Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Němcová Finanční rámec grantových projektů z OP VK, zaměření na oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Němcová Finanční rámec grantových projektů z OP VK, zaměření na oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Petra Němcová Finanční rámec grantových projektů z OP VK, zaměření na oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje Vysočina

2 Petra Němcová 2 19. září 2016 Obsah prezentace  Finanční alokace  Struktura financování  Rozpočet  Způsobilé výdaje  Nepřímé výdaje  Přímé výdaje  Nezpůsobilé výdaje  Kritéria přijatelnosti

3 Petra Němcová 3 19. září 2016 Alokace na výzvu Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 70 000 000,- Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: 400 000,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: 12 000 000,- Kč Celková částka na celý grant:155 683 580,- Kč - rozdělí se ve čtyřech výzvách

4 Petra Němcová 4 19. září 2016 Struktura financování OP VK je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) 85 % a z veřejných prostředků České republiky (státní rozpočet ČR) 15 %. Projekty jsou financovány formou nenávratné přímé pomoci (dotace). Poskytnutá dotace se vztahuje pouze na způsobilé výdaje.

5 Petra Němcová 5 19. září 2016 Rozpočet Rozpočet projektu  v rozpočtu pouze způsobilé výdaje  nedílná součást každého projektového záměru  odhad budoucích výdajů a zdrojů financování  vychází z reálných hodnot a současně v maximální možné míře předvídá případné změny a možná rizika  do rozpočtu je třeba zahrnout i výdaje partnerů  celkový rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit

6 Petra Němcová 6 19. září 2016 Rozpočet Struktura rozpočtu podle jednotlivých kapitol: 1.Osobní náklady 2.Služební cesty zahraniční 3.Zařízení 4.Nákup služeb 5.Stavební úpravy 6.Přímá podpora 7.Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 8. Přímé způsobilé výdaje celkem 9. Nepřímé výdaje 10. Celkové způsobilé výdaje 11. Celkové nezpůsobilé výdaje 12. Celkové výdaje projektu 13. Příjmy projektu celkem 14. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje 15. Křížové financování

7 Petra Němcová 7 19. září 2016 Způsobilé výdaje  uskutečněné výdaje, které je povoleno hradit z veřejných prostředků v rámci projektů OP VK a o jejichž úhradu může příjemce dotace žádat.  Mají formu přímých a nepřímých výdajů: 1)Přímé výdaje – způsobilé jen tehdy, pokud jsou doloženy kopiemi faktur nebo účetních dokladů stejné důkazní hodnoty - jsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu 2)Nepřímé výdaje – prokazují se procentuálním poměrem vůči způsobilým přímým výdajům, způsobilé jsou ve výši odpovídající procentní sazbě stanovené výzvou - nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu

8 Petra Němcová 8 19. září 2016 Způsobilé výdaje Základní pravidla pro způsobilost výdajů:  charakter výdaje (přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní)  účel výdaje (v souladu s pravidly OP VK)  prokazatelnost výdaje (identifikovatelný a prokazatelný, doložitelný účetními doklady, zaplacený) s výjimkou nepřímých výdajů, odpisů a režijních nákladů  datum uskutečnění výdaje (vznik a úhrada v průběhu realizace, jsou výjimky)

9 Petra Němcová 9 19. září 2016 Nepřímé výdaje Postup žadatele při sestavování rozpočtu se zahrnutím nepřímých výdajů:  Do přímých výdajů nesmí žadatel zahrnout výdaje, které patří mezi nepřímé výdaje  Žadatel vytváří rozpočet přímých výdajů podle jednotlivých položek způsobilých výdajů projektu, které jsou relevantní k aktivitám projektu.  Výše nepřímých výdajů je pak zahrnuta do rozpočtu do pole nepřímých výdajů.  Výdaje na tyto položky budou hrazeny v rámci paušálu ve výši konkrétního procenta, které stanoví výzva.

10 Petra Němcová 10 19. září 2016 Nepřímé výdaje Podíl nepřímých výdajů na výši přímých výdajů: Objem přímých výdajů (bez nákladů, které spadají do křížového financování) % nepřímých výdajů Přiznaná podpora ≤ 4 mil. Kč 18 % Přiznaná podpora > 4 mil. Kč ≤ 6 mil. Kč16 % Přiznaná podpora > 6 mil. Kč ≤ 10 mil. Kč14 % Přiznaná podpora > 10 mil. Kč ≤ 10 714 285 Kč12 %

11 Petra Němcová 11 19. září 2016 Nepřímé výdaje S nepřímými výdaji jsou spojena tato pravidla:  Nepřímé výdaje není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady.  Mezi přímé výdaje, které jsou využity jako základ pro výpočet výdajů nepřímých, nepatří výdaje na křížové financování.  Pravidly nepřímých výdajů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizací se stanovenými limity mzdové regulace.  Pravidly nepřímých výdajů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace.  Výši nepřímých výdajů, která bude považována za způsobilou, stanoví výzva procentem.

12 Petra Němcová 12 19. září 2016 Nepřímé výdaje Příklad pro vytvoření rozpočtu se zahrnutím nepřímých výdajů (např. 18 %): Celkové způsobilé přímé výdaje1 100 000 Kč Z toho křížové financování100 000 Kč Základ pro výpočet nepřímých výdajů1 000 000 Kč % nepřímých výdajů dle výzvy180 000 Kč Celkové způsobilé výdaje1 280 000 Kč

13 Petra Němcová 13 19. září 2016 Nepřímé výdaje Mezi nepřímé výdaje patří (1):  Náklady na odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s projektem vykonávají níže vymezené aktivity, a náklady na nákup služeb zahrnující vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků včetně FKSP, vedení rozpočtu, personalistiku, zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění vstupních lékařských prohlídek, zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění, zajištění opravy a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí, zajištění publicity pomoci z ESF včetně monitoringu tisku s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní činností projektu, správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace internetových stránek, tisk pro administraci projektu a pro publicitu a kopírování.

14 Petra Němcová 14 19. září 2016 Nepřímé výdaje Mezi nepřímé výdaje patří (2):  Veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami a veškeré náklady na provoz vozidla použitého k vnitrostátním cestám  Nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu.  Náklady na nákup vody, paliv a energie  Odpisy budov využívaných pro realizaci projektu  Odpisy zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu  Náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu  Náklady na nákup papírů, materiálu na laminování, psacích potřeb, kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, audiokazet, videokazet a disket jakožto nosičů dat

15 Petra Němcová 15 19. září 2016 Nepřímé výdaje Mezi nepřímé výdaje patří (3):  Náklady na spotřební a kancelářský materiál určený pro administraci projektu  Náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny  Náklady na čistící prostředky a nástroje, resp. přístroje  Poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné  Bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce  Notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu  Náklady na daňové a právní poradenství a konzultace  Náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt  Pojištění majetku využívaného k realizaci projektu

16 Petra Němcová 16 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 1 – Osobní náklady  osobní výdaje osob, které mají v rámci projektu uzavřený pracovně právní vztah (pracovní smlouva, DPČ, DPP) a jsou přímo zapojeny do realizace projektu  jedná se o osobní náklady pracovníků, jejichž činnost je přiřaditelná k určité konkrétní aktivitě projektu  hrubé mzdy (platy, odměny) a zákonné odvody zaměstnavatele(sociální a zdravotní pojištění, odvody do FKSP, zákonné pojištění zaměstnanců)  výše osobních výdajů nesmí přesahovat výši v daném místě, oboru a čase obvyklou (Metodický dopis č. 4)

17 Petra Němcová 17 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 2 – Služební cesty zahraniční  mohou být proplaceny jen v odůvodněných případech  zdůvodnění a popis zahraniční cesty musí být podrobně uvedeny v projektové žádosti a musí z ní explicitně vyplývat  mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci a přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují

18 Petra Němcová 18 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 3 – Zařízení (1)  nehmotný majetek bez ohledu na pořizovací cenu  hmotný majetek (do 40 000 Kč/ks)  nákup použitého drobného hmotného majetku  nájem, případně splátky operativního leasingu  daňové odpisy vlastního dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku  výdaje na opravu a údržbu vybavení nakoupeného z projektu  křížové financování

19 Petra Němcová 19 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 3 – Zařízení (2) – Křížové financování  Lze z něj za splnění podmínek financovat nákup majetku hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč/ks a nábytku bez ohledu na výši pořizovací ceny.  Žadatel/partner, který může daný majetek daňově odepisovat, nemá možnost využít křížového financování, ale v případě pořízení vybavení nad 40 tis. Kč uplatňuje v jednotlivých letech daňové odpisy. Pokud daný majetek daňově neodepisuje, zahrne do způsobilých výdajů v režimu křížového financování celkovou pořizovací cenu majetku. Podíl kapitoly 3 na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 25 % (včetně křížového financování, které činí 9 %)

20 Petra Němcová 20 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 4 – Nákup služeb  výdaje na publikace, školící materiály či manuály, které si příjemce nechá vytvořit dodavatelem, dále pak výdaje na odborné služby, studie a výzkum, výdaje na zajištění realizace konference a kurzů apod.  Již vydané publikace, volně dostupné k zakoupení, např. učebnice, studijní materiály se zahrnují do kapitoly 3, položky nákup drobného hmotného majetku.  Cenový limit: Občerstvení, stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč/osobu Ubytování - ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace). Podíl kapitoly 4 na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 49 %

21 Petra Němcová 21 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 5 - Stavební úpravy  nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 000,- Kč/ks  musí být provedeny v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením / úprava prostor narealizaci aktivit s cílovou skupinou  stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,- Kč, spadají do křížového financování

22 Petra Němcová 22 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 6 – Přímá podpora Výdaje týkající se přímo cílové skupiny  mzdové příspěvky (náhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání)  ubytování, stravování (cenové limity podobně jako v kapitole 4 – Nákup služeb),  doprovodné aktivity (např. asistentské služby) Podíl kapitoly 6 – Přímá podpora na celkových způsobilých výdajích činí nejvýše 20 %

23 Petra Němcová 23 19. září 2016 Přímé výdaje Kapitola 7 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci. - audit (u projektů rozpočet roven/nad 3 000 000 Kč)

24 Petra Němcová 24 19. září 2016 Nezpůsobilé výdaje  výdaje, které nelze hradit z veřejných prostředků OP VK (hradí žadatel/partner z vlastních prostředků)  výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu, nejsou pro jejich dosažení nezbytné, výdaje nepřiměřené nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou  rozpočet projektu nesmí obsahovat nezpůsobilý výdaj v kapitolách 1-7 rozpočtu, je to důvodem k vyřazení projektové žádosti

25 Petra Němcová 25 19. září 2016 Nezpůsobilé výdaje Příklady nezpůsobilých výdajů:  výdaje spojené s přípravou a řízením projektu (např. platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK, s vyplňováním monitorovacích zpráv a žádostí o platby) v případě, že se je vykonává jiná fyzická nebo právnická osoba, než je příjemce a partner  daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet  výdaje spojené s externím zajištěním administrace a právního poradenství v případě veřejných zakázek malého rozsahu

26 Petra Němcová 26 19. září 2016 Kritéria přijatelnosti V rámci přijatelnosti projektu bude z finančního hlediska rozhodující, zda:  Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy.  Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy.  Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK.  Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy.

27 Petra Němcová 27 19. září 2016 Příručka pro žadatele, ze které se v této prezentaci vychází, je uveřejněná na internetových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz a kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz. www.msmt.czwww.vysocina-finance.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Petra Němcová Finanční rámec grantových projektů z OP VK, zaměření na oblast podpory 3.2 ORR, Krajský úřad kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google