Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III. Finanční řízení Ing. Lenka Nováková. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Hodnotící kritéria.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III. Finanční řízení Ing. Lenka Nováková. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Hodnotící kritéria."— Transkript prezentace:

1 III. Finanční řízení Ing. Lenka Nováková

2 Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Hodnotící kritéria Finanční milníky 10.8.20152

3 3 Způsobilé výdaje

4 Při sestavování rozpočtu projektu je nezbytné plánovat pouze takové výdaje, které mohou být z prostředků OP VVV financovány, tzv. způsobilé výdaje. Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti:  věcná způsobilost;  přiměřenost výdaje;  časová způsobilost výdaje;  místní způsobilost;  prokazatelnost výdaje. 10.8.20154

5 Hlediska způsobilosti výdajů Věcná způsobilost – výdaj musí být v souladu s právními předpisy EU a ČR, musí být v souladu s obecnými a specifickými pravidly OP VVV, výzvou a podmínkami podpory (právní akt). Přiměřenost výdaje – výdaj musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 10.8.20155

6 Hlediska způsobilosti výdajů Časová způsobilost – Výdaj je časově způsobilý, pokud souvisí s nákladem, který vznikl v období mezi datem zahájení a datem ukončení realizace projektu. – V období před podáním žádosti o podporu do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou způsobilé výdaje spojené s přípravou projektu (např. mzdy administrativního týmu). – Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech jsou způsobilé výdaje na přípravu projektu ve formě mzdových výdajů členů výzkumného týmu vzniklé od data zahájení projektu. – Termín pro zahájení projektu je nejdříve od 1. 1. 2014. 10.8.20156

7 Hlediska způsobilosti výdajů Místní způsobilost – výdaj je způsobilý, pokud je projekt realizován na území, na které se vztahuje program, v jehož rámci je podporován. Prokazatelnost výdaje – výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. 10.8.20157

8 Rozpočet projektu 10.8.20158

9 Obecné zásady tvorby rozpočtu Přiměřenost a opodstatněnost celkové výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek zejména vzhledem: – k cílům a obsahu projektu; – velikosti cílové skupiny; – délce trvání projektu; – obsahu klíčových aktivit; – cílovým hodnotám výstupových a výsledkových indikátorů. Vzájemná provázanost jednotlivých položek rozpočtu s plánovanými aktivitami projektu a výdaji s nimi spojenými. Zdůvodnění plánovaných výdajů v žádosti o podporu. 10.8.20159

10 Sestavení rozpočtu Specifikování jednotlivých výdajů projektu v souhrnném rozpočtu v žádosti o podporu (struktura rozpočtu je definovaná ze strany ŘO). – Z důvodu využití zjednodušené formy vykazování způsobilých výdajů projektů žadatel v žádosti o podporu edituje rozpočet v rozdělení na administrativní výdaje a ostatní výdaje na přímé aktivity. 10.8.201510

11 Přímé výdaje investiční Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Hardware a osobní vybavení Dlouhodobý nehmotný majetek 10.8.201511

12 Pozemky Pořizovací cena pozemku je započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. 10.8.201512

13 Budovy a stavby Rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií v rámci stávajících budov. Dobudování neznamená stavbu nových budov. Vyloučené aktivity: aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací pořízených přístrojů, výstavba nových budov. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. 10.8.201513

14 Stroje a zařízení Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení stávajícího majetku, kdy ocenění samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví převyšuje částku 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.). 10.8.201514

15 Stroje a zařízení Náklady na pořízení relevantního přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj za účelem realizace nového výzkumného záměru v rámci nehospodářské činnosti žadatele a jeho partnera/ů. 10.8.201515

16 Hardware a osobní vybavení Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí, vybavení vědeckých pracoven nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy, mobilní telefony, atd., kdy ocenění samostatných movitých věcí nebo souborů majetku v účetnictví převyšuje částku 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.) 10.8.201516

17 Dlouhodobý nehmotný investiční majetek Nákup softwaru, databází (včetně jejich údržby a aktualizace), práv duševního vlastnictví (know- how, licence, patenty, atd.), kdy pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku převyšuje částku 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně instalace, uživatelské podpory, apod.), u know- how pak ocenění znaleckým posudkem od příslušného soudního znalce. 10.8.201517

18 Přímé výdaje neinvestiční Osobní výdaje Cestovní náhrady Hmotný majetek – Hardware a osobní vybavení – Stroje a zařízení – Materiál Drobný nehmotný majetek Odpisy Nákup služeb – Outsourcované služby – Nájem a leasing – Správní a jiné poplatky Přímá podpora 10.8.201518

19 Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Mezi přímé osobní výdaje jsou zahrnuty pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají do nepřímých nákladů. Odborné pozice Klíčový vědecký pracovník Členové výzkumného týmu Podpůrný technický pracovník Limit kapitoly – 55% celkových způsobilých výdajů jak v rozpočtu žádosti o podporu, tak při závěrečném vyúčtování projektu. 10.8.201519

20 Osobní výdaje Možné postupy stanovení mezd pro pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV jsou uvedeny na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Pro projekty této výzvy je možné využít pouze tyto možnosti: – Dle bodu 1. Stanovení sazby pomocí ISPV; – Dle bodu 2. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu (poslední doložené roční hrubé mzdové náklady); – Dle bodu a) Využití limitů stanovených tímto dokumentem v kapitole 1 tohoto dokumentu (limity pro klíčové/excelentní zaměstnance/ pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová); – Dle bodu b) Individuální stanovení sazby mzdy/platu mimo rozsah limitů stanovených tímto dokumentem (nutné doložit zdůvodněním v žádosti o podporu) – tuto možnost je možné využít pouze pro stanovení mzdy/platu klíčového zahraničního vědeckého pracovníka (vedoucího nového týmu). 10.8.201520

21 Osobní výdaje Způsobilé výdaje – hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, atp.); – odvody na sociální a zdravotní pojištění; – nemocenská hrazená zaměstnavatelem; – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele; – ostatní obligatorní výdaje (FKSP, SP, osobní překážky v práci či službě, indispoziční volno). 10.8.201521

22 Cestovní náhrady Do přímých výdajů spadají pouze zahraniční služební cesty odborného týmu, tuzemské služební cesty spadají do nepřímých nákladů. Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem a být v souladu s cíli projektu. – Např. náklady na mezinárodní spolupráci související realizací nového výzkumného záměru Výdaje spojené s cestovnými náhradami musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 10.8.201522

23 Cestovní náhrady Způsobilé výdaje – Per diems – proplácení cestovních náhrad zahraničním expertům – cestovné – výdaje spojené s dopravou na služební cestě – ubytování/nocležné Ubytování v hotelu v zahraničí zpravidla v kategorii ***. Za způsobilé je obvykle možné považovat výdaje do částky 100 EUR/osoba/noc (v případě jiné měny částka odpovídající ekvivalentu 100 EUR). – stravné – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek MPSV – nutné vedlejší výdaje – výdaje související s předmětem pracovní cesty, (parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, konferenční poplatky, poplatky za použití telefonu, dálniční poplatek, apod. Tyto výdaje lze hradit pouze na základě prokázaných úhrad účetních dokladů.) 10.8.201523

24 Hmotný majetek a materiál Hardware a osobní vybavení – Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí, vybavení vědeckých pracoven nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy, mobilní telefony, atd. 10.8.201524

25 Hmotný majetek a materiál Hardware a osobní vybavení – Pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. – Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.). – Hardware a osobní vybavení související s administrací projektu jsou součástí nepřímých nákladů. 10.8.201525

26 Hmotný majetek a materiál Stroje a zařízení – Náklady na pořízení relevantního přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj za účelem realizace nového výzkumného záměru v rámci nehospodářské činnosti žadatele a jeho partnera/ů. – Nákup zařízení související s administrací projektu je hrazen z nepřímých nákladů. 10.8.201526

27 Hmotný majetek a materiál Stroje a zařízení – Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení stávajícího majetku, kde pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. – Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.). 10.8.201527

28 Hmotný majetek a materiál Materiál – Náklady na pořízení materiálu sloužícího pro odborné klíčové aktivity - materiálové náklady na realizaci nového výzkumného záměru. – Materiál sloužící k administraci projektu spadá do nepřímých nákladů. 10.8.201528

29 Drobný nehmotný majetek Nákup softwaru, databází (včetně jejich údržby a aktualizace), práv duševního vlastnictví (know-how, licence, patenty, atd.). Výdaje na pořízení elektronických informačních zdrojů nebo přístupů k nim, licenční a udržovací poplatky s tím spojené. 10.8.201529

30 Drobný nehmotný majetek Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně instalace, uživatelské podpory, apod.), u know-how pak ocenění znaleckým posudkem od příslušného soudního znalce. Pořizovací cena nehmotného neinvestičního majetku je rovna, či je nižší než 60 000 Kč. 10.8.201530

31 Odpisy Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (pořízeného před začátkem realizace projektu nebo i v průběhu realizace) jsou způsobilými výdaji projektu, jestliže jsou splněny následující podmínky: – k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné prostředky (tj. současný či některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel prostředky z veřejných zdrojů (v rámci jiného projektu) na nákup daného majetku); – příjemce si vybere formu odpisování; – způsobilým výdajem je daňový odpis. 10.8.201531

32 Nákup služeb Aktivity, které představují hlavní a nedílnou součást projektu, nelze řešit v rámci projektu na základě dodavatelského vztahu. Za hlavní aktivity se považují zejména výzkumné aktivity a řízení projektu. Podmínky způsobilosti – Dodávky veškerých služeb jsou v souladu s cíli projektu a přispívají k jejich naplňování. – Dodávky služeb bezprostředně souvisejí s realizací projektu (časově i místně). Výdaje na nákup služeb související s administrací projektu spadají do kapitoly nepřímých nákladů. 10.8.201532

33 Nákup služeb Outsourcované služby – Limit kapitoly: 49% celkových způsobilých výdajů jak v rozpočtu žádosti o podporu, tak v závěrečném vyúčtování projektu. – Nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvářených publikací a multimediálních pomůcek – Odborné služby služby specializovaných laboratoří nebo technických pracovišť služby nezbytně související s realizací vědeckých aktivit a integrací zahraničních vědeckých pracovníků – Audit projektu – Výdaje na konference/kurzy (zajištění realizace konferencí nebo kurzů pořádaných příjemcem nebo partnerem s finančním příspěvkem) – Energie (pro realizaci aktivit projektu) – Opravy a údržba (ve vazbě na aktivity projektu) – Jiné výdaje (právní poradenství, znalecké posudky, vzdělávání členů odborného týmu související s projektem) 10.8.201533

34 Nákup služeb Nájem a leasing – Není-li pro účely projektu hospodárné zakoupení příslušného movitého nebo nemovitého majetku, lze využít jeho krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu. – Leasing: Finanční Operativní – Majetek využívaný administrativním týmem projektu je zahrnut do nepřímých nákladů. 10.8.201534

35 Nákup služeb Správní a jiné poplatky – Podmínky způsobilosti hospodárnost a přímá vazba na projekt případně požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem – Způsobilé výdaje pojištění majetku správní a místní poplatky poplatky v zájmových organizacích či jiných uskupeních 10.8.201535

36 Přímá podpora Výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu a jejího zapojení do aktivit projektu. – Mzdové příspěvky náhrada části mzdových výdajů zaměstnavateli za zaměstnance účastnícího se školení – Cestovné, ubytování a stravné realizací praxí, stáží, exkurzí a vícedenních vzdělávacích pobytů cestovné, ubytování a stravné realizované formou služby je vykazováno v kapitole rozpočtu Nákup služeb – Doprovodné aktivity výdaje související se zapojením cílové skupiny v projektu zajištění asistentských služeb přímo zástupcům cílových skupin výdaje na pedagogický dozor dětí, žáků a studentů jako cílové skupiny 10.8.201536

37 Přímé výdaje – věcný příspěvek Zvláštní kategorie přímých výdajů. Za věcný příspěvek je pro účely úpravy způsobilosti považováno poskytnutí stavebních prací, zboží, služeb, pozemků, staveb a neplacené dobrovolné práce, u kterých nebyla provedená platba doložená fakturami nebo účetními doklady ekvivalentní důkazní hodnoty. Pro účely doložení způsobilých výdajů prokázat jak vlastnictví, tak hodnotu tohoto věcného příspěvku. 10.8.201537

38 Nepřímé náklady 10.8.201538

39 Nepřímé náklady V rámci finančního řízení bude pro projekty Podpory excelentních výzkumných týmů využita forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou. Paušální sazba nepřímých nákladů se vypočte individuálně na úrovni projektu v závislosti na výši schválených způsobilých přímých výdajů projektu a na základě výše způsobilých administrativních výdajů (po krácení nezpůsobilých výdajů). Paušální sazba nepřímých nákladů nesmí nikdy překročit 25%. Administrativní kontrole podléhá jen celková výše skutečně čerpaných NN. 10.8.201539

40 Nepřímé náklady Na úrovni projektu bude sazba stanovena tímto postupem: – žadatel v žádosti o podporu edituje rozpočet v rozdělení na administrativní výdaje a ostatní výdaje; – rozpočet je posouzen v rámci věcného hodnocení. Obsahuje-li nezpůsobilé výdaje, případně nadsazené částky, je odpovídajícím způsobem krácen; – ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů jako podíl administrativních nákladů vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu; – paušální sazba je zafixována a platí do konce realizace projektu. Je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Touto sazbou jsou v každé žádosti o platbu stanoveny nepřímé náklady. 10.8.201540

41 Nepřímé náklady Náklady spojené s administrací projektu. Osobní náklady – Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod. účetní, personalista, ostraha, úklid, údržba, IT podpora). – Smyslem jejich činnosti není práce s cílovou skupinou. Cestovní náhrady – Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál – Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu – Spotřební materiál Odpisy 10.8.201541

42 Nepřímé náklady Místní kancelář – Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby – Outsourcované služby – Nájem a leasing – Správní a jiné poplatky Publicita Bankovní poplatky 10.8.201542

43 Nezpůsobilé výdaje 10.8.201543

44 Nezpůsobilé přímé výdaje Nezpůsobilé jsou výdaje, které nejsou obsaženy v platném rozpočtu projektu, např.: mzdové výdaje zaměstnanců, kteří se na projektu nepodílí; kurzové ztráty; alkoholické nápoje, tabákové výrobky a psychotropní látky; úroky z úvěrů a půjček. nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu, např.: náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru, odstupné; přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, darovací daň, clo, apod.). nejsou vynaloženy v souladu s principy 3E, např.: neopodstatněný nákup zařízení, materiálu a služeb; výdaje nad rámec cen v místě a čase obvyklých; rezervy na možné budoucí ztráty. 10.8.201544

45 Nezpůsobilé přímé výdaje Nezpůsobilé jsou výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou, např.: DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet; porušení zákona o veřejných zakázkách nebo pravidel pro výběr dodavatelů. byly již jednou uhrazeny z veřejných zdrojů. Nezpůsobilé výdaje (a sankce stanovené FÚ) hradí příjemce z vlastních prostředků. Viz Pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 8.6.3. Nezpůsobilé přímé výdaje. 10.8.201545

46 Nezpůsobilé přímé výdaje Příklady nezpůsobilých přímých výdajů pro projekty Podpory excelentních výzkumných týmů: – nákup přístrojového, laboratorního a informačního vybavení bez prokázané potřeby pro realizaci nového výzkumného záměru; – odpisy existujícího vybavení (jehož nákup nebyl hrazen z projektu) zapojeného do projektu; – pořizování a pronájmy nemovitostí, pronájmy jednotlivých prostor, amortizace budov bez prokázané potřeby pro realizaci nového výzkumného záměru; – jakékoliv výdaje přímo související s podporovanými aktivitami v projektech Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a v projektech velkých infrastruktur (LM). 10.8.201546

47 Nezpůsobilé nepřímé výdaje Nezpůsobilé výdaje, které svou povahou spadají do administrativních výdajů: – mzdové výdaje administrativních zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí; – u administrativních zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část mzdových výdajů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu; – výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, penále, pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem; – režijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt. 10.8.201547

48 Hodnocení 10.8.201548

49 Hodnoticí kritéria V rámci věcného hodnocení jsou z finanční stránky hodnoceny následující subkritéria: – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu – Financování projektu – CBA 10.8.201549

50 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Hodnoticí subkritéria – Adekvátnost a hospodárnost mzdových nákladů klíčového zahraničního vědeckého pracovníka a jeho výzkumného týmu. – Adekvátnost a hospodárnost nákladů na přístrojové a materiálně- technické vybavení. – Adekvátnost a hospodárnost provozních nákladů. – Ambicióznost (a současně realističnost) výše příjmů z mezinárodních grantových soutěží. – Realističnost struktury a charakteru a výše ostatních příjmů (tj. příjmů mimo příjmy z mezinárodních grantových soutěží) s ohledem na dosažení cílů projektu. 10.8.201550

51 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Přiměřeností rozpočtu projektu se rozumí respektování pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných aktivit, plánovaných výstupů a výsledků. Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání projektu, k dosažení cílů projektu v období realizace, obsahu aktivit/etap, plánovaným výsledkům/výstupům. Posuzuje se s ohledem na cíle projektu v období udržitelnosti, nakolik je plánovaná hodnota výše příjmů z mezinárodních grantových soutěží a výše ostatních příjmů realistická. 10.8.201551

52 Financování projektu Hodnoticí subkritéria: – Obecné podmínky způsobilosti výdajů; Rozpočet je posuzován z pohledu obecných podmínek způsobilosti výdajů, tj. věcné, místní a časové způsobilosti výdajů v rozpočtu. V případě, že žádost o podporu obsahuje nezpůsobilý výdaj, hodnotitel navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. V případě, že není možné nezpůsobilý výdaj z rozpočtu vyřadit (tzn. projekt by nebyl realizovatelný), není možné žádost o podporu doporučit k podpoře. – Způsob zajištění spolufinancování projektu v realizační fázi. 10.8.201552

53 CBA Posuzuje se žádost o podporu prostřednictvím výstupů CBA zpracované žadatelem v modulu CBA v IS KP14+. CBA: – Analýza nákladů a přínosů vymezuje socioekonomické efekty plánovaného projektu. – Zjednodušeně ukazuje, co komu projekt přináší a co je na jeho realizaci nutno vynaložit. – Vymezuje skupinu všech účastníků, kterých se projekt dotkne, ať přímo či nepřímo. – V rámci analýzy jsou vyčísleny nejen veškeré finanční náklady a výnosy, ale také významné a dopředu odhadnutelné nepřímé pozitivní a negativní důsledky. – Umožňuje tak zohlednit intervence, které nejsou ziskové a finančně výnosné, ale mají nefinanční, např. společenský, užitek. 10.8.201553

54 Finanční milníky 10.8.201554

55 Finanční milníky Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Ukazatelem je poté 80% souhrnné plánované částky vyúčtování za každých po sobě jdoucích 12 měsíců. 10.8.201555

56 Finanční milníky V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. 10.8.201556

57 Hraniční finanční ukazatel Jeden z průběžných finančních ukazatelů bude příjemci stanoven jako závazný hraniční finanční ukazatel. Hraničním ukazatelem projektu je 60% souhrnné plánované částky vyúčtování za období odpovídající cca 60% doby realizace projektu. Ponížení ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. 10.8.201557


Stáhnout ppt "III. Finanční řízení Ing. Lenka Nováková. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Hodnotící kritéria."

Podobné prezentace


Reklamy Google