Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FINANCOVÁNÍ GP  Celková výše dotace:  Celková výše dotace: 100 %  Podíl EU: 85 %  Podíl SR: 15 %  Limity finanční podpory:  Minimální částka na projekt: 400.000 Kč  Maximální částka na projekt: 10.000.000 Kč

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Alokace prostředků v prioritní ose č.1 - Počáteční vzdělávání (1. výzva) Oblast podporyAlokace (v Kč) 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání43.980.868,-- 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 15.993.043,-- 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 19.991.303,--

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FINANCOVÁNÍ GP  Financování GP je zálohové  První záloha ve výši 25 % z celkového rozpočtu  Další zálohy vždy po kontrole realizace a čerpání dotace (přesné termíny viz. Smlouva)  Součet všech poskytnutých záloh činí 90 % z celkového rozpočtu

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE způsobilé výdaje. Z veřejných prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ:  Charakter výdaje  Účel výdaje  Prokazatelnost  Datum uskutečnění výdaje

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ DRUHY ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 1.Osobní výdaje 2.Cestovní náhrady 3.Zařízení související s realizací projektu 4.Místní kancelář 5.Nákup služeb 6.Stavební úpravy 7.Přímá podpora 8.Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. OSOBNÍ VÝDAJE  Mzdové výdaje osob majících v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah (vč. všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem)  Nesmí přesahovat výši v daném místě a čase obvyklou  Musí se jednat o skutečně vynaložené výdaje

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2. CESTOVNÍ NÁHRADY  Cestovné, stravné, výdaje na ubytování a další nutné výdaje  Pravidla pro vyplácení cestovních náhrad a jejich výši stanoví pro pracovníky českých subjektů platná česká právní úprava (zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů); případně interní předpisy žadatele

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3. NÁKUP ZAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (PC do 60 000 Kč, např. licence, software, know-how)  Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000 Kč)  Drobný hmotný majetek (PC do 40 000 Kč, např. PC sestava, výukový spotřební materiál)

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3. NÁKUP ZAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU  Nákup použitého drobného hmotného majetku, zařízení  Nájem, splátky leasingu  Odpisy DHM a DNM  Výdaje na opravu a údržbu Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení smí činit na celkových způsobilých výdajích maximálně 25 %.

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4. MÍSTNÍ KANCELÁŘ  Nájem kanceláře  Nákup vody, paliv a energie  Internet, telefon, fax, poštovné, spotřební zboží, provoz vozidla, úklid a údržba, atd., tj. všechny výdaje, které souvisejí s provozem kanceláře projektu Podíl výdajů na místní kancelář smí činit na celkových způsobilých výdajích maximálně 8 %.

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5. NÁKUP SLUŽEB Podíl výdajů na nákup služeb smí činit na celkových způsobilých výdajích maximálně 49 %. (do tohoto limitu se nezapočítávají výdaje, které vyplývají přímo ze Smlouvy o realizaci GP)

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6. STAVEBNÍ ÚPRAVY  Nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku  Musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7. PŘÍMÁ PODPORA Náklady týkající se cílové skupiny projektu (praxe a stáže, ubytování, cestovné, stravné) Výdaj musí vzniknout přímo příjemci, není možné proplatit výdaje hrazené osobami z cílové skupiny

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 8. NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY  Audit  Publicita  Ostatní – vedení BÚ, notářské poplatky, znalecké posudky, atd.

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ DPH A JINÉ DANĚ Obecně jsou všechny daně a cla nezpůsobilými výdaji.  Plátce DPH  Neplátce DPH

17 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ KF umožňuje v GP financovaných z ESF úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel financování ERDF – při splnění následujících podmínek.

18 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Základní podmínky pro uplatnění KF - stanovuje výzva:  Křížové financování - limit 9 % z celkového rozpočtu GP (viz výzva)  V součtu s ostatními výdaji na zařízení nesmí přesáhnout 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu

19 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VÝDAJE SPADAJÍCÍ DO KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ  DHM - PC > 40 000 Kč, - doba použitelnosti > 1 rok  Nábytek bez ohledu na výši PC  Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace)

20 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VÝDAJE NESPADAJÍCÍ DO KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ  Výdaje patřící do oblasti pomoci ESF  Nákup pozemků, budov, domů, nebytové prostory  Nákup vozidel  Věci nabyté nákupem z finančního leasingu bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti  DHM pokud ho bylo možné pořídit v nezbytné kvalitě za cenu < 40 000, pokud není používán cílovou skupinou  Stavební úpravy pokud s cenou > 40 000 za zdaňovací období nebo jejich účelem není usnadnění přístupu zdravotně postižených

21 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Nelze je hradit z veřejných prostředků, protože nesplňují pravidla způsobilosti nesplňují pravidla způsobilosti  Příjemce je vždy plně hradí ze svých prostředků  Příjemce je neuvádí do projektové žádosti

22 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Příspěvek nelze poskytnout na tyto výdaje:  Jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s projektem nebo který není možno doložit písemnými doklady;  Činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají,  Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity;  Výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti

23 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE  Nákupy nábytku (pokud nebyl pořízen v režimu křížového financování), vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;  Daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet;  Úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF;  Správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) bez přímé vazby na projekt;

24 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE  Nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma;  Část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující cenu v místě a čase obvyklé;  Režijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt;  U zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;

25 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE  Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK) a s vyplňováním monitorovacích zpráv a žádostí o platby;  atd.


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google