Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty II. - Smlouvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty II. - Smlouvy"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty II. - Smlouvy
Správa a řízení IS

2 Obsah Druhy smluv SLA ERP smlouvy Aspekt právní formy Aspekt ceny
Aspekt předmětu SLA ERP smlouvy Způsob pořízení „On- Premise“ Problémové aspekty jednotlivých smluv (Předmět, termín dodání, akceptace, ….) Způsob pořízení „Cloud-SaaS“ Problémové aspekty

3 1. Druhy smluv Vztah mezi prodejcem (poskytovatelem) a zákazníkem (uživatelem), který představuje uspořádání dvou odlišných motivací??? Poskytovatel má za cíl dodat předmět včas a co s nejnižšími náklady, zákazník má dlouhodobější business cíle – zvýšit svůj zisk

4 Aspekt právní formy Shrink wrap-smlouvy
Smlouva o dílo – upravená občanským právem Smlouva na dodávku (Prodejní smlouva) – v případě, že součástí dodávky je HW Inominátní (nepojmenované) smlouvy V případě, že není vhodné aplikovat předchozí – nejde o dílo ani dodávku. Příklady: licenční smlouvy, školení, údržba, podpora,… Shrink wrap-smlouvy web-wrap, click-wrap and browse-wrap příbuzné formáty pro stažení systémů přes internet Cloud computing smlouvy service delivery agreements

5 Aspekt ceny Co by smlouvy měly především řešit?
Rozsah předmětu, čas, cenu Smlouvy s pevnou cenou Smlouvy s výčtem činností Smlouvy s nákladovou cenou Smlouvy s cenou, které vychází z přidané hodnoty

6 Smlouvy s pevnou cenou (1)
Jasně popsaný předmět Cena je předmětem jednání Převzetí předmětu je podmínkou pro zaplacení Důležité aspekty: Milníky pro realizaci plnění (dílčích plnění) Oznámení o splnění dodávky Akceptační procedura Kritéria pro přijetí Způsob aplikace kritérií Doba, během které musí zákazník potvrdit nebo odmítnout plnění Formální aspekty přijetí/odmítnuít

7 Smlouva s pevnou cenou (2)
Příklady: Popis pouze výsledku - dodávky Detailní seznam činností/dodávek, které budou tvořit konečný výsledek

8 Smlouvy s výčtem činností (1)
Pro opakující se dodávky/služby (údržba) Objem může být určen jen přibližně, nebo vůbec Obsahují cenu za určité jednotky (služby), např. cena jednoho kilometru, cena za hodinu konzultace, apod. Ceny jsou platné pro určité období Rámcová smlouva Určuje rámcové podmínky budoucího vztahu Dlouhodobá smlouva vyžadující kontrolu právníkem a podpisy obou stran Pokrývá všechny společné právní i business aspekty budoucího vztahu Objednávky upřesňují specifické vlastnosti dané dodávky v daném rámci Kombinace rámcové smlouvy a jednotlivých objednávek dává dohromady smlouvu

9 Smlouvy s nákladovou cenou (1)
Poskytovatel dostává zaplaceno za skutečně odvedené služby včetně podílu zisku Základem ceny je objem odvedené práce (hodina, člověko/den) a přehled dodávek (licence, HW, operační systém, školení, cestovná náklady, …) Placení probíhá obvykle pravidelně v měsíčních cyklech Existuje lhůta (obvykle 5-10 pracovních dní), po kterou může zákazník podat námitky proti správnosti fakturace Pro zákazníka nevýhodné Nákladová cena s limitem

10 Smlouvy s nákladovou cenou (2)
Možnosti úprav nákladových cen: náklady-plus-procento (zisk) – nevýhodné!!! Náklady –plus-pevný poplatek (zisk) Náklad-plus-variabilní poplatek (účelové/cílové/motivační smlouvy) – výše zisku zhotovitel se odvíjí podle toho, jak se mu podaří splnit určené cíle (termín splnění, dodržení rozpočtu). Potřeba upřesnit: cílové náklady (rozpočet) Cílový zisk Termín dodání Vzorec určující závislost zisku (zvýšení/snížení) na poměru mezi skutečnou cenou a časem)

11 Smlouvy se sdíleným ziskem (Value Based Contracts))
Příjem zhotovitele závisí na přínosech, které získá zákazník zavedením daného projektu/služby Požadavky na smlouvu: Musí existovat jasně definované faktory úspěchu/metriky (úspora nákladů, zvýšení produktivity,..) Potenciální přínosy musí být definovány dopředu na začátku projektu Výsledky musí být odstíněny od externích faktorů, které by je mohly zkreslit Omezené užití, nejvíce např. ve státní sféře

12 2. SLA – Service Level Agreement (1)
Vhodné pro Insourcing Outsourcing strany: poskytovatel/zhotovitel a zákazník/odběratel Základní pro dodávku služeb Popisují parametry dodávky/služby Základním aspektem je definování parametrů kvality dodávané služby

13 Struktura smluv

14 SLA (2) Obsah??? Popisuje podrobně:
Popisuje podrobně: A - Poskytování služeb poskytovatelem B - Transformace stávajícího stavu na poskytování služeb poskytovatelem C - Ukončení poskytování služeb a převod na jiného poskytovatele nebo do interního provozu

15 Druhy SLA Zákaznicky orientovaná SLA: smlouva mezi poskytovatelem služby a skupinou uživatelů, týkající se pokrytí jejich potřeb (např. smlouva mezi poskytovatelem IT služby a finančním útvarem velké organizace týkající se služeb aplikace zpracovávající finanční údaje) Servisně orientovaná SLA: dohoda mezi poskytovatele a všemi uživateli, kteří danou službu využívají (např. poskytování služeb u pro celou organizaci) Multiúrovňová SLA: definuje různé úrovně stejné služby určené různým skupinám uživatelů Korporátní SLA: pokrývám všechny obecné aspekty řízení služeb (service level management) vhodné pro všechny jednotlivé uživatele v rámci organizace Zákaznická SLA: pokrývá všechny aspekty řízení služeb pro určitou skupinu uživatelů bez ohledu na to, zda služba bude využívána Servisní SLA: pokrývá všechny aspekty řízení služeb relevantní pro určitou službu a určitou skupinu uživatelů

16 ERP smlouvy Způsob pořízení „On- Premise“ Způsob pořízení „Cloud-SaaS“
Druhy smluv Problémové aspekty jednotlivých smluv (Předmět, termín dodání, akceptace, ….) Způsob pořízení „Cloud-SaaS“ Problémové aspekty

17 Obsah smluv odráží charakteristiky řešení

18 2. DRUHY SMLUV (On-Premise)
Firma v zahraničí odpovědná za vývoj a údržbu systému Např. SAP-AG INFOR (USA) Zástupce zahraniční firmy v ČR, odpovědný za lokalizaci produktu, Help Desk, Implementaci a systémovou integraci „partnership“ smlouvy a programy (pro další firmy, které budou implementovat produkt) udílení validačních klíčů Např. SAP ČR nebo GEMMA pro Infor ERP Baan SMLOUVA 1 Partnerská firma odpovědná za Implementaci a systévou integraci produktu „First point of contact“ pro zákazníky Dodržování standardů a pravidel implementace produktu (plnění podmínek „partnership“ smluv) SMLOUVA 2 Firma zákazníka odpovědná za plnění svého strategického investičního záměru Smlouva o licencích údržbě systémové integraci implementaci produktu

19 Licenční smlouva Smlouva licenční (smlouva pro postoupení počítačových programů) – předmětem je prodej uživatelských práv (licencí) k produktu. Náležitosti smlouvy: Seznam zakoupených funkčních bloků a paketů Cena a způsob platby (jednorázové poplatky + udržovací roční poplatky) Počet uživatelů/kmenových záznamů Podmínky užívání práv (povinnosti uživatele) Záruky dodavatele Případné využívání validačních klíčů ve vazbě na platby údržby

20 Licenční smlouva (2) Důležité aspekty Inominátní smlouva
Výhradnost – nevýhradnost práv užití Převoditelnost- nepřevoditelnost práv užití (nutná specifikace podmínek převoditelnosti (sublicence) Časová omezenost – neomezenost Dostupnost zdrojového kódu Možnost modifikace Způsoby ukončení smlouvy odstoupení od smlouvy (podle zákona nebo dohodou) výpověď smlouvy- jednostranný akt: čas oznámení a faktické končení vztahu kompenzační poplatky straně, která neuplatňuje ukončení

21 Autorská práva – zdrojový kód
C:\Svatá\RPE\ZS14\autorská práva-příklad OK system.pdf

22 Druhy licencí (SAP) Package licence (balíkové licence) – zmocňují zákazníka užívat přesně definovanou funkcionalitu produktu Named user licence (licence na jméno uživatele) – zmocňují konkrétní uživatele využívat danou funkcionalitu

23 Balíkové licence Cena vychází z klíčových business metrik, které se váží k dané funkcionalitě SAP definuje tyto metriky ve spolupráci s uživateli tak, aby byla zajištěna vazba na reálné procesy Příklady: počet zpracovaných objednávek, počet sledovaných kontraktů, objem hrubých příjmů, počet obsluhovaných pacientů S růstem businessu - škálování licencí

24 Licence na jméno Jména uživatelů - uživatelé, kteří jsou oprávněni k přímému nebo nepřímému přístupu k dané funkcionalitě mohou platit pro několik balíkových licencí určeny rolemi – kategorie licencí: SAP profesionál –uživatelé, kteří plní provozní úkoly podporované softwarem SAP employee –uživatelé, kteří využívají funkcionalitu SW pro plnění business procesů

25 Smlouva o podpoře produktu
(údržbě programů) – předmětem smlouvy je definování pravidel údržby programů Cena se odvíjí procentem z ceny licencí nebo ceny licencí plus implementace (??? 20% ) Služby údržby se rozlišují na: Záruční, pozáruční, dodatečné (někteří dodavatelé nerozlišují) – viz dále Náležitosti smlouvy: Přehled nabízených služeb (např. u SAP Help Desk, GoingLive Check/Early Watch – nárok zákazníka na poskytnutí služeb týkajících se prověření provozních parametrů systému před nebo během produktivního provozu nebo po provedení upgrade, Early Watch Alert – nasazení automatického nástroje pro provádění analýz pro produktivní instalaci) Podmínky instalace nové verze produktu (viz dále) Podmínky pro odstranění chyb v záruční době Pomoc při poruchách Dokumentace a informace o plánovaném vývoji produktu Databáze chyb a poruch systému (u SAP databáze OSS) Úhrada za údržbu Vypovězení a ukončení údržby Smlouva licenční a smlouva na údržbu může být spojena v jednu smlouvu (např. Smlouva pro postoupení a údržbu počítačových programů).

26

27 Záruka jako hlavní servisní služba
Obsah: závisí na modelu dodávky (SW produkt, integrace) Jeden i více partnerů Forma: paušál nebo platba za čerpání podle ceníku Rozsah: ½ roku – 3 roky, nejčastější varianta????

28 Garantovaná doba odstranění poruchy
4 – 72 hodin, průměr ???? Způsob hlášení problémů (hotline, help desk, zelené linky) Vzdálená správa - populární

29 Aktualizace systému Upgrade – update ?? Aktualizace – možnosti:
Upgrade: inovace systému, nová verze Update: oprava chyb, soulad s legislativou Aktualizace – možnosti: Vlastními silami Poskytovatelem služeb za částku Přes internet Dodatečné úpravy systému Vazba na dostupnost zdrojového kódu Více než polovina dodavatelů neposkytuje tuto službu Někteří zveřejňují datové modely umožňují tvorbu a úpravu vlastních sestav dovolí zákazníkům vstupovat do určitých definovaných rozhraní Důvody? Bezpečnost, udržení celistvosti systému

30 Upgrady - politika

31 Důvody pro upgrade

32 Dodatečné služby

33 Smlouva na systémovou integraci
Předmětem systémová integrace??? Náležitosti smlouvy ( Smlouva o dílo): Standardní údaje o Objednateli a Zhotoviteli Předmět smlouvy Způsob stanovení ceny a platební podmínky Zádržné Účinnost smlouvy Postup uzavírání dílčích smluv a jejich vazba na smlouvu o systémové integraci Čas plnění, platnost smlouvy Povinnosti Objednatele Povinnosti Zhotovitele Záruky a odpovědnosti za vady Právo vlastnické a právo šíření Sankční opatření Místo a způsob plnění Závěrečná ustanovení (řešení sporů podle Obchodního zákoníku, zánik jedné z firem, záruky v zahraničí) Slovník pojmů

34 Smlouva na implementaci
Jedna smlouva Více smluv podle etap projektu: Základní dokument projektu Cíl, rozsah, časový harmonogram, etapy, milníky, složení týmů, pravidla spolupráce, reporting, rozpočet Cílový koncept, specifikace řešení Realizace, parametrizace, testování Příprava produktivního provozu, přenos dat Produktivní provoz a jeho optimalizace

35 Smlouva na implementaci ERP (2)
Smlouva na implementaci produktu (na dodávku IS) – předmětem je zavedení a předání produktu do užívání v prostředí uživatelské organizace. Smlouva o dílo nebo smlouva kupní, pokud je součástí dodávka HW Náležitosti smlouvy Standardní údaje o Objednateli a Zhotoviteli Definice pojmů Předmět smlouvy (předmět plnění, popis funkcionality celého IS, požadovaný stupeň integrace dodávaných komponent (HW,SW – vazba na případnou smlouvu o systémové integraci, popis architektury IS, poskytnutí služeb potřebných pro realizaci tohoto IS, využití stávající platformy, postup detailizace předmětu plnění během životního cyklu projektu, dokumentace k dílu, převoditelnost práv užití pro případ existence více společností – holding) Termín plnění (harmonogram – nejlépe v příloze, významné milníky, mechanismus upřesňování postupu realizace jednotlivých etap a termínů předání a akceptací, prodlení s plněním u Zhotovitele)

36 Smlouva na implementaci ERP (3)
Místo plnění (maximální část plnění by měla být v místě Objednatele) Předání a akceptace díla (popis předávací procedury, popis akceptační procedury, co se stane, pokud Objednatel odmítne akceptovat části díla, vady díla) Cena (celková cena řešení, DPH, procedura změnového řízení, která ovlivní fixní cenu,vliv inflace na cenu, vliv změn měnových kurzů, dopravné, pojištění, celní poplatky) Platební podmínky (platební kalendář, zádržné (obvykle 10% z ceny) – je vyplaceno až po úspěšné finální akceptaci systému jako celku a ukončení zkušebního provozu např. po dobu 3 měsíců) Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

37 Smlouva na implementaci ERP (4)
Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran Povinnosti mlčenlivosti Přechod vlastnických práv Odpovědnost za škodu Odpovědnost za vady Záruka Změnové řízení Platnost a účinnost smlouvy Ukončení smlouvy Řešení sporů Závěrečná ustanovení, zvláštní ujednání (upgrady, zda je možné Objednatele uvést v referenčních listinách Zhotovitele, ošetření „přetahování zaměstnanců“, u jakého soudu spory, počet vyhotovení smlouvy apod.) Smlouva o systémové integraci a smlouva o implementaci produktu mohou být sloučeny v jednu smlouvu, pokud systémový integrátor a implementátor jsou stejná organizace.

38 2. Předmět smlouvy Užitečné upřesnit: Kde je to možné, metriky
Analýza a optimalizace podnikových procesů Návrh organizační struktury Analýza a návrh architektury IS (HW, SW data, organizace provozu) Integrace stávajících systémů Vývoj, dodávka, implementace, testování a zprovoznění funkčního řešení uvedeného ERP produktu Tvorba dokumentace (uživatelské?) Školení (v průběhu implementace, po) Řízení projektu Konverze dat Využití stávající platformy Možnosti použití díla Kde je to možné, metriky Pokud není možná podrobná specifikace předmětu, popis postupu jeho upřesňování (např. v 1. etapě vznik Koncepce nasazení produktu)

39 3. Termín plnění Termín Harmonogram s významnými milníky
Vazba milníků na platební kalendář Prodlení zhotovitele s plněním Často k 1.1. Potřebná rezerva Cca 3 měsíce optimalizace

40 4. Předání a akceptace Akceptační procedury – dopředu neznámá kriteria, dlouhodobější proces Akceptační testy Ověřovací provoz Testy – známá kriteria (zatíženost systému, funkcionalita),

41 Akceptační procedury Způsob oznámení o ukončení části díla
Vypracování akceptačních kriterií Časový plán akceptace Dokumentace akceptace – akceptační protokol Podepsání protokolu (třídění vad) Vada první úrovně A – způsobuje závažné problémy, není možné pokračovat v akceptačním testu Vada druhé úrovně – B – ohrožuje pokračování další akceptace pokud nebude odstraněna (nebudou podporiovány některé důleřžité části procesů) Vada třetí úrovně – C – částečný neúspěch akceptačních testů, projeví se občas, nebude ztracena žádná závažná podpora nebo část systému Vada čtvrté úrovně D – drobné konstrukční nedostatky, obchodní provoz není narušen Postup při sporech

42 Ověřovací provoz Konečná akceptace díla
Zpracování skutečných dat objednatele Časový plán ověřovacího provozu Třídění vad Protokol

43 Testování Testy se provádějí průběžně v rámci implementačního projektu za účelem prověřování správnosti nastavení systému podle cílového konceptu, výkonnosti nastavovaného systému. Kategorie testů??? modulové testy nastavení systému test základního nastavení systému testy finálního nastavení systému v cyklech testy programů vyvinutých na projektu Zákazníka test konverzních programů test trvalých rozhraní test nestandardních reportů test rozšíření funkcionality systému test modifikací systému integrační testy výkonové testy zátěžový test objemový test Testy se provádějí za maximální spolupráce smluvních stran. O průběhu testování, stejně tak o jeho výsledcích se sepíše protokol, jež podepíší zástupci obou stran

44 Průběh testu (příklad)
Test probíhá za účasti vedoucích projektů a vedoucích projektových týmů. Zákazník je povinen vytvořit vhodné prostředí pro provádění testu. Test probíhá max. 8 hodin za potřebné součinnosti zákazníka. Výsledky testu jsou hodnoceny následujícím způsobem: test proveden bez závad test proveden s malým nedostatkem, který SAP odstraní do jednoho dne test proveden se středním nedostatkem, který SAP odstraní do tří dnů test nedokončen pro hrubý nedostatek, jež znemožňuje činnost testované funkcionality. Zákazník akceptuje nastavovaný systém v prvních 3 případech. V případě nedokončení testu je SAP povinen odstranit hrubé nedostatky v nezbytně nutné lhůtě. SAP oznámí po tomto odstranění zákazníkovi připravenost k opakování testu. V takovém případě je zákazník povinen nejpozději do tří dnů od takového oznámení vytvořit podmínky pro opakování testu a poskytnout SAP potřebnou součinnost. SAP má možnost opakovat test třikrát. Pokud ani třetí opakování testu nevykazuje výsledky nutné pro akceptaci, bude rozhodnuto na společné schůzce sponzorů projektu zákazníka SAP nejpozději do tří dnů od posledního testu o dalším postupu projektu.

45 Průběh testu (příklad)
Pokud nedojde na společné schůzce sponzorů projektu zákazníka a SAP k dohodě o dalším postupu projektu bude přizvána nezávislá poradenská firma k posouzení sporu a k návrhu dalšího postupu. Pokud nedojde k provedení testu z důvodu nepřipravenosti na straně zákazníka, bude za akceptaci příslušného testu považováno představení zákazníkovi odborníky SAP skutečnosti, že je systém schopen podporovat podnikové procesy specifikovaná předávacím protokolem. Pokud zástupce zákazníka nepodepíše předávací protokol ani jinak písemně neoznámí, že neakceptuje předanou funkcionalitu do tří dnů od provedení testu SAP, rozumí se, že zákazník akceptoval předávanou funkcionalitu dané etapy projektu.

46 5. Cena Nákladová cena: Pevná cena :
hrazené náklady plus pevný zisk nebo pobídkový zisk (závisí na splnění zvláštní hodnoty, např. projekt je ukončen dříve) Pevná cena : zahrnuje všechny výdaje spojené se splněním dodávky, platby se provádějí v pravidelných intervalech nebo na základě odvedení části díla, pevný čas Cena určená výčtem času a dodávek: zhotovitel se platí podle předem dohodnutých sazeb za hodinu (měsíc) a na základě předem stanovených dodávek/termínů, má hrazené náklady materiálu i další náklady (cestovné). Cena služeb: platba probíhá podle určených jednotek ( u smluv za údržbu, např. provedení testů, hodina konzultace, dotaz na Help desk apod.) Sdílení přínosů: zhotovitel a objednatel se dělí o zisky, které jsou výsledkem projektu (na základě %, např. 50:50) Sdílení rizika / výdělku: zhotovitel a objednatel se dělí o náklady i přínosy projektu Cena určená přínosem v podnikání: zhotovitel se platí úměrně podle přínosu dosaženého zavedením ERP v podnikání (např. procentem ze zvýšení zisku nebo snížení nákladů)

47 UŽIVATEL ŘEŠITEL VÝHODY NEVÝHODY SMLUVNÍ CENA nemusí podrobně sledovat vývoj nákladů řešitel zvyšuje zisk snižováním nákladů, což může vést k  nekvalitnímu výsledku časté změny v požadavcích na projekt dávají řešiteli možnost měnit podmínky dodávky v určitých případech umožňuje získat značný zisk dodatečné změny ze strany uživatele mohou být zdrojem dalších zisků větší důraz na sledování nákladů časové prodloužení doby projektu (počátečních etap) NÁKLADOVÁ CENA pružnější reakce na změny je třeba podrobná kontrola vývoje nákladů malé riziko některé činnosti se mohou rozběhnout ještě před úplnou specifikací projektu (úspora času) omezený zisk pokud malí konkurence, slabá motivace pro úsporu nákladů

48 RIZIKO NA STRANĚ OBJEDNATELE RIZIKO NA STRANĚ ZHOTOVITELE
TYP CENY VÝHODY RIZIKO NA STRANĚ OBJEDNATELE RIZIKO NA STRANĚ ZHOTOVITELE Nákladová Přehled o skutečných nákladech; dostupnost potřebných zdrojů Střední nízké Výčet času a dodávek Odhad nákladů; Dostupnost potřebných zdrojů střední Cena služeb Stabilizované náklady; Pevná cena Kontrola nákladů a času vysoké Sdílení přínosů Nižší náklady a doba; Motivující pro zhotovitele Sdílení rizika/výdělku Nižší náklady; Generování přínosů Přínos v podnikání Žádné náklady; Platí se pouze za dosažené výsledky

49 Druhy projektů Gartner vytypovala tři druhy projektů podle předmětu dodávky: Obslužný projekt – zaměřuje se primárně na redukci nákladů s cílem zachovat existující procesy dodávek Zlepšující projekt – cílem je zvýšení produktivity Transformační projekt – cílem je inovace a zavedení nových podnikatelských procesů (podnik si prakticky vždy myslí, že jde o tento druh projektu)

50 Sdílení rizika/výdělku
*/ Gartner: pro státní sektor nejlepší TYP CENY VÝHODY Obslužný Zlepšu-jící Transfor-mační Nákladová Přehled o skutečných nákladech; dostupnost potřebných zdrojů Výčet času a dodávek Odhad nákladů; Dostupnost potřebných zdrojů Cena služeb Stabilizované náklady; Pevná cena Kontrola nákladů a času Sdílení */ přínosů Nižší náklady a doba; Motivující pro zhotovitele Sdílení rizika/výdělku Nižší náklady; Generování přínosů Přínos v podnikání Žádné náklady; Platí se pouze za dosažené výsledky

51 Cena – další aspekty Platba ve vazbě na milníky – zálohy na celkovou cenu díla DPH Úprava ceny při změně rozsahu a termínů (procedura změnového řízení) Vliv inflace (inflační doložka: počet procent míry inflace ČSÚ při které se mění ceny, např. 3%) Kurzová doložka: pokud se poměr cizí měny změní ke dni splatnosti ceny o počet procent smluvený stranami, je možné upravit cenu, např. 5% Je zahrnuto dopravné, pojištění, celní poplatky?

52 6. Platební podmínky Platební kalendář
Zádržné, např. 10%, po ukončení zkušebního provozu Náležitosti pro fakturaci Smluvní pokuty pro případ prodlení Zhotovitele Prodlení s placením

53 7. Ostatní – Práva a povinnosti smluvních stran (1)
Zhotovitel: Předat předmět plnění Provádět činnosti na základě svých znalostí, schopností, svědomí a v souladu s dostupnými informacemi Personální zabezpečení Včas oznámit problémy Řízení projektu Bezpečnostní prověrka zaměstnanců Atd.

54 Práva a povinnosti smluvních stran (2)
Objednatel: Poskytnout součinnost Písemné vyjádření k předkládaným materiálům Podmínky pro práci implementačních týmů Poskytnout veškeré informace a dokumenty Personální zabezpečení

55 Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran
Rozsah součinnosti Povinnost vzájemně se informovat Rámcové standardy pro komunikaci Zhotovitel - vedoucí pro týmy Organizační struktura projektu Odpovědnosti – role stran Systém upřesňování požadavků na součinnost

56 Povinnost mlčenlivosti
Zásady ochrany informací na obou stranách Definice důvěrné informace (vazba na obchodní tajemství) Nutnost písemného souhlasu s poskytnutím informací třetím stranám (audit, konzultace) Ustanovení pro případ porušení důvěrnosti

57 Přechod vlastnických práv
Kdy a za jakých podmínek přecházejí vlastnická práva na Objednatele Práva duševního vlastnictví Event. omezení Zhotovitele šířit opakovaný výsledek činnosti (SW, projekt, dokumentace) Přechod rizika (odpovědnosti za škody na věci/díle)

58 Odpovědnost za škodu Definice podmínek odpovědnosti za škodu Zhotovitele Definice podmínek za škody Objednatele Definice okolností vylučujících odpovědnost za škody (včetně vyšší moci) Omezení celkové výše náhrady škody (nižší než cena celkového plnění) Vztah smluvní pokuta a odpovědnost za škodu Vztah úroky z prodlení a smluvní pokuta

59 Odpovědnost za vady Odpovědnost zhotovitele za vady plnění
Záruka Z., že plněním smlouvy nepoškodí práva třetích stran Záruka Z. že vlastnická práva k dílu budou prostá práv třetích osob Odpovědnost za vady faktické Odpovědnost za vady právní Možnost a forma uplatnění reklamace Reklamace vad prvků díla dodaných třetí stranou, nároky z vad Pravidla pro odstraňování důsledků

60 Záruky Záruka na SW, záruka na údržbu
Záruka na funkčnost celého díla a její vztah k zárukám jednotlivých komponent Rozsah, počátek, délka reklamační řízení Za jaké škody Z. v době záruky odpovídá/neodpovídá Za jaké vady Z. v době záruky odpovídá/neodpovídá Zkušební provoz, vázané zádržné Případné právo Z. pověřit servisním zákrokem třetí strany Atd.

61 Změnové řízení Podmínky pro provedení změny
Popis procedury změnového řízení

62 Platnost a účinnost smlouvy
Kdy smlouva nabývá platnosti Kdy smlouva nabývá účinnosti Na jak dlouho se uzavírá Kdy končí platnost smlouvy Popis a forma procedury odstoupení od smlouvy

63 Ukončení smlouvy Jakým způsobem lze smlouvu ukončit: Dohoda
Odstoupení – nemusí jít o porušení smlouvy, nutné určit časové a kompenzační údaje Vypovězení smlouvy - zásadní porušení podmínek smlouvy Náležitosti dohody o ukončení Návaznost na časový harmonogram Vypořádání vzájemných závazků plynoucích z částečného plnění smlouvy

64 1. Smlouvy Cloud ERP Obvykle standardní smlouva – nejsou možné úpravy (znehodnocení předností cloudu) Podobné jako SLA + řešení specifických rizik

65 1. Úrovně služeb Poskytovatelé mají tendenci vyjmout nebo omezit odpovědnost za služby Někteří poskytovatelé ve zvláštní smlouvě (SLA) uvádějí Cílovou kvalitu služby, kterou se budou snažit plnit Mechanismus pro kompenzaci případných odchylek od této kvality Zákazníci by se měli ujistit o tom Jak bude poskytovatel určovat a měřit kvalitu služeb Kdo je odpovědný za měření kvality Jaké výjimky se vztahují na kvalitu služeb Kompenzace se obvykle provádí formou slevy na budoucí čerpání služeb

66 2. Ochrana dat - bezpečnost
Nejproblematičtější: Bezpečnost dat Geografická jurisdikce podle místa uložení dat Bezpečnost dat: Povinností uživatelů ERP cloud je ujištění, že poskytovatel služby má nastavené adekvátní kontroly pro ochranu osobních údajů (neautorizovaný přístup, protiprávní využívání/zpracování, ztrátu, zničení, poškození) Jak jsou data uživatele oddělena od dat jiných uživatelů Omezení týkající se využívání osobních dat Reakce na bezpečnostní události Využívání bezpečnostních kontrol (např. šifrování)

67 3. Ochrana dat – geografické umístění
Přenos osobních dat mimo EEA (European Economic Area) není povolen pokud země nemá adekvátní úroveň ochrany zpracování osobních údajů Důsledky Uživatelé by měli přednostně vybírat poskytovatele v zemích, které byly Evropskou komisí označeny, že splňují tyto požadavky Nebo poskytovatele z USA, který podepsal dokument „Safe Harbor Regulations“ (možné ověřit na adrese: safeharbor.export.gov/list.aspx Nebo využít smlouvy formulované EU

68 4. Ochrana duševního vlastnictví
Poskytovatelé obvykle neuplatňují nárok na práva k duševnímu vlastnictví obsahu dat Důležité je ve smlouvě uvést: Všechna data/databáze budou stále vlastnictvím uživatele Zachování autorských práv k literárním pracem (výukové, výzkumné materiály), databázím, softwaru,…

69 5. Svobodný přístup k informacím
Jednotlivci mají přístup k informacím zpracovávaným poskytovatelem Potřeba určit dobu pro zpracování takového požadavku zajistit, že výpadky a chyby poskytovatele tuto zákonnou lhůtu neohrozí (20 pracovních dní) Česká republika: Zákon 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

70 6. Důvěrnost Před podepsáním smlouvy by se uživatelé měli ujistit:
Nabízený systém byl otestován (zpracování důvěrných dat nebude narušeno) Zvláštní požadavky v případě velmi důvěrných dat Někteří poskytovatelé uvádějí, že důvěrnost dat je odpovědností zákazníka Potřeba určit, jaké povinnosti jsou na obou stranách

71 7. Monitoring poskytovatele
Různá politika poskytovatelů: monitoring čerpání kapacit monitoring kvality dodávaných služeb monitoring za účelem statistických analýz monitoring dodržování tzv. „Acceptable Use Policy“ (AUP – sada pravidel formulovaných vlastníkem nebo manažerem sítě, webových aplikací nebo systémů, která omezují jejich využívání)

72 8. Právo a jurisdikce Obvykle více právních úprav platných pro určitou externí službu v cloudu Poskytovatel zpravidla určuje, že ustanovení smlouvy spadají pod právo určité země a spory budou řešeny v této zemi: normálně – země, kde má poskytovatel hlavní sídlo případně – kde poskytovatel skutečně podniká Potřeby zvážit dodatečné náklady spojené s řešením sporů v jiné zemi, než je uživatel

73 Další 9. Řešení archivace a mazání dat 10. Subdodavatelé 11. Záruky
Musí být zajištěno, že dodržují stejná bezpečnostní pravidla jako poskytovatel 11. Záruky Poskytovatelé obvykle vyjímají záruky ze svých smluv Potřeba dojednat

74 12. Náhrady škod Způsobených Uživatelem Způsobených poskytovatelem
Jsou obvykle součástí smluv Zavazují uživatelské organizace k náhradě škod způsobených poskytovateli využíváním služby, a to i v případě, že se služba poskytuje zdarma Způsobených poskytovatelem Někdy ano za určitých podmínek Uživatelé by si měli zajistit náhradu škod především pro případ protiprávního nakládání s daty (včetně porušení bezpečnosti)

75 13. Výjimky a omezení odpovědnosti
Přímé škody EU cloud providers –není možné vyjmout US cloud providers – mají sklon k popírání této odpovědnosti Nepřímé škody Standardně se neuznávají (např. ztráta zisku) Uživatelé si měli ošetřit, zda poskytovatel nezahrnuje ztrátu dat do nepřímých škod Vyšší moc Je důvodem neuplatnění odpovědnosti (přírodní neštěstí, válka, terorismus, v případě cloudu – selhání internetu Potřeba ošetřit reakce poskytovatele pro případ „vyšší moci“ u subdodavatele Omezení přímých škod Odpovídá obvykle hodnotě kontraktu Ten může být roven Celkové hodnotě po dobu platnosti kontraktu Hodnotě plateb po dobu 12 měsíců předcházejících události, která způsobila uplatnění odpovědnosti

76 14. Změna systému Tradičně Cloud ERP
Uživatel nemá povinnost upgradovat na novou verzi, pouze stará verze přestane být po určitou dobu podporována Cloud ERP Nutné, aby všichni uživatelé upgradovali na novou verzi Potřeba v kontraktu definovat změny, které musejí být projednány s uživateli

77 15. Ukončení Kontrakt obvykle určuje počáteční dobu trvání kontraktu
dobu jeho obnovení kroky, které musejí strany učinit pro případ ukončení vztahu kompenzační platby Další údaje: Data se musejí vrátit uživateli po ukončení kontraktu, specifikovat formát Popis procedury pro zničení dat


Stáhnout ppt "Právní aspekty II. - Smlouvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google