Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický výklad výzvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický výklad výzvy"— Transkript prezentace:

1 Metodický výklad výzvy
Mgr. Michal Peterka

2 Obsah Místo dopadu realizace Cílové skupiny Aktivity Specifika výzvy
Monitorovací indikátory

3 Místo dopadu realizace
Místo dopadu realizovaných aktivit je území kraje, v němž má sídlo žadatel. Aktivity projektu musí mít dopad vždy pouze na území kraje Výjimka Středočeský kraj se sídlem na území hl. m. Prahy. Dopad realizovaných aktivit bude na území Středočeského kraje

4 Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci Rodiče dětí a žáků
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice Pracovníci organizací působící ve vzdělávání, výzkumu a poradenství

5 Cílové skupiny Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) Veřejnost

6 Cíle výzvy Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

7 Cíle výzvy V projektech musí vzniknout funkční systém spolupráce pro vytvoření KAP v území Podmínkou je umožnění zapojení zástupců všech středních a vyšších odborných škol na území kraje, včetně těch, které kraj nezřizuje Hlavním cílem je prohlubování spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti vzdělávání

8 Povinné aktivity projektu
a) Příprava 1. KAP b) Příprava 2. KAP (tato aktivita proběhne 2x za dobu trvání projektu) KAP musí obsahovat tyto prioritní oblasti: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro ZŠ, minoritně MŠ) Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání (také pro MŠ a ZŠ)

9 Povinné aktivity projektu
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Rozvoj kariérového poradenství (také pro ZŠ) Rozvoj škol jako center celoživotního učení Podpora inkluze Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, podpora konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání

10 Povinné aktivity projektu
Témata nepovinná – část územně specifická: Rozvoj výuky cizích jazyků ICT kompetence Čtenářská a matematická gramotnost Ostatní témata důležitá pro školy/kraj – tato mohou být hrazena také z OP VVV či z jiných zdrojů

11 Povinné aktivity projektu
c) Tematická setkávání a monitoring realizace KAP Setkání budou zaměřena na: Zlepšení řízení těchto škol Hodnocení kvality vzdělávání Plánování strategických kroků pro zvyšování kvality vzdělávací soustavy i škol

12 Povinné aktivity projektu
Součástí aktivit bude: Společné plánování investičních akcí Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích Výběr a příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v území Aktivity budou naplňovány v rámci ostatních aktivit. Metodici = pracovníci odborného týmu a další zaměstnanci KÚ.

13 Povinné aktivity projektu
d) Evaluace projektu Pravidelné mapování a vyhodnocování realizovaných aktivit v rámci projektu a jejich přínos ke stanoveným cílům. Bude hodnocena efektivita intervencí a dosahování cílů, a to jak po procesní, tak i věcné stránce.

14 Povinné aktivity projektu
e) Řízení projektu Popis složení realizačního týmu složeného z administrativního a odborného týmu. Popis činností jednotlivých pracovních pozic členů týmů s identifikací jejich přiřazení do týmů, je povoleno, aby jeden pracovník vykonával činnosti jak odborné, tak administrativní avšak za podmínky, že je identifikovatelné, kterou činností spadá do jakého týmu. Popis případných podpůrných systémů (například SharePoint) sloužících k efektivnímu řízení projektu. Další informace k řízení projektu (například porady realizačního týmu, porady administrativního týmu aj.).

15 Povinné aktivity projektu
Při věcném hodnocení bude kladen důraz na složení realizačního týmu – vhodné je intenzivní zapojení zaměstnanců odboru školství Rozpočet musí být detailně zdůvodněn a navázán na složení odborného týmu

16 Povinné aktivity projektu
f) Spolupráce s individuálními projekty systémovými - spolupráce bude probíhat s níže uvedenými projekty: Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání Podpora vytvoření komplexního systému hodnocení Podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe

17 Povinné aktivity projektu
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území Účast zástupce RT na konferencích na vyzvání jednotlivých IPs.

18 Specifika výzvy Postupy KAP jsou pro příjemce závazné

19 Specifika výzvy Odborný garant
Roli odborného garanta bude zastávat NÚV Pracovníci krajů budou kontaktováni Role a činnosti OG budou plněny v souladu s Postupy KAP

20 Specifika výzvy Realizační tým
Realizační tým zahrnuje administrativní a odborný tým. RT je tvořen cca 4 – 5 úvazky. Vhodné řešení je intenzivní zapojení zaměstnanců odboru školství (a minoritně odboru regionálního rozvoje) do odborné části týmu s cílem zajistit udržitelnost prováděných aktivit i po ukončení projektu KAP na daném kraji.

21 Monitorovací indikátory

22 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti
ID: MJ: Pracovníci ve vzdělávání Pedagogický nebo jiný pracovník ve vzdělávání, zejména ředitelé a realizační tým zřizovatele, který se zúčastnil vzdělávání v rámci DVPP nebo tematického setkání pedagogů/ředitelů/zástupců zřizovatelů, a reflektuje ve svém portfoliu, jak nově získané znalosti a dovednosti uplatňuje při vzdělávání dětí/žáků/řízení vzdělávání ve škole/řízení vzdělávání ve školách v kraji.

23 Počet podpořených spoluprací
ID: MJ: Spolupráce Výsledkový indikátor Smlouva o spolupráci – zapojeni všichni, kdo na KAP spolupracují

24 Celkový počet účastníků
ID: MJ: Osoby Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní podpory – 20 hodin

25 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání
ID: MJ: Osoby

26 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání
Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (zástupců zřizovatele, ředitelů škol), kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP a formou dalšího rozvoje své profesní kompetence a kompetence pro řízení vzdělávání ve školách Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe nenavazujících podpor

27 Počet regionálních systémů
ID: MJ: Regionální systémy Krajské akční plány, krajské regionální platformy pro SŠ a VOŠ V příloze ŽoP (žádosti o podporu) – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru

28 Počet platforem pro odborná tematická setkání
ID: MJ: Platformy Systém výměny informací a zkušeností pro strategické plánování V příloze ŽoP (žádosti o podporu) – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru.


Stáhnout ppt "Metodický výklad výzvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google