –"

Podobné prezentace


Reklamy Google