Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání k OPVK 1. Výzva oblast podpory 2.2. - rozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání k OPVK 1. Výzva oblast podpory 2.2. - rozpočet."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání k OPVK 1. Výzva oblast podpory 2.2. - rozpočet

2 Financování projektů 100 % způsobilých výdajů Forma: záloha + žádost o platbu Způsobilý výdaj je:  přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní  je vynaložen na aktivity v souladu s obsahem a cíli projektu  zachycen v účetnictví v souladu s českou legislativou a doložitelně zaplacen  vznikl a byl uhrazen v době realizace projektu

3 Způsobilé výdaje Osobní výdaje související s realizací projektu Cestovní náhrady související s realizací projektu Zařízení související s realizací projektu Náklady na provoz kanceláře Nákup služeb Přímá podpora DPH

4 Osobní výdaje související s realizací projektu Mzdové výdaje pracovníků zapojených do projektu s nimiž je uzavřen pracovně právní vztah (mají uzavřenu prac. Smlouvu, DPČ, DPP) Hrubá mzda a všechny zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem (sociální a zdravotní pojištění) Výše mzdových výdajů nesmí přesahovat výši v daném místě, oboru a čase obvyklou Autorské honoráře – dle z. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským

5 Cestovní náhrady související s realizací projektu Výdaje na pracovní cesty osob zapojených do projektu a majících uzavřen v rámci projektu pracovně právní vztah Způsobilé jsou výdaje na tuzemské cesty (cestovné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje) Zahraniční pracovní cesty jen v odůvodněných případech a uvedených v projektové žádosti Cenové limity: max. 1200 Kč za osobu a noc nebo dle interních předpisů organizace, je-li tento limit nižší

6 Zařízení související s realizací projektu Dlouhodbý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč/ks), drobný nehmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks) – licence, know-how, SW, stud. Program Drobný hmotný majetek – do 40 tis. Kč/ks – výukový a spotřební materiál, PC sestava Použitý drobný hmotný majetek a zařízení – za splnění dalších podmínek Nájem a splátky leasingu – za splnění dalších podmínek Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku – pokud k jeho nákupu nebyly využity veřejné prostředky a za splnění dalších podmínek Limit: max. 25 % způsobilých výdajů projektu

7 Místní kancelář Spotřební zboží a provozní materiál Telefon, poštovné, fax Energie (nákup vody, paliv, nájem kanceláře, internet) Způsobilé jsou pouze ty výdaje, které vznikly v souvislosti s aktivitami projektu – v případě že výdaje souvisí s aktivitami projektu pouze částečně je nutné stanovit podíl připadající na tyto aktivity Limit: max. 8 % celkových způsobilých výdajů

8 Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Výdaje spojené s dodávkou služeb  publikace, školící materiály, studie a výzkum, náklady na konference, podpora účastníků (stravné, ubytování), jiné náklady Podmínky:  služby musí přispívat k dosažení cíle projektu  musí souviset s realizací projektu (místně a časově)  od částky 100 tis. je nutné dodržet Pravidla při pořizování zboží a služeb z prostředků fin. podpory OPVK stanovené poskytovatelem dotace Limit:  max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu  max. 300 Kč na celodenní občerstvení na osobu a dle interních předpisů organizace. Při necelodenních akcích se částka krátí.

9 Stavební úpravy, přímá podpora, náklady vyplývající ze smlouvy Stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu za podmínky, že výdaje na všechny dokončené úpravy nesmí přesáhnout 40 tis. Kč na jednotlivou účetní položku Přímá podpora – výdaje týkající se cílové skupiny, zejména spojené s praxí a stáží (ubytování, cestovné, stravné, mzdové příspěvky) Náklady vyplývající přímo ze smlouvy – audit, publicita, ostatní (bankovní poplatky)

10 DPH a jiné daně Obecně:daně a cla nejsou způsobilý výdaj Výjimka: DPH pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu

11 Křížové financování Novinka programového období 2007-2013 Umožňuje v rámci projektů financovaných z ESF úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilé pouze dle pravidel ERDF Podmínky:  výdaje jsou nezbytné k dosažení cílů projektu  nesmí být překročen max. procentní podíl výdajů spadajících do křížového financování

12 Výdaje spadající do křížového financování Zařízení a vybavení s dobou použitelnosti delší než 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč – zařízení musí být využito přímo cílovou skupinou Výdaje na nábytek bez ohledu na pořizovací cenu (stoly, lavice, žídle, křesla, pohovky, skříně, police apod.) Stavební úpravy nad 40 tis. Kč – usnadnění přístupu zdravotně postiženým, úprava výukových prostor používaných na aktivity s cílovou skupinou

13 Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK 1. Cena zakázky 0 - 100 000 Kč bez DPH  výběrové řízení nemusí být prováděno, stačí zaslat objednávku (písemně nebo elektronicky) jednomu vhodnému dodavateli.  Nákup drobných položek v obchodě stačí paragon s doplněnými náležitostmi dle z. 563/1991 Sb. o účetnictví. Drobné položky jsou položky do 10 000 Kč.

14 Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK 2. Cena zakázky 100 001 – 500 000 Kč bez DPH  povinnost písemně (dopisem, elektronicky) vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele  povinnost sepsat zápis o posouzení a hodnocení nabídek  hodnotí osoba k zakázce a dodavatelům nestranná (prohlášení)  písemná smlouva s dodavatelem  informace osloveným dodavatelům o výsledků výběrového řízení

15 Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK 3. Cena zakázky 500 001 – 1 999 999 Kč bez DPH  povinnost uveřejnit výzvu k podání nabídek na www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky na dobu alespoň 10 dnů www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky  povinnost písemně oslovit alespoň 3 dodavatele  povinnost sepsat zápis o posouzení a hodnocení nabídek  povinnost uzavřít písemnou smlouvu s vybraným dodavatelem a informovat všechny zúčastněné dodavatele o výsledku řízení  hodnotí 3-členná komise

16 Postup při pořízování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OPVK 4. Cena zakázky nad 2 000 000 Kč bez DPH  upravuje zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Přesný postup při výběru s náležitostmi výzvy, smlouvy s dodavateli a způsobu hodnocení je uveden v kap. 7 Příručky pro žadatele o finanční podporu z OPVK

17 Monitorovací zprávy Věcná část  obsah projektu, aktivity v daném období, monitorovací indikátory, problémy, změny Finanční část  žádost o platbu, soupisky, přehledy, výkazy, kopie účetních dokladů

18 Vyplnění projektové žádosti 18 Tabulka rozpočtu obsahuje přednastavené názvy kapitol a položek. Předdefinované řádky nelze odstranit, řádky na úrovni položek je možné editovat a vnořit vlastní „položky“ Aktualizace aplikace Benefit7 umožní přidání komentáře k rozpočtu.

19 Vyplnění projektové žádosti 19

20 Vyplnění projektové žádosti 20

21 Vyplnění projektové žádosti 21

22 Vyplnění projektové žádosti 22

23 Vyplnění projektové žádosti 23 V tabulce rozpočtu je označen řádek, který lze editovat (nejčastěji řádek vložený uživatelem), ale nelze vnořit další položku

24 Vyplnění projektové žádosti 24 V tabulce rozpočtu je označen řádek, který umožňuje vnoření nové položky (nejčastěji to bývá poslední úroveň kapitol). Údaje z označeného řádku ne lze editovat.

25 Vyplnění projektové žádosti 25 V tabulce rozpočtu je označen název kapitoly. Formulář neumožní uživateli editovat vybranou položku a nezobrazí se tlačítka Nový záznam, Smazat záznam, Uložit, Storno.

26 Vyplnění projektové žádosti - přehled financování 26 Rozpad financí je závislý na záložkách: Projekt, Žadatel projektu, Rozpočet. Když provedete změny v těchto záložkách, proveďte znovu rozpad financí.

27 Vyplnění projektové žádosti - harmonogram čerpání 27 Uveďte částky předpokládaných způsobilých výdajů za každé monitorovací období realizace. Datum první platby se uvádí 3 měsíce od předpokládaného termínu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Součet částek za všechny uvedené předpokládané platby se musí rovnat celkové výši dotace.

28 Vyplnění projektové žádosti - výběrová řízení 28 Uveďte informace o chystaných nebo již probíhajících výběrových řízeních tj. pořízení zboží a služeb od 100.000 Kč. Formuláře na této záložce budou aktivní pouze v případě, že jste na záložce „Projekt“ zvolili příslušnou volbu.

29 Děkuji za pozornost Ing. Petra Považská petra.povazska@slu.cz 553 684 823


Stáhnout ppt "Pracovní setkání k OPVK 1. Výzva oblast podpory 2.2. - rozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google