Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."— Transkript prezentace:

1 Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY GRANTOVÉ PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Obsah semináře Úvod Způsobilé a nezpůsobilé výdaje, účetnictví, dokladování, nesrovnalosti a archivace Monitorovací zprávy a žádost o platbu Podstatné a nepodstatné změny Publicita Monitorovací indikátory a udržitelnost Risa managing Pravidla výběru dodavatelů Dotazy Závěr

3 Zhodnocení 2. kola výzev OP VK
Oblast podpory Počet předložených Grantových projektů Vyřazeno na přijatelnosti Předáno externím hodnotitelům Projektů pod 65 bodů Projektů nad 65 bodů (včetně) Počet neschválených projektů VK Počet schválených projektů VK Počet projektů v zásobníku Příjemců 1.1 77 25 52 15 37 3 1.2 21 9 12 5 7 2 6 1.3 28 13 4 8 Celkem 126 49 24 53 29

4 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, ÚČETNICTVÍ, DOKLADOVÁNÍ, NESROVNALOSTI A ARCHIVACE
Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

5 Rozpočet Financovat lze pouze způsobilé výdaje
Nelze překročit schválenou výši Kvalifikovaný odhad Možnost provádění změn v průběhu realizace Limity kapitol musejí být dodrženy i při závěrečném vyúčtování projektu

6 Způsobilé výdaje Charakter výdaje (hospodárnost, účelnost, efektivnost) Účel výdaje Prokazatelnost Datum uskutečnění výdaje V případě, že poskytovatel dotace dojde na základě kontrol k závěru, že prokázaný výdaj nesplňuje některé z kritérií, neuzná výdaj jako způsobilý, a to i tehdy, byl-li tento výdaj schválen v rozpočtu

7 Osobní výdaje Mzdové výdaje pracovníků, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah Výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na DPČ nebo DPP Autorské honoráře Zákonné odvody na SP a ŽP hrazené zaměstnavatelem Další zákonná pojištění, FKSP, nemocenské dávky

8 Osobní výdaje Vykazování způsobilých výdajů:
Pracovní smlouvy (DPČ, DPP) Výkazy práce za jednotlivé pracovníky (MZ) Soupiska mzdových nákladů pracovníků projektu (MZ) Výplatní listina nebo výplatní páska pracovníků Výpis z projektového účtu

9 Osobní výdaje Náležitosti dokladů:
Vše musí být v souladu se zákoníkem práce (č. 262/2006) § 34 - druh práce, den nástupu, místo výkonu + další náležitosti (OP VK): Identifikace projektu Popis pracovní činnosti Rozsah činnosti Výše odměny Povinnost odevzdávat pracovní výkaz Publicita

10 Cestovní náhrady Lze uplatňovat pouze výdaje související s pracovníky, kteří mají v rámci projektu uzavřený pracovněprávní vztah (DPČ a DPP musí mít uvedeno přímo v textu dohody souhlas s vysíláním na pracovní cesty) Cestovné Výdaje na ubytování Stravné Ostatní/nutné vedlejší výdaje (např. parkovné)

11 Cestovní náhrady Vykazování způsobilých výdajů:
Cestovní příkaz (řádně vyplněný včetně podpisů!) Doklady o úhradách výdajů (ubytování max ,-- Kč osoba/noc, stravné podle zákoníku práce, případně vnitřních předpisů organizace max. 300,-- Kč osoba/den) Kopie technického průkazu vozidla Rozpis cestovních náhrad (MZ) Kopie dokladů o úhradách cestovného pracovníkovi projektu Zákoník práce (§ 157) rozlišuje cestu „se souhlasem“ zaměstnavatele (za náhradu jízdného), nebo „na žádost“ zaměstnavatele (vč. amortizace)

12 Zařízení (25 %) Nehmotný majetek do 60.000,--
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný hmotný majetek do ,-- Použitý drobný hmotný majetek (prohlášení prodejce, znalecký posudek na cenu atd.) Nájem zařízení, operativní leasing Odpisy Výdaje na opravu a údržbu Křížové financování (9 %)

13 Místní kancelář (8 %) Spotřební zboží a provozní materiál
Telefon, poštovné, fax, internet Spotřeba vody, paliv a energie Nájemné Metodický dopis č. 5 S 1. ŽOP musí příjemce doložit metodiku výpočtu - kalkulaci nákladů (po celou dobu realizace zůstává nezměněna) Způsobilé výdaje jsou vyúčtovány na základě skutečných vyúčtování od dodavatelů

14 Služby (49 %) Publikace/školící materiály/manuály
Odborné služby/Studie a výzkum Výdaje na konference/kurzy Podpora účastníků (stravné, ubytování) – limity Jiné výdaje Dodavatelem služeb nemůže být v rámci projektu osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/ partnerem!

15 Stavební úpravy Drobné stavební úpravy (do 40 tis. vč. DPH za všechny dokončené stavební úpravy jedné účetní položky majetku v rámci zdaňovacího období) Stavební úpravy v rámci křížového financování

16 Přímá podpora (20 %) Výdaje týkající se přímo cílové skupiny (výdaje placené přímo osobami z cílové skupiny) Mzdové příspěvky Ubytování, stravování (limity) Doprovodné aktivity

17 Náklady vyplývající ze smlouvy
Audit (6 měsíců před koncem projektu musí být uzavřena smlouva s vhodným auditorem) Publicita Ostatní (např. poplatky za vedení účtu – výdaje za vedení účtu, které vzniknou v době mezi podpisem smlouvy a zahájením realizace jsou nezpůsobilé)

18 Nezpůsobilé výdaje Pokud vzniknou, hradí je příjemce z vlastních prostředků Podrobný výčet obsahuje Příručka pro Příjemce (např. neopodstatněný nákup zařízení nebo služeb před ukončením projektu)

19 Účetnictví a doklady Povinnost vést účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Oddělené transparentní analytické účty související pouze s realizací projektu O projektových aktivitách musí být účtováno odděleně (samostatná číselná řada) od ostatních aktivit organizace, např. na zvláštním účetním středisku (příjemce je k výše uvedenému zavázat také partnery s finančním příspěvkem) Účetnictví musí být vedeno elektronicky Originály dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projektu musejí být k dispozici u příjemce/partnera do roku 2025

20 Náležitosti účetních dokladů
Označení účetního dokladu (paragon, faktura) Popis a obsah účetního případu a označení jeho účastníků Peněžní částka nebo údaj o množství a ceně Datum vyhotovení účetního dokladu Datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení Podpis osoby odpovědné za účetní případ a podpis osoby zodpovědné za jeho zaúčtování (kopie shodná s originálem) Označení projektu Pozor na obecné formulace (např. občerstvení)!

21 Faktury Musí být doloženy objednávkami a nad ,-- Kč dodavatelskou smlouvou Zálohové faktury musí být vyúčtovány nejpozději do konce projektu Musí obsahovat všechny náležitosti (včetně identifikace projektu)

22 Pokladna Samostatná (oddělená) pokladna projektu NEMUSÍ být vedena
Pokud vedena je, musí být vnitřním předpisem příjemce stanoven její limit

23 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje
Výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů Pokladní doklady, výpisy z BÚ

24 DPH Neplátce DPH - není nárok na odpočet DPH na vstupu, DPH je způsobilým výdajem Plátce DPH - způsobilá je pouze část DPH, na kterou není v rámci přijatého plnění nárok na odpočet DPH v souladu se zákonem o DPH

25 Příjmy projektu Příjmy se vykazují v MZ, odečítají se průběžně od způsobilých nákladů projektu, nejpozději se závěrečnou ŽOP Odečítají se pouze příjmy vzniklé v době realizace projektu Např. prodej materiálu, zboží nebo služeb vzešlých z projektu, pronájem zařízení nebo softwaru, které byly pořízeny pro potřeby projektu Úroky ze zvláštního účtu

26 Úhrada výdajů projektu - zálohování
Zálohové platby vychází z předložených Žádostí o platbu (ŽOP) se skutečně vynaloženými způsobilými výdaji ŽOP - generuje se z Benefitu 7+ 1. záloha 25 % způsobilých výdajů (dle Smlouvy) Další průběžné platby - dle skutečně doložených způsobilých výdajů v intervalech stanovených smlouvou Max. 90 % schválené částky (10 % „zádržné“) Závěrečná platba - dle skutečně vynaložených a schválených způsobilých výdajů

27 Nesrovnalosti Právním aktem uzavřeným mezi poskytovatelem a příjemcem,
Nesrovnalostí se rozumí jakékoliv porušení podmínek stanovených: Právním aktem uzavřeným mezi poskytovatelem a příjemcem, Příručkou pro příjemce, Nařízeními Komise (ES), které se týkají čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

28 Archivace Pravidla archivace:
Porovnávat zálohovaná data s originály - verifikace Zajistit trvalost uložených dat s ohledem na použitá média v průběhu stanovené archivační doby Každé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu Dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být lehce dosažitelná Veškerá dokumentace projektu MUSÍ být archivována min. do konce roku 2025, pokud není legislativou ČR stanovena lhůta delší!


Stáhnout ppt "Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google